Suprasti visus, padėti kiekvienam

Įtraukusis ugdymas – tai pasaulinė švietimo kryptis, dėl kurios susitarė daugelis pasaulio valstybių, tarp jų ir Lietuva, pasirašiusių Jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslų deklaraciją. Įtraukųjį ugdymą galime laikyti procesu, kuriame atsižvelgiama į socialinę, kultūrinę ir mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksniais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime. Tai – pagarba mokinių įvairovei, skirtybes laikant galimybėmis ir ištekliais, kuriais grindžiamas kiekvieno mokinio ugdymasis. Įtraukusis ugdymas – tai dėmesys visiems: turintiems negalią ir itin gabiems vaikams, vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir vaikams, grįžusiems iš užsienio, menkai mokantiems ar visai nemokantiems lietuvių kalbos, skirtingų rasių ar religijų vaikams. Kiekvienas vaikas turi būti priimtas toks, koks yra, turėti galimybę plėtoti savo galias ir siekti asmeninės pažangos.

Švietimo įstatymo pakeitimai, naikinantys diskriminuojančias teisines nuostatas, galutinai turėtų įsigalioti 2024 m. rugsėjo 1 d. Svarbiausia įtraukiojo ugdymo vizija yra užtikrinti, kad visų amžiaus grupių besimokantiems asmenims kartu su bendraamžiais vietos bendruomenėje būtų suteiktos prasmingos ir labai kokybiškos švietimo galimybės.

Daug kas priklauso nuo mūsų visų, esančių šalia vaiko: pedagogų, tėvų, vaiko draugų, kitų visuomenės narių supratimo ir požiūrio. Svarbu yra nuostatų keitimas: vaiko skirtybes priimti kaip privalumą ir galimybę mokytis vieniems iš kitų, geriau pažinti šalia esantį kitokį žmogų, akcentuojant jo gebėjimus, o ne problemas, negalią ar kitoniškumą. Būtina užtikrinti, kad vaikas jaustųsi saugus, suprastų save, pasitikėtų savimi ir kitais, turėtų galimybę išreikšti save. Pokyčiai pirmiausiai turi įvykti kiekvieno galvose ir prasidėti nuo požiūrio, kultūros bei mokymosi būti kartu. Tam reikia daug laiko ir nuolatinio intensyvaus darbo.

Prienų švietimo pagalbos tarnyba, prisidėdama prie įtraukiojo ugdymo plėtojimo,  2018–2020 metais dalyvavo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas IIveiklose, plėtojant psichologinę pagalbą mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir kitiems švietimo įstaigų darbuotojams. Savivaldybės bendrojo  ugdymo įstaigų pedagogai plėtė žinias kaip užmegzti ir išlaikyti ryšį su vaiku / mokiniu / tėvais, kaip stiprinti vaikų savarankiškumą, bendrauti su paaugliais, aktyviau įtraukti šeimas į ugdymo procesą. Mokinių tėvai gilinosi kaip atskleisti vaiko galimybes, nuo ko priklauso vaiko noras mokytis. Mokiniai psichologės Astos Blandės užsiėmimuose  mokėsi tarpusavio santykių gerinimo, konfliktų sprendimo įgūdžių, stiprino pasitikėjimą savimi bei mokymosi motyvaciją. Šio projekto veiklos išplėtė psichologinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, kuriant ir palaikant saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi ir psichologinės sveikatos stiprinimui.  

Įgyvendinant įtraukųjį ugdymą, svarbu vaikui laiku suteikti pagalbą, atitinkančią jo ugdymosi poreikius. Švietimo pagalbos tarnybos specialistai, bendradarbiaudami su rajono švietimo įstaigų bendruomenėmis,  akcentuoja savalaikę vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių atpažinimo svarbą.  Kuo anksčiau yra atpažįstami ir nustatomi specialieji ugdymosi poreikiai,  tuo greičiau vaikas pradeda gauti reikalingų specialistų pagalbą. Kompleksinis įvertinimas švietimo pagalbos tarnyboje pedagoginiu, psichologiniu, socialiniu ir medicininiu aspektais atskleidžia vaiko galias ir sunkumus, nustato negalios, sutrikimo ar mokymosi sunkumų priežastis, specialiuosius ugdymosi poreikius. Kai mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai žino kylančių sunkumų priežastis ir vaiko turimas stiprybes, gali efektyviau teikti pagalbą tenkinant vaiko ugdymo(si) poreikius.  Švietimo pagalbos tarnyba ir ugdymo įstaigos glaudžiai bendradarbiauja įvertindamos vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, teikdamos rekomendacijas ugdymui(si), siekiant asmeninės vaiko pažangos.

            Vaiko ugdyme(si) labai svarbus vaidmuo tenka tėvams. Kai kurie tėvai patys kreipiasi į švietimo pagalbos tarnybą, norėdami pasikonsultuoti dėl vėluojančios vaiko raidos, nerimą keliančio elgesio ar ugdymosi sunkumų. Švietimo pagalbos specialistai konsultuoja tėvus, suteikia informacijos apie vaiko raidą, teikia pagalbą ir rekomendacijas sėkmingesniam jo ugdymui. Tik turėdami žinių apie sutrikimus bei ugdymosi sunkumų priežastis tėvai gali padėti vaikams realizuoti savo gebėjimus ir siekti asmeninės pažangos.  

Mokymasis yra tiek pažintinis, tiek socialinis, tiek emocinis procesas ir visos šios sudėtinės dalys yra vienodai svarbios. Galima pritaikyti mokyklos aplinką įvairiems mokinių poreikiams, tačiau visada išlieka svarbiausias – žmogiškasis faktorius.  

                           Prienų švietimo pagalbos tarnybos specialistai

Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 3–4, 9–10 klasių mokinių anglų kalbos ir meninės raiškos konkurso „Create a rap about your native place“

2019–ieji paskelbti Lietuvos vietovardžių metais. Svarbu ugdyti moksleivių meilę ir pagarbą gimtąjam kraštui, socialinį sąmoningumą. Tad sumaniau konkursą, kuriuo siekiama skatinti pasididžiavimą savo gimtuoju kraštu, anglų kalbos vartojimą įvairiose viešojo gyvenimo situacijose, ugdyti mokinių meno bei kūrybos poreikį ir meninę saviraišką.

3-4 ir 9-10 klasių mokiniai turėjo sukurti eiles repo stiliaus dainai apie gimtąjį kraštą ir tą dainą atlikti. Dainos muzika turėjo būti sukurta pačių dalyvių, naudojant bet kokius muzikos instrumentus ar savo kūną.

Konkursas vyko on-line. Dalyvaujančių buvo nemažai, tačiau komisija atrinko 13 repo dainų, kurios atitiko reikalavimus. Džiaugiamės, kad į finalą pateko mokiniai iš įvairių Lietuvos kampelių: Žemaičių Naumiesčio, Visagino, Biržų, Kauno miesto ir Kauno r. Prienų r. Stakliškių mstl., Klaipėdos ir Vilniaus.

Komisijoje dirbo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė I. Balčiukynienė, pavaduotoja K. Belenavičienė, Julius Podlipajevas ( Lietuvos reperis, žinomas Omertos vardu), Mark Potter- anglakalbis, D. Damijonaitytė (Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė) ir konkurso sumanytoja, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė Rita Markovskaja.

Tekstuose buvo minimos Lietuvos upės, miestai, paminklai, festivaliai, bažnyčios, miesteliai,  karalius Mindaugas, įžymūs mūšiai ir t.t.

Grand prix (100 Eur  R. Markovskajos piniginį prizą) laimėjo Vilniaus Gabijos gimnazijos IId klasės mokiniai: Miglė Mikėnaitė, Ieva Marija Tubutytė, Paulina Maleckaitė, Aistė Vaitkevičiūtė ir Dominykas Šukštulis. Juos paruošė Jolanta Antanavičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Papildomą 50 Eur Mark Potter prizą laimėjo Urtė Mitrochinaitė, Biržų ”Aušros” pagrindinės mokyklos 3c klasės mokinė. Ją paruošė Ligita Štrėmienė, anglų k. vyresnioji mokytoja.

Nugalėtojams išsiųsti Prienų rajono savivaldybės švietimo skyriaus diplomai, dalyviams – Prienų švietimo pagalbos tarnybos padėkos.

Rita Markovskaja, Prienų „Revuonos“ anglų kalbos mokytoja metodininkė, konkurso organizatorė

Anglų kalbos ir meninės raiškos konkursas – „Create a rap about your native place“

Konkurso lauretai:

9–10 klasės

1 vieta –Vilniaus Gabijos gimnazijos IId klasės mokiniai: Miglė Mikėnaitė, Ieva Marija Tubutytė, Paulina Maleckaitė, Aistė Vaitkevičiūtė ir Dominykas Šukštulis. Grand Prix – 100 Eurų

2 vieta – Žygimantas Sivilevičius, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija, Ia klasė

3 vieta – Evelina Vasiliauskaitė, Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija, 10 klasė

3–4 klasės

1 vieta – Urtė Mitrochinaitė, Biržų ”Aušros” pagrindinės mokyklos 3c klasė, papildomas 50 Eurų prizas

2 vieta – Abromaitytė Margarita, Burneikis Ugnius, Tadas Dapkus, Dereškaitė Ieva, Drungytė Sofija , Gruzdžius Jokūbas, Jakubčionis Kristupas, Juodžbalytė Meda, Jurevičius Tautvydas, Kalėda Jokūbas, Lapinskas Dominykas, Lisauskaitė Miglė, Nakutis Mindaugas, Megelinskaitė Elija, Nausėda Joris, Perevičiūtė Gabija, Puronas Ignas, Puronas Kostas, Railaitė Rugilė, Raulynaitytė Aistė, Stankevičiūtė Gabija, Stasytytė Fausta, Šidlauskas Dominykas, Vinkauskaitė Taira, Kauno r. Akademijos mokykla-darželis ,,Gilė”, 4c klasė 

3 vieta– Vaiva Miliauskaitė, KTU licėjus, 3b klasė

Prienų švietimo pagalbos tarnyba kviečia prisijungti prie komandos psichologą

Prienų švietimo pagalbos tarnyba kviečia prisijungti prie komandos psichologą.

Darbo pobūdis

        Įvertinti mokinio raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius; padėti asmenims spręsti įvairias psichologines problemas; teikti pagalbą mokiniams bei nesimokantiems mokykloje asmenims iki 21 metų; teikti psichologo konsultacijas mokytojams ar kitiems švietimo įstaigų darbuotojams, smurtavusiems ar smurtą patyrusiems mokykloje; vykdyti psichologinių problemų prevenciją.

Reikalavimai:

turėti psichologo profesinę kvalifikaciją – psichologijos magistro laipsnį ar jam prilygintą profesinę kvalifikaciją (ne trumpesnių nei 5 metų nuosekliųjų studijų);

turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, teikiant psichologinę pagalbą;

išmanyti ir mokėti taikyti intelektinių gebėjimų vertinimo WISC-III Lt metodiką bei vaiko raidos vertinimo DISC metodiką;

išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą;

mokėti dirbti kompiuteriu (Word, Excel, Power Point, Outlook);

gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

būti komunikabiliam, gebėti dirbti komandoje.

   Siūlomas atlyginimas

            940 Eur (bruto). Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedu.

            Darbo krūvis – 0,75 etato.

Kviečiame į šventę, skirtą Tarptautinei mokytojų dienai

Esamus ir buvusius mokytojus, mokyklų vadovus ir kitus švietimo bendruomenės narius maloniai kviečiame atvykti į šventę, skirtą Tarptautinei mokytojų dienai.

Jūsų laukiame spalio 2 d. 14.15 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.

Šventės programa

14.15–14.40 val.  Pašnekesiai prie kavos puodelio.

14.40–15.00 val.  Sveikinimai.   

15.00–16.00 val.  Koncertas: Lietuvos trombonų projektas ir Loreta Sungailienė.

16.00–16.15 val.  Pertrauka.

16.15–17.00 val. Metų mokytojo apdovanojimas, padėkos mokytojams.   

Švietimo skyrius