Author : Oksana Radzvilavičienė

Home > View all posts by Oksana Radzvilavičienė

Skambėk, lietuviškas žodi!

2021 m. gegužės 14–26 d. įvyko Prienų rajono mokinių raiškaus skaitymo konkursas „Skambėk, lietuviškas žodi“, organizuojamas, siekiant paskatinti domėtis lietuviško žodžio skambesiu, ugdyti mokinių kūrybiškumą, originalumą, raiškos gebėjimus. Konkursą organizavo Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis ir Prienų švietimo pagalbos tarnyba, jame dalyvavo Prienų rajono ir Birštono savivaldybių ugdymo įstaigų 5–21 metų amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, besimokantys pagal bendrąją, pritaikytą arba individualizuotą programą bei socialinių įgūdžių ugdymo klasių specialiųjų poreikių mokiniai. Vertinimo komisija peržiūrėjo 24 mokinių skaitomų kūrinių įrašus ir išrinko konkurso nugalėtojus bei nominantus. Visus konkurso dalyvių pasirodymus galite peržiūrėti Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos interneto svetainėje adresu https://www.azuolas.prienai.lm.lt/

Pedagogų metodinių darbų paroda „Aš ir pokytis

Įgyvendinant Prienų rajono mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2021 ir 2021–2022 mokslo metų metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo prioritetą  „Lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprinimas“, šiais mokslo metais buvo surengta Prienų rajono mokyklų pedagogų metodinių darbų paroda „Aš ir pokytis“. Ši paroda yra viena iš pedagogų dalijimosi gerąja patirtimi ir idėjomis formų. Parodai buvo pateikti 25 pedagogų ir mokyklų vadovų, pavaduotojų ugdymui, pagalbos mokiniui specialistų parengti metodiniai darbai. Darbai apėmė įvairias ugdymo sritis: ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, neformalųjį švietimą, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą. Pateikta ir integruotų dalykų darbų, atskleistos lyderystės apraiškos klasės vadovo veikloje, nemažai darbų parengta apie informacinių technologijų panaudojimą. Metodinių darbų vertinimo komisijai, kurios pirmininke jau ne vienerius metus yra Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Tautvydienė, peržiūrėjus darbus, džiugino tai, kad šiais metais beveik visi darbai atpindėjo pagrindinę parodos idėją – pristatyti asmeninės lyderystės patirtis, kaip mokytojų aktyvaus veikimo dėka pavyko įgyvendinti kad ir mažus pokyčius, orientuotus į mokyklos veiklos tobulinimą, mokinių mokymo ir mokymosi gerinimą. Metodinių darbų autoriai savo parengtus darbus pristatė trumpais pranešimais pedagogų konferencijoje „Lyderystė mokymuisi“, įvykusioje balandžio 8 d. Darbai patalpinti Prienų švietimo pagalbos tarnybos Edukacinės patirties banke, juose pateiktomis idėjomis bus dalijamasi metodiniuose būreliuose. Metodinius darbus galite peržiūrėti čia

Įvyko meninio skaitymo konkurso rajoninis etapas

2021 m. vasario mėn. nuotoliniu būdu įvyko rajoninis 5–12 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas. Dalyvavo 26 mokiniai iš 7 rajono mokyklų. 5–8 klasių grupėje dalyvavo 12 skaitovų; 9–12 klasių grupėje dalyvavo 14 skaitovų.

Sveikiname konkurso nugalėtojus:

Orestą Bukauską, Išlaužo pagrindinės mokyklos 8 kl. mokinį (mokytoja Virginija Maščinskienė), užėmusį I vietą;

Ugnę Grigonytę, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 5 kl. mokinę (mokytoja Lina Venclovaitė), užėmusią II vietą;

Korneliją Žiobaitę, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 6a kl. mokinę (mokytoja Lina Venclovaitė), užėmusią II vietą;

Pranciškų Ivanauską, Jiezno gimnazijos 7 kl. mokinį (mokytoja Nijolė Kuliešienė), užėmusį III vietą;

Domantą Rasimą, Išlaužo pagrindinės mokyklos 5 kl. mokinį (mokytoja Virginija Maščinskienė), užėmusį III vietą;

Miglę Žukauskaitę, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 5a kl. mokinę (mokytoja Vidutė Kuzmauskienė), užėmusią III vietą;

Austėją Suchockaitę, Prienų „Žiburio“ gimnazijos IIa kl. mokinę (mokytoja Snieguolė Milušauskienė), užėmusią I vietą;

Kristijoną Raibužį, Prienų „Žiburio“ gimnazijos IVd kl. mokinį (mokytoja Levutė Karčiauskienė), užėmusį II vietą;

Emilį Kašinską, Prienų „Žiburio“ gimnazijos IIIc kl. mokinį (mokytoja Rūta Pūrienė), užėmusį II vietą;

Umą Stankevičiūtę, Prienų „Žiburio“ gimnazijos Id kl. mokinę (mokytoja Levutė Karčiauskienė), užėmusią III vietą;

Mileną Ruseckaitę, Prienų „Žiburio“ gimnazijos IIIb kl. mokinę (mokytoja Rūta Pūrienė), užėmusią III vietą;

Akvilę Kurmanavičiūtę, Stakliškių gimnazijos IIIg kl. mokinę (mokytoja Nijolė Kuliešienė), užėmusią III vietą.

Prienų rajono savivaldybės Mokyklų metodinės tarybos posėdis

2020 m. lapkričio 19 d. nuotoliniu būdu įvyko Prienų rajono savivaldybės Mokyklų metodinės tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo dalykų ir ugdymo sričių metodinių būrelių pirmininkai, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas bei vyr. specialistės Laimutė Jančiukienė, Renata Pavlavičienė ir Virginija Zujienė, taip pat Prienų švietimo pagalbos tarnybos komanda.

Posėdį pradėjo bei dalyvius pasveikino Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė. MMT pirmininkė Džiuginta Gaigalienė apžvelgė Tarybos 2019–2020 mokslo metų veiklą bei priminė praeitų mokslo metų pabaigoje prisiimtus kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos prioritetus dvejiems ateinantiems mokslo metams. Po ataskaitos D. Stankevičienė pristatė naujus Mokyklų metodinės tarybos narius ir palinkėjo jiems sėkmės vadovaujant savo būreliams bei aktyviai įsitraukti į Mokyklų metodinės tarybos veiklą.

Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkės Danguolė Damijonaitytė ir Oksana Radzvilavičienė apžvelgė praeitų mokslo metų metodinių būrelių veiklos ataskaitas ir šių mokslo metų veiklos planus, akcentuodamos jų dermę su nusimatytais prioritetais. Jos kalbėjo apie metodinės veiklos formų ir turinio įvairovę, pateikė įdomesnių veiklų pavyzdžių.

Apie svarbų metodinio būrelio pirmininko vaidmenį palaikant ir stiprinant būrelio narių bendravimą ir bendradarbiavimą, savo kaip socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkės patirtį kalbėjo Aidutė Jurešienė.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas R. Zailskas dėkojo metodinių būrelių pirmininkams už prasmingą veiklą, skatino būti aktyviems patiems ir aktyvinti kitus pedagogus bendradarbiavimui siekiant bendrų švietimo tikslų.

Darbo grupėse Mokyklų metodinės tarybos nariai aptarė planuojamas 2020–2021 m. m. veiklas: diskutavo dėl metodinių darbų parodos, pedagogų metodinės konferencijos temos, formų, aptarė, kokias dar veiklas būtų prasminga įtraukti į Mokyklų metodinės tarybos veiklos planą.

Teikiame projekto „Lyderių laikas 3“ stažuočių Lietuvoje organizavimo paslaugas

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 2018, 2019 ir 2020 m. teikia projekto „Lyderių laikas 3“ stažuočių Lietuvoje organizavimo paslaugas.

Projektas „Lyderių laikas 3“ yra nacionalinė iniciatyva, skirta švietimo bendruomenės nariams (švietimo institucijų darbuotojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, Ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, tėvams ir kitiems asmenims, atstovaujantiems švietimo bendruomenes). Projekto tikslas yra įtvirtinti lyderystei palankią infrastruktūrą Lietuvos švietimo sistemoje, užtikrinančią nacionalinio, savivaldos bei mokyklų lygmens švietimo lyderių bendruomenės susitelkimą vardan besimokančiųjų mokymosi sėkmės. Projektu siekiama įtvirtinti nuolatinį atsinaujinimą ir aukštesnę mokymosi kultūrą.

2018 m. organizavome Kauno rajono, Alytaus miesto, Varėnos rajono, Kazlų Rūdos, Kalvarijų savivaldybių kūrybinių komandų stažuotes Prienų rajono ir Birštono savivaldybių ugdymo įstaigose; 2019 m. stažavosi Akmenės, Klaipėdos, Šilutės, Šiaulių, Tauragės rajonų, Pagėgių savivaldybių kūrybinių komandų nariai; 2020 m. įvyko arba dar numatytos stažuotės Pasvalio, Jonavos, Švenčionių, Širvintų, Kupiškio, Joniškio rajonų kūrybinėms komandoms.

Stažuočių metu, pagal suderintas darbotvarkes lankydamiesi Prienų rajono, Birštono savivaldybių ugdymo įstaigose, dalyviai susipažįsta su Prienų rajono savivaldybės lyderystės plėtros modeliu bei pokyčiais, įvykusiais mokyklose po projekto „Lyderių laikas 2“, mokyklų bendruomenių telkimo geresnei mokinių pažangai pasiekti gerosios patirties pavyzdžiais  bei bendradarbiavimo įtaka ugdymo(si) sėkmei.