Meno ir muzikos mokyklų muzikos mokytojai išsirinko naują būrelio pirmininkę

Spalio 10 d. Prienų meno mokykloje įvyko meno ir muzikos mokyklų muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Praeitų mokslo metų būrelio veiklos ataskaitą pristatė būrelio pirmininkė, dabar jau Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytoja Rasa Derbutienė. Ji pasidžiaugė aktyvia būrelio veikla – organizuotais įvairias konkursais ir festivaliais mokiniams, surengtais seminarais, pranešimais metodinio būrelio pasitarimuose. Pasibaigus pirmininko kadencijai, vyko rinkimai. Nauja būrelio pirmininke išrinkta Jiezno muzikos mokyklos mokytoja Jevgenija Babikova, sekretore – Nijolė Noreikaitė. Mokytojai aptarė naujų mokslo metų veiklas.

0

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas

Didis karalius gavo du sakalo jauniklius ir tuoj pat juos perdavė Sakalyno prižiūrėtojui dresuoti. Po kelių mėnesių prižiūrėtojas pranešė karaliui, kad vienas sakalas jau puikiai išdresuotas. – O kitas? – pasiteiravo valdovas. -Man labai gaila, jūsų šviesybe, bet antrasis keistai elgiasi; galbūt serga kokia reta liga, kurios nemokame pagydyti. Niekas neįstengia jo nuginti nuo šakos, ant kurios atsitūpė pačią pirmąją dieną. Tarnautojui kasdien tenka lipti aukštyn nešti jam lesalo.

Karalius sukvietė veterinarus, gydytojus ir visų sričių žinovus, tačiau nė vienam nepavyko priversti sakalą skristi. Davė šią užduotį dvariškiams, generolams, išmintingiausiems savo patarėjams, bet ir jie nesugebėjo jo išjudinti. Pro savo apartamentų langus valdovas galėjo matyti sustingusį ant medžio šakos paukštį, dieną ir naktį. Galiausiai kreipėsi į visus pavaldinius, kad šie padėtų išspręsti problemą.

Kitą rytą karalius išsisvėrė pro langą ir apstulbo, išvydęs tarp parko medžių išdidžiai sklendžiantį sakalą. -Atveskite man šio stebuklo autorių,- paliepė. Netrukus jam pristatė jauną valstietį. -Tu privertei sakalą skristi? Kaip tą padarei? Gal netyčia esi burtininkas? – karalius nesitvėrė smalsumu. Susidrovėjęs, tačiau laimingas jaunuolis paaiškino: -Tai nebuvo sunku, jūsų didenybe. Aš paprasčiausiai nukirtau šaką. Sakalas suvokė turįs sparnus ir nuskrido.

Kartais Dievas leidžia kam nors nukirsti šaką, kurios užsispyrusiai laikomės, kad suvoktume turį sparnus.

Bruno Ferrero. Iš knygos: „365 trumpi pasakojimai sielai“

Šiuo pasakojimu Prienų rajono savivaldybės logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Inga Kuzminskienė pradėjo pirmąjį šiais mokslo metais logopedų ir specialiųjų pedagogų pasitarimą. Buvo apžvelgta praeitų mokslo metų būrelio veikla, pedagogai suplanavo renginius šiems mokslo metams, siūlė pranešimų, kvalifikacijos tobulinimo renginių temas, aptarė, kokius renginius organizuos mokiniams. Pasibaigus pasitarimui, vyko VšĮ „Psichologinio konsultavimo grupė” lektorės G. Meslinienės paskaita „25 EQ lavinimo priemonės”, kurios metu lektorė pristatė mokomąsias priemones ir žaidimus, skirtus vaikų emocinio intelekto ir socialinių įgūdžių ugdymui.

0

Lietuvių kalbos mokytojai suplanavo naujų mokslo metų veiklą

Spalio 1 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Snieguolės Vanžodienės parengtos būrelio 2018–2019 m. m. veiklos ataskaitos, planavo šių mokslo metų veiklą. Pranešimą „ 5–8  klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados užduočių rengimo principai ir metodai“ skaitė Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Levutė Karčiauskienė, patirtimi dalijosi ir kiti mokytojai, dalyvaujantys rengiant olimpiados užduotis, vyko diskusija. Nutarta praeitais metais parengtas 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados užduotis patvirtinti kaip metodinę priemonę bei ja pasidalinti su visais rajono lietuvių kalbos mokytojais.

0

Matematikos mokytojai diskutavo apie mokymo(si) rezultatų gerinimą

Rugsėjo 24 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkės Jurgitos Tamošiūnienės paraginti, mokyklų atstovai paanalizavo savo mokyklų matematikos mokytojų metodinių grupių veiklą, pasidalijo idėjomis ir gerąja patirtimi. Mokytojai kalbėjo apie nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, valstybinių brandos egzaminų analizės išvadas bei diskutavo apie tai, kokių priemonių žadama imtis mokyklose siekiant geresnės mokinių pažangos.

Planuodami prasidėjusių naujų mokslo metų veiklą, mokytojai kalbėjo apie Švietimo skyriaus vykdomą Erasmus+ projektą WIP, skirtą matematikos mokymosi kokybei rajone pagerinti. Projekte, drauge su užsienio partneriais, dalyvauja Prienų miesto mokyklų matematikos mokytojai, jie kalbėjo apie projekto numatomas veiklas bei galimybes šio projekto patirtimi bei kuriamais intelektiniais produktais dalintis su viso rajono matematikos mokytojais. Taip pat mokytojai aptarė kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikį.

0

Biologijos ir chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 23 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko Prienų rajono savivaldybės mokyklų biologijos ir chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Džiugintos Gaigalienės parengtos 2018–2019 m. m. būrelio veiklos ataskaitos, aptarė dalyvavimo Lietuvos biologijos ir chemijos mokytojų asociacijų veikloje klausimus, diskutavo apie rajono pedagogų metodinės veiklos nuostatų keitimą, kalbėjo apie naujai gautų mokomųjų priemonių chemijos ir biologijos pamokose panaudojimo galimybes, teikė siūlymus 2019–2020 m. m. būrelio veiklos planui.

0

Gabiausi Prienų rajono mokyklų mokiniai dalyvavo šventėje „Pasidžiaukime kartu“

Gegužės 28 d. beveik šimtas Prienų rajono savivaldybės mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų ir įvairių konkursų nugalėtojų dalyvavo tradicinėje  šventėje „Pasidžiaukime kartu“. Šiais metais mokiniai vyko į Alytaus miesto teatrą kur jiems buvo parengta įdomi programa: mokiniai dalyvavo edukacinėse programose „Grimo paslaptys“, „Šviesų ir garso magija“, „Komanda laikrodžio tikslumu“, „Scenos kalbos treniruotė“, „pX Prieš kryžkelę“ ir kt. Su mokiniais dirbo profesionalių aktorių komanda, kuri padėjo ne tik smagiai praleisti laiką, bet ir atrasti savitus talentus bei  suvokti socialinius įvykius ir juose dalyvauti. Edukacinių programų metu mokiniai susipažino su teatre dirbančiais įvairių profesijų žmonėmis, domėjosi jų darbu, dirbo komandose, buvo ne tik pasyvūs žiūrovai, bet ir patys dalyvavo priimant sudėtingų situacijų sprendimus.

Pasibaigus edukacinėms programoms mokiniams padėkos raštus įteikė Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, administracijos švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas bei Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė.

1+

Konferencija „Gera mokykla kiekvienam. Susitelkime!“

Balandžio 24 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre įvyko Prienų švietimo pagalbos tarnybos organizuota konferencija „Gera mokykla kiekvienam. Susitelkime!“.

Konferencijos dalyvius pasveikino Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas. Pagrindinė tema, kuri buvo nagrinėjama kiekviename pranešime bei diskutuojama darbo grupėse – ką gali padaryti suaugusieji, kad kiekvienas vaikas mokykloje jaustųsi gerai, kad būtų sudarytos kuo geresnės sąlygos skleistis jo gebėjimams ir galioms. Ypatingai buvo akcentuojamas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas. Apie tai kalbejo ne tik pedagogai, bet ir medikai, švietimo pagalbos specialistai, mokyklų administracijos atstovai.

Konferencijos vedėjai Euridijai Padelskienei palinkėjus visiems turiningos ir prasmingos konferencijos, prasidėjo pranešimų sesija. Pranešimus skaitė žinomas vaikų psichiatras Linas Slušnys, gydytoja  pediatrė Vidutė Mazlaveckienė, Prienų švietimo pagalbos tarnybos specialistė Zita Linkevičienė, Prienų „Revuonos” pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Belenavičienė, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lina Venclovaitė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Nijolė Šervenikaitė. 

Po pertraukos susibūrę į diskusijų grupes pedagogai diskutavo apie komandų telkimą ugdymo įstaigoje, siekiant vaiko sėkmės (moderatorė – Prienų švietimo pagalbos tarnybos psichologė Jolanta Veterienė), bendradarbiavimo su šeima svarbą ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus (moderatorė – Prienų švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė ekspertė Dalė Daiva Gasparavičiūtė), ką gali mokytojas, kai klasėje mokosi elgesio ir emocijų sutrikimų turintys vaikai (moderatorė – Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus specialioji pedagogė metodininkė Vida Petrulionienė), kaip paskatinti mokinį prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi (moderatorė – Prienų „Žiburio“ gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė  Džiuginta Gaigalienė) bei apie mokytojo poveikį mokiniui, siekiant ugdymosi sėkmės (moderatorė – Jiezno gimnazijos direktorė Neringa Zujienė).

Komentuodama darbo grupėse rezultatus, Prienų švietimo pagalbos tarnybos logopedė metodininkė Giedrė Džiaugienė pabrėžė, kad šios konferencijos metu tikrai nebuvo išspręstos visos problemos, bet kiekvienas jos dalyvis buvo paskatintas susimąstyti, kaip jis gali prisidėti prie sėkmingo kiekvieno vaiko mokymosi, gyvenimo mokykloje bei brandžios ir savarankiškos asmenybės ugdymo.

Apibendrindama konferencijos darbą, Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė D. Stankevičienė sakė, kad mokytojams bus parengta ilgalaikė socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo programa, paruoštas taikomosios elgesio analizės kursas, išsamiai pristant visą metodikos diegimą. Ypač svarbu ugdyti pedagogų gebėjimą kuo anksčiau pastebėti vaiko ugdymosi poreikius. Visos grupės pabrėžė, kad labai svarbi ugdymosi aplinka, vertinimas, sėkmės akcentavimas, taisyklių susikūrimas ir laikymasis. Apskritai vaikams reikia meilės, todėl pagarba kiekvienam mokiniui ypač svarbi.

0

Prienų rajono pedagogų metodinių darbų paroda „Mokau(-si) mokytis. Mano sėkmės istorija“

Kovo 26 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje atidaryta Prienų rajono pedagogų metodinių darbų paroda „Mokau(-si) mokytis. Mano sėkmės istorija”. Parodai pateikti 37 metodiniai darbai iš 11 rajono ugdymo įstaigų. Pedagogai pasidalijo sėkmės istorijomis ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio, neformaliojo ugdymo srityse, dalis sėkmės istorijų – iš integruotų pamokų ir kitų veiklų. Vertinimo komisija atrinko 16 darbų, kurie yra patalpinti į Švietimo pagalbos tarnybos Edukacinės patirties banką. Pilnas darbų sąrašas čia.

Paroda veiks Prienų švietimo pagalbos tarnyboje iki balandžio 5 dienos.

0

Mokyklinių laikraščių leidėjus kviečiame į konferenciją „Mokyklos laikraštis rašo”

Gruodžio 7 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyks praktinė mokyklinių laikraščių leidėjų konferencija „Mokyklos laikraštis rašo”. Kviečiame dalyvauti mokyklinių leidėjų komandas iš visos Lietuvos! Bus naujienų!

Konferencijos „Mokyklos laikraštis rašo“ nuostatai

Registracijos anketa

2+