Lietuvių kalbos mokytojai dalijosi gabių ir talentingų vaikų ugdymo patirtimi

Gruodžio 10 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokytoja Vytautė Kurtovienė skaitė pranešimą „Kaip atpažinti paslėptą talentą?“. Mokytoja pasidalijo įspūdžiais iš Erasmus+ programos mokymų Palerme, kuriuose ji 2017 m. dalyvavo kartu su kitais Prienų rajono mokytojais. Pateikdama pavyzdžių iš savo darbo praktikos, ji pasidalijo mintimis ir įžvalgomis apie mokymuose pateiktos medžiagos panaudojimą savo darbe. Po pranešimo vyko diskusija apie gabių ir talentingų vaikų ugdymą, į kurią įsitraukė visi pasitarimo dalyviai.

0

Informatikos mokytojai dalijosi gerąja patirtimi apie kūrybiškumo ugdymą

Gruodžio 4 d. Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje įvyko informatikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Informatikos mokytojai dalijosi gerąja patirtimi apie taikomus metodus bei naudojamas priemones, ugdant mokinių kūrybiškumą informatikos pamokose bei neformaliojo švietimo veiklose.

0

Mokyklų psichologai domėjosi fraktalinės dailės terapijos metodu

Lapkričio 18 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko mokyklų psichologų metodinio būrelio pasitarimas. Išlaužo pagrindinės mokyklos psichologė Ieva Žukovienė pravedė praktinį užsiėmimą, kurio metu supažindino kolegas su fraktalinės dailės terapijos metodu, pasakojo apie šio metodo galimybes asmenybės pažinimui, savidiagnostikai, saviugdai, saviterapijai, mokė piešti bei analizuoti fraktalus.

0

Meno ir muzikos mokyklų muzikos mokytojai išsirinko naują būrelio pirmininkę

Spalio 10 d. Prienų meno mokykloje įvyko meno ir muzikos mokyklų muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Praeitų mokslo metų būrelio veiklos ataskaitą pristatė būrelio pirmininkė, dabar jau Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytoja Rasa Derbutienė. Ji pasidžiaugė aktyvia būrelio veikla – organizuotais įvairias konkursais ir festivaliais mokiniams, surengtais seminarais, pranešimais metodinio būrelio pasitarimuose. Pasibaigus pirmininko kadencijai, vyko rinkimai. Nauja būrelio pirmininke išrinkta Jiezno muzikos mokyklos mokytoja Jevgenija Babikova, sekretore – Nijolė Noreikaitė. Mokytojai aptarė naujų mokslo metų veiklas.

0

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas

Didis karalius gavo du sakalo jauniklius ir tuoj pat juos perdavė Sakalyno prižiūrėtojui dresuoti. Po kelių mėnesių prižiūrėtojas pranešė karaliui, kad vienas sakalas jau puikiai išdresuotas. – O kitas? – pasiteiravo valdovas. -Man labai gaila, jūsų šviesybe, bet antrasis keistai elgiasi; galbūt serga kokia reta liga, kurios nemokame pagydyti. Niekas neįstengia jo nuginti nuo šakos, ant kurios atsitūpė pačią pirmąją dieną. Tarnautojui kasdien tenka lipti aukštyn nešti jam lesalo.

Karalius sukvietė veterinarus, gydytojus ir visų sričių žinovus, tačiau nė vienam nepavyko priversti sakalą skristi. Davė šią užduotį dvariškiams, generolams, išmintingiausiems savo patarėjams, bet ir jie nesugebėjo jo išjudinti. Pro savo apartamentų langus valdovas galėjo matyti sustingusį ant medžio šakos paukštį, dieną ir naktį. Galiausiai kreipėsi į visus pavaldinius, kad šie padėtų išspręsti problemą.

Kitą rytą karalius išsisvėrė pro langą ir apstulbo, išvydęs tarp parko medžių išdidžiai sklendžiantį sakalą. -Atveskite man šio stebuklo autorių,- paliepė. Netrukus jam pristatė jauną valstietį. -Tu privertei sakalą skristi? Kaip tą padarei? Gal netyčia esi burtininkas? – karalius nesitvėrė smalsumu. Susidrovėjęs, tačiau laimingas jaunuolis paaiškino: -Tai nebuvo sunku, jūsų didenybe. Aš paprasčiausiai nukirtau šaką. Sakalas suvokė turįs sparnus ir nuskrido.

Kartais Dievas leidžia kam nors nukirsti šaką, kurios užsispyrusiai laikomės, kad suvoktume turį sparnus.

Bruno Ferrero. Iš knygos: „365 trumpi pasakojimai sielai“

Šiuo pasakojimu Prienų rajono savivaldybės logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Inga Kuzminskienė pradėjo pirmąjį šiais mokslo metais logopedų ir specialiųjų pedagogų pasitarimą. Buvo apžvelgta praeitų mokslo metų būrelio veikla, pedagogai suplanavo renginius šiems mokslo metams, siūlė pranešimų, kvalifikacijos tobulinimo renginių temas, aptarė, kokius renginius organizuos mokiniams. Pasibaigus pasitarimui, vyko VšĮ „Psichologinio konsultavimo grupė“ lektorės G. Meslinienės paskaita „25 EQ lavinimo priemonės“, kurios metu lektorė pristatė mokomąsias priemones ir žaidimus, skirtus vaikų emocinio intelekto ir socialinių įgūdžių ugdymui.

1+

Lietuvių kalbos mokytojai suplanavo naujų mokslo metų veiklą

Spalio 1 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Snieguolės Vanžodienės parengtos būrelio 2018–2019 m. m. veiklos ataskaitos, planavo šių mokslo metų veiklą. Pranešimą „ 5–8  klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados užduočių rengimo principai ir metodai“ skaitė Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Levutė Karčiauskienė, patirtimi dalijosi ir kiti mokytojai, dalyvaujantys rengiant olimpiados užduotis, vyko diskusija. Nutarta praeitais metais parengtas 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados užduotis patvirtinti kaip metodinę priemonę bei ja pasidalinti su visais rajono lietuvių kalbos mokytojais.

0

Matematikos mokytojai diskutavo apie mokymo(si) rezultatų gerinimą

Rugsėjo 24 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkės Jurgitos Tamošiūnienės paraginti, mokyklų atstovai paanalizavo savo mokyklų matematikos mokytojų metodinių grupių veiklą, pasidalijo idėjomis ir gerąja patirtimi. Mokytojai kalbėjo apie nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, valstybinių brandos egzaminų analizės išvadas bei diskutavo apie tai, kokių priemonių žadama imtis mokyklose siekiant geresnės mokinių pažangos.

Planuodami prasidėjusių naujų mokslo metų veiklą, mokytojai kalbėjo apie Švietimo skyriaus vykdomą Erasmus+ projektą WIP, skirtą matematikos mokymosi kokybei rajone pagerinti. Projekte, drauge su užsienio partneriais, dalyvauja Prienų miesto mokyklų matematikos mokytojai, jie kalbėjo apie projekto numatomas veiklas bei galimybes šio projekto patirtimi bei kuriamais intelektiniais produktais dalintis su viso rajono matematikos mokytojais. Taip pat mokytojai aptarė kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikį.

0