Metodinės veiklos aktualijos – su pozityviu nusiteikimu

Lapkričio viduryje, kaip ir kiekvieną rudenį, Prienų rajono savivaldybės dalykų mokytojų metodinių būrelių pirmininkai ir kiti aktyviausi pedagogai rinkosi į Mokyklų metodinės tarybos posėdį aptarti metodinės veiklos aktualijas, pasidalinti patirtimi. Skaitykite toliau

0

Mokytojai rinkosi į metodinių būrelių pasitarimus

Prasidėjus naujiems mokslo metams, Prienų švietimo pagalbos tarnyboje vyko pirmieji dalykų mokytojų metodinių būrelių pasitarimai. Į pasitarimus rinkosi fizikos mokytojai, matematikos mokytojų metodinio būrelio taryba, dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) mokytojai. Buvo pristatytos būrelių 2016–2017 m. m. veiklos ataskaitos, aptartos naujų mokslo metų veiklos gairės, dorinio ugdymo mokytojai išsirinko naują sekretorę – Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos tikybos mokytoją Liną Skurdelienę.

0

Informatikos mokytojų metodinio būrelio išvyka į Alytaus kolegijos Regioninį technologijų centrą

20161209_143202Gruodžio 9 d. Prienų rajono mokyklų informatikos mokytojai lankėsi Alytaus kolegijos regioniniame technologijų centre. Mokytojus sutikę ir Centro veiklą pristatę laboratorijų vedėjai Nerijus Cesiulis ir Gintautas Stonys papasakojo, kad centras įkurtas 2013 m. sename apleistame pastate, kuriame kažkada veikė šaudykla. Po rekonstrukcijos pastatą šildo pirmą kartą vienoje katilinėje naudojami saulės, oro, vėjo ir žemės energijos šaltiniai, sujungti į vieną visumą. Centre įrengta 12 moderniausių Baltijos šalyse specializuotų laboratorijų, kuriomis naudojasi ne tik Alytaus kolegijos studentai, bet ir visos Alytaus apskrities bendrojo lavinimo  ir profesinės mokyklos, įmonės savo darbuotojams perkvalifikuoti.

Mokytojai apžiūrėjo atsinaujinančių energetinių šaltinių, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų tyrimų, automobilių diagnostikos ir variklių bandymų bei kitas laboratorijas, o elektrotechnikos ir elektronikos laboratorijoje atliko praktinį darbą.

 

1+

Dorinio ugdymo mokytojų Advento popietės – paskaitos ‚Betliejaus stebuklas“. Esminė žinia- viską keičianti Meilė

 Gruodžio 6 d. 15 val. Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos namuose vyko Prienų rajono savivaldybės mokyklų dorinio ugdymo mokytojų Advento popietė – paskaita „Betliejaus stebuklas“, kurią vedė lektorius VšĮ „Po vilties skraiste“ vadovas Nerijus Čekavičius.

Kunigas Andrius Budrius popietę pradėjo „Tėve mūsų“ malda. Dalyvaudami agapėje dalijomės mintimis apie Dievo vaiko tapatybės svarbą žmogaus gyvenime.

„Kol nesuprasime, kas mes esame ir koks yra Dievas mūsų atžvilgiu, nebūsime atradę savo pašaukimo. Tik Dievo vaiko tapatybė leidžia mums pasijausti karalaičiais ir karalaitėmis, o tai supratus ir elgtis, kaip tokiems“, – kalbėjo Nerijus.

Mokytojos taip aktyviai įsitraukė į diskusiją apie savanoriškos tarnystės vaidmenį žmogaus gyvenime ir kaip atpažinti Dievo valią, kad neskubėjo skirstytis į namus.

Dalyvių laukė siurprizas – kiekvienas gavo po žvakelę, kaip Kristaus – Šviesos tamsybėse simbolį ir mažą laiškelį su mintimis Advento laikui. Vakarą pabaigėme padėkos giesme.

Nuostabu, kad galėjome kartu išgyventi tikėjimo ir meilės bendrystę.

15356838_1534530653240373_1548730239_n

Jūratė Liubamirskaitė, renginio organizatorė,

dorinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

1+

Tikslas – skatinti asmeninę kiekvieno mokinio pažangą

20161118_141529

Lapkričio pabaigoje Prienų švietimo centras kartu su Prienų rajono savivaldybės Mokyklų metodine taryba organizavo posėdį metodinės veiklos aktualijoms aptarti. Posėdyje aktyviausi rajono pedagogai – įvairių dalykų metodinių būrelių pirmininkai – drauge su metodinę veiklą koordinuojančiais Prienų švietimo centro darbuotojais bei Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistais  kalbėjosi apie tai, kokios šiuo metu yra svarbiausios švietimo problemos rajone, kaip jas suprantame ir kaip veiksime artimiausiu metu, jas spręsdami. Taip buvo susitarta dėl metodinės veiklos prioriteto ateinantiems dvejiems mokslo metams: „Skaitymo strategijų kaip vieno iš AMG ugdymo metodų taikymas įvairių dalykų pamokose, skatinant asmeninę mokinio pažangą“. Skaitykite toliau

0

Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 25 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pasitarime dalyvavo ne tik rajono kūno kultūros mokytojai, Savivaldybės Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyr. specialistas Addomas Kubilius, Kūno kultūros ir sporto cebtro direktorius Audronis Deltuva, pavaduotoja Kristina Sukockytė, bet ir svečiai: Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius bei Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos prezidentė Laima Trinkūnienė. Skaitykite toliau

0

Svečiavosi Kaišiadorių rajono biologijos ir chemijos mokytojai

Spalio 12 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvykusiame Prienų rajono savivaldybės biologijos ir chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarime dalyvavo ir kolegos iš Kaišiadorių rajono mokyklų. Mokytojai išklausė Prienų „Žiburio“ gimnazijos chemijos mokytojos metodininkės, metodinio būrelio pirmininkės Džiugintos Gaigalienės pranešimą „Skaitymo gebėjimų ugdymas chemijos ir biologijos pamokose“, atliko Prienų „Žiburio“ gimnazijos chemijos mokytojos metodininkės Rasos Kučinskienės parengtas praktines užduotis. Visi kartu diskutavo, kaip pagerinti mokinių gamtos mokslų pasiekimus, taikant pamokose įvairias skaitymo strategijas.

img_6214img_6232

0

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 4 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkas Artur Hovakimyan pristatė būrelio veiklos ataskaitą už 2015–2016 m. m., perdavė informaciją iš Vilniuje vykusios metodinės dienos „Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“ Mokytojai planavo veiklą 2016–2017 m. m.

0

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 27 d. Prienų švietimo centre įvyko ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkė Rima Brudnienė pristatė būrelio veiklos ataskaitą už 2015–2016 m. m., perdavė informaciją iš Vilniuje vykusios metodinės dienos „Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“ Pedagogai planavo veiklą 2016–2017 m. m.

0

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 26 d. Prienų švietimo centre įvyko logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Keblienė pasveikino būrelio visus su prasidėjusiais mokslo metais, padėkojo už aktyvumą ir iniciatyvas. Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Angelė Vasiliauskienė pasidžiaugė nuoširdžiu ir dalykišku PPT ir mokyklos specialistų bendradarbiavimu. Metodinio būrelio pirmininkė Zita Linkevičienė apžvelgė 2015–2016 m. m. būrelio veiklą, pasidžiaugė, kad buvo atlikti visi suplanuoti darbai.  Skaitykite toliau

0

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 22 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Romos Ruočkienės ataskaitos, pranešimo „Įspūdžiai ir naudinga patirtis iš chorvedžių Vasaros akademijos“. Mokytoja ne tik skaitė pranešimą, bet ir pakvietė visus praktiškai pasimokyti įvairių pratimų, metodų, kuriuos galima panaudoti muzikos pamokose arba dirbant su choru.  Apie metodinės dienos „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“ atgarsius kalbėjo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė Lina Suchorukovienė. Pabaigoje mokytojai aptarė, kokiose srityse norėtų tobulinti savo gebėjimus, kokius renginius šiais mokslo metais įtrauks į muzikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planą,

0

Matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 20 d. Prienų švietimo centre įvyko matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Būrelio pirmininkė Danutė Petraškienė pristatė praeitų mokslo metų būrelio veiklos ataskaitą, pasidalino mintimis, kilusiomis dalyvaujant metodinėje dienoje  „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“, kurią organizavo Ugdymo plėtotės centras ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jančiukienė pateikė statistinius duomenis apie Prienų rajono mokinių matematikos standartizuotų testų, pagrindinio ugdymo patikrinimo, brandos egzamino rezultatus. Mokytojai diskutavo apie tai, ką rodo minėti statistiniai duomenys, kaip kiekvienas mokytojas juos gali panaudoti planuodamas ugdymo procesą, kiek svarbūs yra skaitymo ir rašymo įgūdžiai mokinių pasiekimams. Darbotvarkėje buvo numatyti būrelio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai, bet nesant kvorumui šis klausimas nukeltas į kitą pasitarimą, kuris įvyks spalio 31 d.

0