Autizmas „gydomas“ ne vaistais, o ugdymu

Taip teigė Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė Nijolė Stankūnienė, rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarime pasidalijusi patirtimi, kaip ji veda užsiėmimus autizmo spektro sutrikimus turintiems vaikams. Ji ne tik detaliai apibūdino taikomą metodiką, bet ir praktiškai pademonstravo vieną iš metodų.

1+

Logopedų ir specialiųjų pedagogų išvyka į Jiezno gimnaziją

Gruodžio 12 d. Prienų rajono mokyklų logopedai ir specialieji pedagogai lankėsi Jiezno gimnazijoje. Savo darbo patirtimi dalijosi, ugdomąsias aplinkas pristatė Jiezno gimnazijos logopedė Ramunė Plentienė. Ji rodė filmuotą medžiagą apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų įtraukimą į veiklas, pabrėžė vaikų stebėjimo svarbą, darbo namuose naudą. Vyko diskusija apie pažintinių funkcijų lavinimą, specialistų bendravimą su mokytojais.

Jiezno gimnazijos psichologė Evelina Tiščenkienė skaitė pranešimą „Kaip ugdomas mokinys, pakeitus ugdymo(si) aplinkas“. Pranešime išsakytas mintis pratęsė gimnazijos direktorė Neringa Zujienė, kalbėdama apie tai, kaip mokykloje sprendžiami konfliktai, pabrėžė bendradarbiavimo su tėvais svarbą.

0

Lietuvių kalbos mokytojai dalijosi gabių ir talentingų vaikų ugdymo patirtimi

Gruodžio 10 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokytoja Vytautė Kurtovienė skaitė pranešimą „Kaip atpažinti paslėptą talentą?“. Mokytoja pasidalijo įspūdžiais iš Erasmus+ programos mokymų Palerme, kuriuose ji 2017 m. dalyvavo kartu su kitais Prienų rajono mokytojais. Pateikdama pavyzdžių iš savo darbo praktikos, ji pasidalijo mintimis ir įžvalgomis apie mokymuose pateiktos medžiagos panaudojimą savo darbe. Po pranešimo vyko diskusija apie gabių ir talentingų vaikų ugdymą, į kurią įsitraukė visi pasitarimo dalyviai.

0

Mokyklų psichologai domėjosi fraktalinės dailės terapijos metodu

Lapkričio 18 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko mokyklų psichologų metodinio būrelio pasitarimas. Išlaužo pagrindinės mokyklos psichologė Ieva Žukovienė pravedė praktinį užsiėmimą, kurio metu supažindino kolegas su fraktalinės dailės terapijos metodu, pasakojo apie šio metodo galimybes asmenybės pažinimui, savidiagnostikai, saviugdai, saviterapijai, mokė piešti bei analizuoti fraktalus.

0

Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 17 dieną Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkė Rasa Noreikienė perskaitė praeitų mokslo metų veiklos ataskaitą, kuriai buvo pritarta vienbalsiai.  Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jančiukienė mokytojams pristatė 2017–2018 m. m. diagnostinių testų ir nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatus, pasidžiaugė jais, kadangi Prienų rajono mokyklų pradinių klasių mokinių rezultatai yra pakankamai geri.  Paragino mokytojus nebijoti bendrai ieškoti sprendimų, kaip pagerinti tuos rezultatus, kurie nedžiugina. Spalio mėnesį Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija rengė metodinių dienų ciklą „Ugdymo turinio aktualijos“ ir kvietė dalyvauti savivaldybių metodinių būrelių pirmininkus, deleguotus metodinių būrelių narius. Pradinio ugdymo aktualijų metodinėje dienoje dalyvavo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Grigaliūnienė. Pavaduotoja mokytojams papasakojo, kokios pradinio ugdymo aktualijos 2018–2019 mokslo metais. Kalbėjo, kad turime daugiau dėmesio skirti tyrinėjimui pasaulio pažinimo pamokose. Tuo labiau, kad į mokyklas atkeliavo naujos gamtamokslinio ugdymo 1–4 kl. priemonės. Taip pat nurodė svetainę, kurioje yra patalpinta visa gamtamokslinio ugdymo metodinė medžiaga. Metodinėje dienoje buvo pristatyta gabių vaikų atpažinimo metodika. Mokytojai šią metodiką išbandyti patys, ji yra patalpinta Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro svetainėje. Po pranešimų metodinio būrelio nariai susiplanavo veiklą naujiems mokslo metams.

0

Logopedai ir specialieji pedagogai suplanavo veiklą 2018–2019 mokslo metams

Spalio 2 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Prienų rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Pedagogai išklausė praeitų mokslo metų ataskaitos, kurią parengė būrelio pirmininkė Inga Kuzminskienė, aptarė būrelio veiklos prioritetus naujiems mokslo metams, diskutavo apie tai, kokia patirtimi bus aktualu pasidalinti, kokius renginius mokiniams surengti šiais mokslo metais.

1+