Category : Metodiniai būreliai

Home > Category : Metodiniai būreliai

Pedagogų metodinių darbų paroda „Aš ir pokytis

Įgyvendinant Prienų rajono mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2021 ir 2021–2022 mokslo metų metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo prioritetą  „Lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprinimas“, šiais mokslo metais buvo surengta Prienų rajono mokyklų pedagogų metodinių darbų paroda „Aš ir pokytis“. Ši paroda yra viena iš pedagogų dalijimosi gerąja patirtimi ir idėjomis formų. Parodai buvo pateikti 25 pedagogų ir mokyklų vadovų, pavaduotojų ugdymui, pagalbos mokiniui specialistų parengti metodiniai darbai. Darbai apėmė įvairias ugdymo sritis: ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, neformalųjį švietimą, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą. Pateikta ir integruotų dalykų darbų, atskleistos lyderystės apraiškos klasės vadovo veikloje, nemažai darbų parengta apie informacinių technologijų panaudojimą. Metodinių darbų vertinimo komisijai, kurios pirmininke jau ne vienerius metus yra Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Tautvydienė, peržiūrėjus darbus, džiugino tai, kad šiais metais beveik visi darbai atpindėjo pagrindinę parodos idėją – pristatyti asmeninės lyderystės patirtis, kaip mokytojų aktyvaus veikimo dėka pavyko įgyvendinti kad ir mažus pokyčius, orientuotus į mokyklos veiklos tobulinimą, mokinių mokymo ir mokymosi gerinimą. Metodinių darbų autoriai savo parengtus darbus pristatė trumpais pranešimais pedagogų konferencijoje „Lyderystė mokymuisi“, įvykusioje balandžio 8 d. Darbai patalpinti Prienų švietimo pagalbos tarnybos Edukacinės patirties banke, juose pateiktomis idėjomis bus dalijamasi metodiniuose būreliuose. Metodinius darbus galite peržiūrėti čia

Prienų rajono savivaldybės Mokyklų metodinės tarybos posėdis

2020 m. lapkričio 19 d. nuotoliniu būdu įvyko Prienų rajono savivaldybės Mokyklų metodinės tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo dalykų ir ugdymo sričių metodinių būrelių pirmininkai, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas bei vyr. specialistės Laimutė Jančiukienė, Renata Pavlavičienė ir Virginija Zujienė, taip pat Prienų švietimo pagalbos tarnybos komanda.

Posėdį pradėjo bei dalyvius pasveikino Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė. MMT pirmininkė Džiuginta Gaigalienė apžvelgė Tarybos 2019–2020 mokslo metų veiklą bei priminė praeitų mokslo metų pabaigoje prisiimtus kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos prioritetus dvejiems ateinantiems mokslo metams. Po ataskaitos D. Stankevičienė pristatė naujus Mokyklų metodinės tarybos narius ir palinkėjo jiems sėkmės vadovaujant savo būreliams bei aktyviai įsitraukti į Mokyklų metodinės tarybos veiklą.

Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkės Danguolė Damijonaitytė ir Oksana Radzvilavičienė apžvelgė praeitų mokslo metų metodinių būrelių veiklos ataskaitas ir šių mokslo metų veiklos planus, akcentuodamos jų dermę su nusimatytais prioritetais. Jos kalbėjo apie metodinės veiklos formų ir turinio įvairovę, pateikė įdomesnių veiklų pavyzdžių.

Apie svarbų metodinio būrelio pirmininko vaidmenį palaikant ir stiprinant būrelio narių bendravimą ir bendradarbiavimą, savo kaip socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkės patirtį kalbėjo Aidutė Jurešienė.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas R. Zailskas dėkojo metodinių būrelių pirmininkams už prasmingą veiklą, skatino būti aktyviems patiems ir aktyvinti kitus pedagogus bendradarbiavimui siekiant bendrų švietimo tikslų.

Darbo grupėse Mokyklų metodinės tarybos nariai aptarė planuojamas 2020–2021 m. m. veiklas: diskutavo dėl metodinių darbų parodos, pedagogų metodinės konferencijos temos, formų, aptarė, kokias dar veiklas būtų prasminga įtraukti į Mokyklų metodinės tarybos veiklos planą.

Logopedų ir specialiųjų pedagogų išvyka į Jiezno gimnaziją

Gruodžio 12 d. Prienų rajono mokyklų logopedai ir specialieji pedagogai lankėsi Jiezno gimnazijoje. Savo darbo patirtimi dalijosi, ugdomąsias aplinkas pristatė Jiezno gimnazijos logopedė Ramunė Plentienė. Ji rodė filmuotą medžiagą apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų įtraukimą į veiklas, pabrėžė vaikų stebėjimo svarbą, darbo namuose naudą. Vyko diskusija apie pažintinių funkcijų lavinimą, specialistų bendravimą su mokytojais.

Jiezno gimnazijos psichologė Evelina Tiščenkienė skaitė pranešimą „Kaip ugdomas mokinys, pakeitus ugdymo(si) aplinkas“. Pranešime išsakytas mintis pratęsė gimnazijos direktorė Neringa Zujienė, kalbėdama apie tai, kaip mokykloje sprendžiami konfliktai, pabrėžė bendradarbiavimo su tėvais svarbą.

Lietuvių kalbos mokytojai dalijosi gabių ir talentingų vaikų ugdymo patirtimi

Gruodžio 10 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokytoja Vytautė Kurtovienė skaitė pranešimą „Kaip atpažinti paslėptą talentą?“. Mokytoja pasidalijo įspūdžiais iš Erasmus+ programos mokymų Palerme, kuriuose ji 2017 m. dalyvavo kartu su kitais Prienų rajono mokytojais. Pateikdama pavyzdžių iš savo darbo praktikos, ji pasidalijo mintimis ir įžvalgomis apie mokymuose pateiktos medžiagos panaudojimą savo darbe. Po pranešimo vyko diskusija apie gabių ir talentingų vaikų ugdymą, į kurią įsitraukė visi pasitarimo dalyviai.

Mokyklų psichologai domėjosi fraktalinės dailės terapijos metodu

Lapkričio 18 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko mokyklų psichologų metodinio būrelio pasitarimas. Išlaužo pagrindinės mokyklos psichologė Ieva Žukovienė pravedė praktinį užsiėmimą, kurio metu supažindino kolegas su fraktalinės dailės terapijos metodu, pasakojo apie šio metodo galimybes asmenybės pažinimui, savidiagnostikai, saviugdai, saviterapijai, mokė piešti bei analizuoti fraktalus.