Comenius Regio projektas „Miestas kaip mokymosi vieta – kur mokymasis yra nuotykis“.

Home > Projektai > Comenius Regio projektas „Miestas kaip mokymosi vieta – kur mokymasis yra nuotykis“.

Comenius Regio projektas „Miestas kaip mokymosi vieta – kur mokymasis yra nuotykis“.

Prienų rajono savivaldybė įgyvendina jau antrąjį tarptautinį Comenius Regio partnerystės projektą.
Comenius Regio partnerystė – tai nuo 2009 m. Europoje įgyvendinama Europos Komisijos finansuojamos Mokymosi visą gyvenimą programos iniciatyva, kuria siekiama skatinti ir remti tarptautinį bendradarbiavimą švietimo srityje, įtraukiant ir švietimo valdžios institucijas.
Lietuvoje šią programą ir kitas Europos Komisijos ir LR Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Kol kas esame pirmieji Lietuvoje, antrą kartą gavę finansavimą tokio pobūdžio partnerystei. Projektą „Miestas kaip mokymosi vieta – kur mokymasis yra nuotykis“ parengė ir koordinuoja Švietimo skyrius, projekto partneriai – Rumunijos (Bukarešto) švietimo darbuotojai. Projekte kaip vietos partneriai taip pat dalyvauja Šilavoto pagrindinė mokykla ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, Prienų švietimo centras bei Prienų krašto muziejus. Projekte nagrinėjama problema – mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas (pasiūlant jiems daugybę patirtinio mokymosi galimybių bei netradicinių mokymosi erdvių gyvenamojoje vietovėje) bei mokymo ir mokymosi kokybės abiejuose regionuose (Bukarešto – Ilfov ir Prienų) gerinimas.
Idėja rengti projektą kartu su partneriais iš Rumunijos kilo maždaug prieš dvejus metus, kai Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas kartu su kitų šalių švietimo darbuotojais dalyvavo Vokietijoje, Osnabriuke vykusiame pažintiniame vizite švietimo kokybės tema.
Projekto paraiška buvo parengta atsižvelgiant ir į šalies, ir į savivaldybės kontekstą: mokykloms pradėjus dirbti pagal atnaujintas Bendrąsias programas, paaiškėjo, kad būtų tikslinga skatinti mokyklas diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį, sieti jį su gyvenimo kontekstu, ugdyti bendrąsias mokinių kompetencijas. Mokykloms tai yra savotiški iššūkiai, todėl, norint padėti joms išbandyti ir pritaikyti naujas idėjas mokymo(si) procese, apsispręsta projekte orientuotis būtent į veiklas, galinčias sustiprinti mokytojų kompetenciją organizuoti pamokas netradicinėse aplinkose, parengti tokių pamokų scenarijus ir paversti juos tikrove.
Kad tokios veiklos yra prasmingos, įsitikinome jau pačioje projekto pradžioje. Atlikus projekte dalyvaujančių mokyklų mokinių ir mokytojų nuomonių apie netradicines mokymo(si) erdves ir jų teikiamą naudą tyrimą, atsiskleidė, kad pamokas ne mokykloje veda kol kas tik 11 proc. mokytojų, o 68 proc. 10–15 metų mokinių yra dalyvavę tokiose pamokose. Dažniausiai netradicinėse aplinkose vyksta istorijos, lietuvių kalbos, geografijos, biologijos, pasaulio pažinimo, žmogaus saugos pamokos. Labiausiai mokiniams patinka mokytis gamtoje. Pamokose, kurios vyko netradicinėse aplinkose, mokiniai labiausiai įsiminė vietos ir šalies istorijos faktus, išmoko pažinti gamtą ar su džiaugsmu sportavo. Mokytojų nuomone, mokymasis netradicinėse erdvėse neabejotinai padidina ir sustiprina mokinių mokymosi kokybę ir efektyvumą. Mokytojai, norėdami vesti pamokas neįprastose vietose, pageidautų tobulinti edukacinių aplinkų ir ugdymo programų kūrimo, bendravimo ir bendradarbiavimo ir mokymosi mokytis kompetencijas. Projekto metu tokių galimybių tikrai bus.
Panaši ir partnerių iš Rumunijos situacija, tai išsiaiškinome kartu su Šilavoto pagrindinės mokyklos ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos bei Prienų švietimo centro ir Prienų krašto muziejaus darbuotojais nuvykę į Rumuniją. Vizito metu aptarėme visų partnerių užduotis ir atsakomybę įgyvendinant projekto tikslus, kitais žodžiais tariant – siekiant nutiesti tiltą tarp mokyklos ir realaus gyvenimo, išplečiant mokymosi erdvę už mokyklos ribų ir atrandant naujas mokymosi vietas savo mieste. Lankėmės projekto partnerių institucijose – Bukarešto inspektorate, Mokytojų tobulinimo centre, pradinėje mokykloje „Titan“ Nr. 112 ir vidurinėje mokykloje „Eugen Lovinescu“, taip pat, siekdami geriau suprasti šalies kontekstą ir bendradarbiavimo galimybes, susitikome su Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Rumunijoje Vladimiru Jarmolenko.
Comenius Regio projektas pradėtas įgyvendinti nuo 2011-08-01 ir tęsis iki 2013-07-31, jo metu, remdamiesi tyrinėjimais, sukursime gerosios praktikos modelius, padedančius mokymąsi mieste integruoti į nacionalinį abiejų šalių ugdymo turinį, parengsime kvalifikacijos tobulinimo modulį mokytojams bei kitiems darbuotojams, dirbantiems su vaikais netradicinėse mokymosi erdvėse abiejose šalyse. Šis mokymosi modelis bus išbandytas 2–3 kiekvieno regiono mokyklose, o rezultatai paskelbti ir aprašyti bendroje projekto knygoje. Visada norisi paklausti, o kas iš to mokiniams? Atsakymas vienareikšmiškas – jeigu projekto pabaigoje ne minėti 11 proc., o kur kas daugiau mokytojų ryšis organizuoti pamokas ne klasėse, tikrai ne 68 proc. mokinių, o gal net ir visas 100 proc. galės patirti KITOKIAS pamokas – netikėtas, intriguojančias, stebinančias pamokas, sudarančias sąlygas ne tradiciškai mokytis, bet patirti nuotykį. Ir tuos atradimus daryti ne bet kur, o savo gimtajame krašte.

Parašė Danutė Stankevičienė, 2012-04-11

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.