Metodinės veiklos aktualijos – su pozityviu nusiteikimu

Lapkričio viduryje, kaip ir kiekvieną rudenį, Prienų rajono savivaldybės dalykų mokytojų metodinių būrelių pirmininkai ir kiti aktyviausi pedagogai rinkosi į Mokyklų metodinės tarybos posėdį aptarti metodinės veiklos aktualijas, pasidalinti patirtimi.

Posėdį pradėjo Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė. Ji priminė, kad jau dvejus mokslo metus iš eilės visos Prienų rajono pedagoginės bendruomenės metodinės veiklos prioritetas buvo asmeninės mokinio pažangos skatinimas, ugdant aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, ypatingą dėmesį skiriant  skaitymo strategijų taikymui įvairių dalykų pamokose. Šis prioritetas išlieka aktualus ir šiais mokslo metais. Siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos, didelė atsakomybė tenka kiekvienam mokytojui, todėl dalyvauti Mokyklų metodinės tarybos posėdyje pakvietėme ir visų mokyklų metodinių tarybų pirmininkus.

Mokyklų metodinės tarybos 2016–2017 m. m. veiklos ataskaitą pristatė jos pirmininkė Vilija Juodsnukienė. Ji priminė ankstesnius susitarimus ir apžvelgė, kaip sekėsi jų laikytis, kas praeitais mokslo metais nuveikta mokytojo, mokyklos ir rajono lygmenyje.

Ką rodo 2016–2017 m. m. brandos egzaminų, PUPP ir nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai? Į šį klausimą, lygindami skaičius ir pasiremdami diagramų duomenimis atsakymo ieškojome kartu su Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiąja specialiste Laimute Jančiukiene. Mokytojai galėjo pamatyti, kokiose srityse ir mokomuosiuose dalykuose rajono mokiniai pasiekė geresnių rezultatų, o į kuriuos dalykus ir ugdymo sritis reikia atkreipti daugiau dėmesio.

Metodinės veiklos patirtis ir metodinių būrelių mokslo metų planus apžvelgė Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkės Danguolė Damijonaitytė ir Oksana Radzvilavičienė. Jos patyrinėjo praeitų mokslo metų metodinių būrelių ataskaitas, priminė,  kokie tikslai, uždaviniai ir prioritetai buvo numatyti, atkreipė dėmesį, kad mokytojai aktyviau dalyvavo metodinėje veikloje, rinkosi įvairesnes veiklos formas. Pastebėjo, kad šiais mokslo metais mokytojai metodinę veiklą planavo atsižvelgdami į bendrus rajono, taip pat ir ŠMM prioritetus, numatė dalintis gerąja patirtimi visiems aktualiomis temomis: skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo per įvairių dalykų pamokas; tarptautinių projektų, seminarų patirties sklaida; darbo pagal naujas programas patirtimi; įvairių naujų metodų taikymo ugdyme; mokinių motyvacijos skatinimo; veiklą reglamentuojančių dokumentų analizės; bendradarbiavimo su ugdytinių šeimomis; mokinių pažangos vertinimo pamokoje.

Pozityviai nuteikė ir diskutuoti paskatino logopedų ir spec. pedagogų metodinio būrelio pirmininkės Ingos Kuzminskienės pranešimas Kuo metodinė veikla naudinga pedagogams? Ji pabrėžė, kad jų metodinio būrelio veiklų turinys ir formos visada gimsta iš poreikio. Būrelio nariai yra atviri ir sąžiningi sau ir kitiems, nebijo pasakyti, kad kartais kai ko nemoka ir nesupranta ir tuomet visi kartu bando ieškoti sprendimų, pasitelkdami kolegas iš savo ir kitų rajonų mokyklų, Pedagoginės psichologinės tarnybos.

Išlaužo pagrindinės mokyklos patirtimi organizuojant metodinę veiklą mokykloje pasidalijo jos metodinės tarybos pirmininkė, direktorės pavaduotoja ugdymui Audronė Ramoškienė. Ji pritarė I. Kuzminskienei, kad iš poreikio kylančios veiklos visada yra tikresnės ir nuoširdesnės, papasakojo apie unikalias mokyklos tradicijas, padedančias telkti bendruomenę, atliepti kiekvieno jos nario poreikius, išgirsti nuomonę. Ateities seminarai, refleksijų dienos – iš poreikio kalbėtis ir išgirsti kiekvieną bendruomenės narį kilusios iniciatyvos, kurios labai padeda siekti geresnių rezultatų, kurti tokią mokyklą, kurioje yra visiems gera.

Posėdyje buvo numatyta aptarti Prienų rajono metodinės veiklos strategiją, bet užsitęsus diskusijoms šis klausimas buvo atidėtas kitam Mokyklų metodinės tarybos posėdžiui, kuris įvyks jau kitais metais, sausio mėn. O posėdį užbaigęs Prienų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas palinkėjo aktyviausiems mokytojams nuoširdžiai siekti užsibrėžtų tikslų ir būti lyderiais savo kolegoms bei mokiniams.

 

0

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.