Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 27 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje vyko socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Pasitarime dalyvavo Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Rima Jaškevičienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jančiukienė. Būrelio pirmininkė Aidutė Jurešienė pristatė 2017–2018 mokslo metų būrelio veiklos ataskaitą, pasidžiaugė, kad buvo įgyvendinta dauguma suplanuotų veiklų. Antruoju klausimu  pagal darbotvarkę vyko būrelio pirmininko, pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimai. Buvo pasiūlyta  antrai kadencijai perrinkti  tuos pačius asmenis. Pasiūlymui pritarta vienbalsiai, todėl būreliui ir toliau pirmininkaus Skriaudžių pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė Aidutė Jurešienė, pavaduotojos pareigas atliks – Išlaužo pagrindinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė Ona Lebedinskienė, sekretoriaus – Pakuonio pagrindinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė Renata Bingelienė. Po to mokytojai aptarė 2018–2019 ir 2019–2020 mokslo metų Prienų rajono mokytojų metodinės veiklos ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetą, atsižvelgdami į jį, nusimatė metodinio būrelio veiklos tikslą ir uždavinius, planavosi darbus šiems mokslo metams. Buvo pasiūlyta organizuoti metodinę išvyką į Gelgaudiškio specialiojo ugdymo skyrių, apsvarstyti dokumentus remiantis Duomenų apsaugos įstatymo nuostatomis ir pasirengti naujas dokumentų duomenų rinkimo formas, dalintis gerąja patirtimi.

0