Seminaras „Fraktalai – kelias į save per spalvas ir formas“

Home > Seminaras „Fraktalai – kelias į save per spalvas ir formas“

Seminaras „Fraktalai – kelias į save per spalvas ir formas“

Anotacija

Socialiniai, kultūriniai, politiniai pokyčiai šalyje ir švietimo sistemoje skatina atsižvelgti į socialinės, pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimo mokykloje paskirtį, tikslus, uždavinius ir kokybę. Lisabonos strategija (2000 m.) teigia, kad vienas iš svarbiausių švietimo uždavinių – įvairios visuotinės ir individualios socialinės, pedagoginės, psichologinės paramos mokiniams, mokytojams, mokyklai puoselėjimas, tobulinimas. Tad svarbu suteikti kuo daugiau informacijos (specifinių praktinių ir teorinių žinių, gebėjimų) visai mokyklos bendruomenei apie socialinės pedagoginės psichologinės pagalbos mokykloje organizavimą, teikimą, būdus, tobulinti specialistų kvalifikaciją, akcentuojant socialinės, pedagoginės, psichologinės pagalbos vaikams ir jaunimui užtikrinimo kompetenciją bei skatinant keistis gerąja patirtimi. Vienas iš tokių pagalbos teikimo būdų – saviraiška daile, taikant terapinius elementus.

Dailės (fraktalų metodo) raiškoje kaip terapijoje, skirtingai nei meniniame ugdyme, dėmesys orientuojamas ne į vizualinį rezultatą – kūrinį, bet į žmogaus saviraišką ir patiriamus teigiamus išgyvenimus bei pozityvią patirtį proceso metu. Proceso metu nepatarinėjama, nemokoma. Veikla ugdo asmenybės individualumą ir pozityvią patirtį. Ugdo kūrybinę vaizduotę. Vertingas kiekvienas darbas, o pasiekimai stiprina pasitikėjimą. Dailės raiška per fraktalų metodą tenkina pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos  poreikius, skatina laisvai išreikšti bei įvardinti savo mintis ir jausmus kūrybinėje veikloje, stiprina savivoką ir savivertę, formuoja bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Seminaras skirtas įvairių dalykų mokytojams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, kurie siekia įgyti žinių ir praktinės patirties efektyviai veikti psichosocialinės pagalbos procesuose fraktalų metodo pagalba, pagilinti savęs, vaiko ir aplinkos pažinimo gebėjimus, reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijas.

Lektorė

Auksė Grižaitė, socialinio darbo magistrė, socialinė pedagogė metodininkė.

Parašykite komentarą