Stažuotė „Bendrųjų kompetencijų ugdymas orientuotas į asmeninę mokinio pažangą“

Home > Stažuotė „Bendrųjų kompetencijų ugdymas orientuotas į asmeninę mokinio pažangą“

Stažuotė „Bendrųjų kompetencijų ugdymas orientuotas į asmeninę mokinio pažangą“

Bendrosiose programose numatoma, kad mokinys baigdamas mokyklą bus įgijęs šias bendrąsias kompetencijas: mokėjimo mokytis; komunikavimo; pažinimo; socialinę; iniciatyvumo ir kūrybingumo; asmeninę. Visos bendrosios kompetencijos glaudžiai siejasi, pavyzdžiui, bendradarbiavimas yra būdingas visų kompetencijų elementas. Kai kurie kompetencijų elementai skiriasi tik tam tikrais aspektais. Vertindami mokinio pasiekimus, mokytojai pirmiausia siekia nustatyti, kur šiuo metu yra mokinys bei įžvelgti, kokį kitą laiptelį jis būtų pajėgus įveikti, kad mokinį lydėtų sėkmė, t. y. jis darytų pažangą.Pažanga – tai judėjimas į tobulesnį būvį, aukštesnę pakopą. Pažanga žymi pasiekimų, elgesio kokybės kitimą. Pažanga yra tarsi pridėtinė vertė: mokinys į pamoką ateina nemokėdamas, o išeina šį tą išmokęs, t. y. padaręs pažangą. Pažanga matuojama lyginant ankstesnius gebėjimus, mokymosi rezultatus su naujais.  Pažangos matavimas yra sudėtingas procesas, reikalaujantis ne tik žinių, bet ir įgūdžių. Praktikoje mokytojai dažnai susiduria su problema, kaip objektyviai pamatuoti mokinių pasiekimus ir įvertinti daromą pažangą.

Stažuotės dalyviai supažindinami su bendradarbiavimo plėtros kultūrą skatinančiu  Prienų rajono savivaldybės lyderystės plėtros modeliu; Prienų rajono savivaldybės ugdymo įstaigų asmeninės vaiko pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo patirtimis; gerąja patirtimi ugdant mokymosi mokytis kompetenciją; analizuojamas įsitraukimą skatinančių iniciatyvų paveikumas asmeninei mokinio pažangai.

Stažuotės metu patirtimi dalijasi Prienų rajono savivaldybės švietimo bendruomenės atstovai.

Parašykite komentarą