Veiklos kokybės įsivertinimas kaip mokyklos pažangos galimybė

Home > Veiklos kokybės įsivertinimas kaip mokyklos pažangos galimybė

Veiklos kokybės įsivertinimas kaip mokyklos pažangos galimybė

Anotacija

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme įteisinta švietimo teikėjo ir švietimo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atsakomybė už švietimo kokybę, švietimo tobulinimo skatinimą. Švietimo bendruomenės narių įsitraukimas, mokyklos ir steigėjo partnerystė yra realiausi mokyklų veiklos kokybės tobulinimo būdai. Norint sukurti veiksmingą aplinką švietimo paslaugų kokybei gerinti svarbu suvokti procesų svarbą (koks vaidmuo tenka veiklos įsivertinimui, kaip naudoti įsivertinimo duomenis kuriant įvairius mokyklos veiklos planus bei reflektuojant jų įgyvendinimą, kaip siekti vykstančių procesų dermės). Seminaro metu bus pristatoma Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos veiklos įsivertinimo bei gautų duomenų naudojimo patirtis, aptariama Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus bendradarbiavimo su mokyklomis patirtis.

Ši programa skirta bendrojo ugdymo mokyklų vadovams (direktoriams, pavaduotojams ugdymui), mokyklų komandoms, savivaldybės švietimo padalinių vedėjams ir specialistams. Seminaro metu jo dalyviai įgis teorinių žinių apie mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo bei pokyčių planavimo ir valdymo galimybes, patobulins savo profesinę ir bendrakultūrinę kompetencijas.

Turinys

Teorinė dalis. Veiklos įsivertinimo poreikis ir vaidmuo, veiklos planų kūrimo, įgyvendinimo ir refleksijos procesų svarba (2 akad. val.).

Praktinė dalis. Supažindinimas su švietimo padalinio patirtimi teikiant pagalbą mokykloms, veiklos pavyzdžiais, iliustruojančiais įsivertinimo paskatintus pokyčius (3 akad. val.).

Savarankiškas darbas. Įgytos patirties pritaikymas planuojant savo mokyklos veiklą (1 akad. val.).

Parašykite komentarą