Stažuotė „Mokytojų kūrybiškumo skatinimas“

Home > Stažuotė „Mokytojų kūrybiškumo skatinimas“

Stažuotė „Mokytojų kūrybiškumo skatinimas“

Anotacija

Kūrybiškas mokymas – tai mokymas, kuriam būdingas originalus mąstymas ir veiksmai. Galima teigti, kad kūrybiškumo galima „išmokyti“ ar bent jau duoti jam impulsą.

Kūrybiškas mokymasis iš esmės apima naujus mokymo metodus. Taikant įvairius metodus, kūrybiškai dirbančiam mokytojui visada labai svarbu gauti grįžtamąjį ryšį apie jo taikomų ugdymo metodų paveikumą ir atsižvelgiant į tai koreguoti mokymą, parinkti užduotis. Tačiau čia kyla problema, kaip organizuoti refleksiją. Tam mokytojai taip pat pasitelkia įvairius metodus. Pagrindinis refleksijų tikslas – išgirsti mokinių mintis ir iniciatyvas. Jų pagalba mokiniai ir mokytojai  apibendrina bei įsivertina savo veiklos rezultatus.  Atsiranda idėjų bankas pagalbai mokiniui teikti.

Pedagogai pripažįsta, kad informacijos apie kūrybiškumą ir jo ugdymą turi nepakankamai. Ypač aktualūs tampa praktiniai pavyzdžiai, konkreti mokomoji medžiaga, kuriais ir bus dalijamasi šios stažuotės metu. Ne mažiau svarbus profesinio tobulėjimo veiksnys yra ir kūrybiškas bendravimas ir bendradarbiavimas su kolegomis.

Turinys

Prienų rajono savivaldybės lyderystės plėtros modelio pristatymas. Klausimai – atsakymai. (2 akad. val.)

Įvairių institucijų ir šeimos bendradarbiavimo svarba teikiant pagalbą specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams (2 akad. val.).

Refleksinių pokalbių visais lygmenimis praktika ir reflektavimo kultūros plėtojimas
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje.  Patirties pristatymas, dalyvavimas atviroje veikloje, veiklos aptarimas (2 akad. val.).

Išlaužo pagrindinės mokyklos patirtis organizuojant refleksijų dienas mokykloje. Refleksija Ateities seminaro (aktyvaus susirinkimo) metodu. Pristatymas, diskusija, praktinis metodo elementų išbandymas (2 akad. val.).

Parašykite komentarą