Anotacija

Edukologai, psichologai atkreipia dėmesį, kad gyvenant visuomenėje, apimtoje „vertybių krizės“, „agresyvios verslo kultūros“, vaikai ir jaunimas iš virtualaus informacijos srauto, „pop“ ir vartotojiškos kultūros sugeria pavojingus kasdienio gyvenimo aspektus, yra aktualu analizuoti įvairius asmenybės tapsmo atžvilgius, fizinės, kognityvinės, emocinės ir dorovinės raidos sąsajas, supančios aplinkos veiksnius, žmogaus patiriamus išgyvenimus ir jų įtaką asmenybės brandai, strateguoti, kaip visa tai „sudėti“ į pamokos rėmus. Žmogui nesutariant su pačiu savimi, prastėjant santykiams su kitais, senkant mokymosi motyvacijai, priežasčių tenka ieškoti asmens pripažįstamų vertybių išraiškoje: ugdymosi procese yra svarbu suplanuoti visų asmens galių – fizinių, psichinių ir dvasinių – plėtotę. Taigi, pedagogo vaidmuo šiuolaikinėje globaliojoje visuomenėje ypatingas – jam pavestas rūpinimasis ugdytinio polinkiais, poreikiais,  interesais, mokytojas įpareigotas ieškoti galimybių ir priimtinų būdų, kaip profesionaliai paskatinti visų galių ugdymąsi. Aukštas pedagoginis meistriškumas (profesionalumas) ir asmeninės nuostatos padeda užtikrinti pedagogo autoritetą, palengvina bendravimą ir bendradarbiavimą su ugdytiniais. Programoje siekiama derinti teorinę medžiagą ir praktines užduotis – jos turėtų paskatinti visų seminare dalyvaujančių pedagoginių darbuotojų kokybišką profesinės kompetencijos (ugdymosi proceso valdymo) raišką. Realizuojant programą, svarbiausiu metodu laikoma įtraukianti diskusija, probleminių klausimų sprendimas – tokiu būdu inicijuojama veiklos savianalizė, dalijamasi patirtimi, skatinama ieškoti naujų, tikslingesnių veiklos alternatyvų. Siūloma programa atliepia vienus iš svarbiausių šalies dokumentų – Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos ir  Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ – nuostatas.

Turinys

Geros pamokos bruožai skirtinguose kontekstuose. Mokinių mokymąsi ir pasiekimus lemiantys veiksniai (1 akad. val.)

Ugdymo paradigmų kaita. Kaip planuojame kompetencijų ugdymą? (1,5 akad. val.)

Vertinimas geroje pamokoje. Vertinimo būdai. Grįžtamojo ryšio lygmenys. Individualios pažangos vertinimas (2 akad. val.)

Metodinė/didaktinė mokytojo veikla: kaip siekiame geresnės ugdymo kokybės ir mokinio pažangos? (1 akad. val.)

Refleksija (0,5 akad. val.)