Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą mokymąsi

Home > Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą mokymąsi

Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą mokymąsi

Anotacija

Kaip suprantame mokymosi mokytis tikslą, kokios orientacijos (proceso, rezultato ir pan.) laikysimės siekiant mokinius išmokyti mokytis? Kaip pasirengti mokymui(si) mokytis? Ką reikia žinoti apie mokinį kaip besimokantįjį? Kaip derinti pamokos tikslus su vaikų mokymo(si) mokytis tikslais? Kaip padėti mokiniams išsikelti mokymosi tikslus ir uždavinius, kokius algoritmus naudoti, kad pasisektų? Kokios mokėjimą mokytis skatinančios strategijos? Kokiais būdais įgalinti mokinį jaustis atsakingu už savo mokymąsi: ką ir kaip ruošiantis pamokai svarbu planuoti ir kokiais susitarimais vadovautis? Kaip bendrame mokymo(si) plane integruoti mokymui(si) mokytis svarbias užduotis? Kaip padėti mokiniams apsispręsti dėl darbų prioritetų ir išmokti valdyti mokymuisi skirtą laiką? Kokius sunkumus patiria mokiniai ir mokytojai ir kaip padėti juos įveikti?

Programos tikslas – plėtoti mokytojų profesines kompetencijas pamokoje taikyti mokinių savivaldžio ir personalizuoto mokymosi prieigas.

Turinys

Teorija, praktika ir savarankiškas darbas integruojami pagal grupės galimybes. Kiekvienai temai skiriama laiko atsižvelgiant į grupės galimybes ir siekiamus tikslus.

  1. Švietimo tikslas XXI amžiuje: kokių gebėjimų reikia/ės? (1 val.)
  2. Kartų susitikimas: pažinti mokinį kaip besimokantįjį ir mokytoją kaip mokymosi tarpininką? (1 val.)
  3. Kaip savivaldis ir personalizuotas mokymasis gali laiduoti akademinių pasiekimų ir asmenybės ūgties dermę? (1 val.)
  4. Mokymas palaikantis mokymąsi: ką ir kaip planuoti pamokoje ir kaip tai susiję su asmenybės ūgtimi? (1 val.)
  5. Mokymosi tikslų ir uždavinių kėlimo bei jų siekio įgyvendinti algoritmai, jų taikymas pamokoje taikant savivaldžio ir personalizuoto mokymosi strategijas (1,5  val.)

       6.   Galimi sunkumai, barjerai ir jų įveikos galimybės (0,5 val.)

Metodai: Įtraukianti paskaita, diskusijos, mokymosi veiklos projektavimas, praktinė individuali ir grupinė veikla;  patirties ir praktinių užduočių atlikimo refleksijos, atvejo analizė.

Parašykite komentarą