Pamokos struktūros kokybė: nuo mokymo mokymosi link

Home > Pamokos struktūros kokybė: nuo mokymo mokymosi link

Pamokos struktūros kokybė: nuo mokymo mokymosi link

Anotacija

Programa skiriama įvairių dalykų mokytojams suteikti naujų žinių ir plėtoti savo profesines ir bendrąsias kompetencijas: ugdymo turinio atrankos, planavimo, tobulinimo ir pateikimo kompetenciją, mokymosi proceso valdymo, pamokos planavimo ir organizavimo, struktūravimo kompetenciją, lygiavertės ugdymosi aplinkos kūrimo įvairių poreikių ir polinkių mokiniams (diferencijavimas ir individualizavimas), mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetenciją. Mokytojai įgis komunikacinės kompetencijos įgūdžių, bendravimo ir bendradarbiavimo patirties, dirbant aktyviose darbo grupėse. Šios programos metu mokytojams bus pateiktos rekomendacijos, kaip įgyvendinti bendruosius ugdymo tikslus, įtraukiant į pamokos planavimą bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą. Mokytojai susipažins su moksliškai pagrįstais pamokos struktūros modeliais. Praktinių užsiėmimų metu, dirbdami mažose aktyviose grupėse, tobulins savo gebėjimus planuoti ir organizuoti pamoką. Ugdymo procese mokytojai išbandys įvairius pamokos struktūros modelius: PPP, 7 pamokos elementai, „Žinios – Veikla – Rezultatas“ ir kt. Mokytojams bus suteikta galimybė aptarti ir vertinti kolegos pamoką, jie turės galimybę pateikti savo pamokos planą, įgis plano koregavimo ir tobulinimo įgūdžių. Mokytojai įgis aktyvios patirties, planuojant pamoką. Dalyvavimas mokymuose skatins kūrybiškumą ir suteiks galimybę programos dalyviams savarankiškai suvokti, kokia pamoka jiems ir jų mokiniams sėkminga. Kodėl? Pamoka – pagrindinis šiandienio ugdymo elementas. Planuoti pamoką – tai greičiau menas, o ne mokslas, tačiau menas, paremtas mokslinėmis rekomendacijomis. Šiandien mokytojams dar vis sudėtinga susiplanuoti pamokas taip, kad jos atitiktų šiuolaikinės pamokos reikalavimus. Programos metu įgytos ir patobulintos kompetencijos padės mokytojams sėkmingai planuoti pamoką, kūrybiškai pasirinkti veiklą, kuri atliepia pamokos tikslams, padės ugdymosi rezultatą susieti su konkrečia gyvenimiška patirtim. Naujai kokybei reikia mokytojų kompetencijos proveržio.

Programos tikslas – įgyvendinant Geros mokyklos koncepciją, padėti mokytojams užtikrinti pamokos struktūros kokybę, siekiant orientuoti ugdymo turinį į bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymą, pereinant nuo mokymo prie mokymosi, papildyti mokyklos sampratą naujais akcentais – mokyklos kaip besimokančios bendruomenės, mokytojų kaip mokinių, šiuolaikinio mokymosi būdų, mokymosi organizavimo ir aplinkų įvairovės, mokymosi ir gyvenimo mokykloje susiliejimo, kitokios valdymo kultūros.

Turinys

Demonstracinė paskaita ,,Šiuolaikinės pamokos ypatumai. Mokytojo veiksniai, užtikrinantys pamokos kokybę (1,5 val.).

Vertinimo formų ir būdų praktinis taikymas įvairiose situacijose (1,5 val.).

Pamokos planavimas: mokymo  ir mokymosi veiklų pamokoje dermė  (1 val.)

Pamoka gretimų pamokų kontekste (namų darbų tikslingumas, sekančios pamokos tikslai (1,5 val.).

Įsivertinimas. Seminaro refleksija (0,5 val.).

Parašykite komentarą