Pamokos studijos metodo taikymas ugdymo (si) praktikai tobulinti

Home > Pamokos studijos metodo taikymas ugdymo (si) praktikai tobulinti

Pamokos studijos metodo taikymas ugdymo (si) praktikai tobulinti

Anotacija

Moksliniai tyrimai rodo, kad mokytojų profesinio tobulėjimo sėkmė priklauso nuo taikomų metodų (Chong, Kong, 2012). Paveikiausi profesinio tobulėjimo metodai yra tie, kurių dėka mokytojai bendradarbiaudami įsitraukia į intensyvų, nuolatinį ir tiesiogiai su profesine veikla pamokoje susietą mokymąsi, sutelktą į konkretaus dalyko turinį ir atliekamą drauge su kolegomis-mokytojais. Būtent tokie yra metodai, kuriuos apima veiklos tyrimo (angl. action research) metodologija. Vienas plačiausiai paplitusių veiklos tyrimo metodų yra Pamokos studija (Dudley, 2014).  Pamokos studijos pažintinėje programoje siekiama derinti teorinę medžiagą ir praktines užduotis – jos turėtų paskatinti visų seminare dalyvaujančių pedagoginių darbuotojų kokybišką profesinės kompetencijos (ugdymosi proceso valdymo) raišką. Realizuojant programą, svarbiausiu metodu laikoma įtraukianti diskusija, probleminių klausimų sprendimas – tokiu būdu inicijuojama veiklos savianalizė, dalijamasi patirtimi, skatinama ieškoti naujų, tikslingesnių veiklos alternatyvų. Siūloma programa atliepia vienus iš svarbiausių šalies dokumentų – Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos ir  Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ – nuostatas.

Programos tikslas – plėtoti ugdytojų profesinio tobulėjimo bendradarbiaujant kompetenciją.

Turinys

Veiklos tyrimo principai , 1 val.

Pamokos studija, kaip veiklos tyrimo metodas, 2,5 val.

Pamokos studijos įrankių taikymas ir diskusija, 2,5 val.

Parašykite komentarą