SUP mokinių profesinis mokymas ir darbinė veikla Amatininkų dirbtuvėlėse Kauno taikomosios dailės mokyklos (KTDM) Alytaus filiale

Home > SUP mokinių profesinis mokymas ir darbinė veikla Amatininkų dirbtuvėlėse Kauno taikomosios dailės mokyklos (KTDM) Alytaus filiale

SUP mokinių profesinis mokymas ir darbinė veikla Amatininkų dirbtuvėlėse Kauno taikomosios dailės mokyklos (KTDM) Alytaus filiale

Anotacija

Didelė dalis specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turinčių mokinių bendrojo ugdymo mokykloje nepasiekia aukštų akademinių rezultatų, todėl jų ugdymas dažnai yra orientuotas į profesinį/darbinį ugdymą. Baigę pagrindinio ugdymo programą jie dažnai renkasi profesinio ugdymo įstaigas, todėl bendrojo ugdymo įstaigose dirbantiems specialiojo ugdymo pedagogams aktualu žinoti, kokie įgūdžiai ir kompetencijos reikalingi mokiniui, ateinančiam į profesinio mokymo įstaigą, kaip vyksta tolesnis šių mokinių ugdymas.

Programa skirta aptarti, analizuoti ir praktiniais pavyzdžiais pagrįsti specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turinčių mokinių ugdymo ypatumus profesinėje mokymo įstaigoje. Siekiant sėkmingai realizuoti profesinio rengimo programas, skirtas specialiuosius ugdymosi poreikius turintiems mokiniams, būtina gerinti mokymo įstaigų pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas. Seminaro metu specialistai pagilins žinias apie SUP mokinių profesinį mokymą, praktiškai išbandys Juvelyrikos ir Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo programas. Bus aptariamas švietimo pagalbos specialistų indėlis į SUP mokinių  profesijos pasirinkimą ir tolimesnę darbinę veiklą Amatininkų dirbtuvėlėse. 

Programos tikslas – pagilinti pagalbos mokiniui specialistų žinias apie SUP mokinių profesinį mokymą.

Turinys

Pažintis su KTDM Alytaus filialu. Profesinio mokymo programų pristatymas, ugdymo proceso stebėjimas ir aptarimas (teorija, praktika, 2 val.)

Mokymo turinio pritaikymo galimybės SUP mokiniams profesiniame ugdyme. (teorija, 1 val.)

Praktiniai juvelyrikos ir dailiųjų tekstilės dirbinių užsiėmimai. (praktika, 2 val.)

Refleksija, pagalbos mokiniui specialistų indėlio į SUP mokinių  profesijos pasirinkimą ir tolimesnę darbinę veiklą galimybių aptarimas (1 val.)

Parašykite komentarą