Tikslingas mokyklos veiklos planavimas remiantis turimais duomenimis ir situacijos analize

Home > Tikslingas mokyklos veiklos planavimas remiantis turimais duomenimis ir situacijos analize

Tikslingas mokyklos veiklos planavimas remiantis turimais duomenimis ir situacijos analize

Anotacija

Mokyklos veiklos plano rengimas – tai procesas, darantis įtakos visai mokyklos veiklai, įgalinantis organizuoti įstaigos darbą kryptingai ir tikslingai. LR Švietimo įstatyme nurodyta, kad  švietimo planavimo paskirtis – įvertinus švietimo būklę ir atsižvelgus į visuomenės švietimo poreikius, nustatyti ilgalaikius ir trumpalaikius švietimo tikslus ir uždavinius, apibrėžti prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. Mokyklos pokyčius lemia visų bendruomenės narių susitelkimas  bendram darbui, už kurio rezultatus atsakomybę dalijasi visi. Veiklos planas bus orientuotas į mokyklos tobulinimą, jei planuojant bus remiamasi esamos situacijos analize, įsivertinimo ir kitokiais veiklos stebėsenos duomenimis – tik išsiaiškinus organizacijos privalumus ir trūkumus galima tikslingai numatyti tobulinimo prioritetus, priemones kryptingai siekti ugdymo kokybės. Planas neturėtų būti dokumentas, kuris parašomas dėl to, kad reikia, ir padedamas į stalčių – būtina nuolatos gauti grįžtamąjį ryšį apie suplanuotų priemonių veiksmingumą, vertinti jų realizavimo sėkmę pagal nustatytus sėkmės kriterijus ir koreguoti veiklą pagal naujai iškilusias reikmes. Ši programa orientuota į praktinį konkrečios mokyklos konkrečių metų veiklos planavimą – metų veiklos plano sudarymą.

Turinys

Veiklos planavimo poreikis – 0,5 val., teorija.

Plano struktūra, planavimo modeliai – 0,5 val., teorija.

Veiklos planų dermė – 0,5 val., teorija, remiantis praktiniais pavyzdžiais.

Mokyklos bendruomenės įtraukimas į planavimo procedūras – 0,5 val., teorija.

Veiklos įsivertinimas – prielaida tikslingam mokyklos tobulinimui – 0,5 val., teorija.

Mokinių  įvairių pasiekimų ir pažangos analizės kokybinių duomenų naudojimas kryptingam veiklos planavimui – 0,5 val., teorija.

Plano tikslų uždavinių kėlimas, remiantis metų veiklos prioritetais, veiklos kokybės analizės, tyrimų duomenimis – 1 val., praktika.

Priemonių uždaviniams numatymas, jų veiksmingumo vertinimo kriterijų apibrėžimas, grįžtamojo ryšio teikimas – 1 val., teorija.

Parašykite komentarą