Mokytojo ir mokinio sąveika pamokoje: motyvuojantis ir greitas grįžtamasis ryšys

Home > Mokytojo ir mokinio sąveika pamokoje: motyvuojantis ir greitas grįžtamasis ryšys

Mokytojo ir mokinio sąveika pamokoje: motyvuojantis ir greitas grįžtamasis ryšys

Anotacija

Nuo šalies švietimo sistemos ugdymo turinio iš esmės priklauso šiuolaikinė pilietinė, demokratinė tautos savimonė bei gyvensena. Bendrojo ugdymo mokyklai tenka išskirtinis vaidmuo: ji siekia išugdyti nuostatas ir gebėjimus logiškai, konstruktyviai mąstyti, argumentuotai rinktis, išmintingai apsispręsti, mokytis visą gyvenimą, darniai bendrauti ir bendradarbiauti. Ugdymo turinio sąvoka gerokai platesnė už mokymo turinio sąvoką, dalykų mokymas neatsiejamas nuo visų asmens galių ugdymo, todėl svarbu ieškoti būdų atitinkamai keisti ugdymo turinį ir metodus. Pagrindine ugdymo tendencija tampa ne žinių atkartojimas bei jų gausa, o pastangos suprasti žmogų ir pasaulį, sudarant sąlygas mokiniui pačiam patirti, išgyventi, puoselėti savo asmenybę, dalyvauti visuomenės ir pasaulio kaitoje. Šioje kaitoje, kasdieniame darbe klasėje, jungiančioje skirtingų galimybių, polinkių, poreikių mokinius, ypač svarbus pozityvus dialogas, savalaikis grįžtamasis ryšys, į visapusišką asmens sklaidą orientuotas ugdymas. Svarbu ieškoti būdų atitinkamai keisti ugdymo turinį ir metodus, atverti erdvę kūrybingumui ir iniciatyvai. Tinkama sąveika pamokoje, savalaikis grįžtamasis ryšys turi padėti atlikti pamokų analizę bei vertinimą, remti efektyvų mokinių mokymąsi, padėti mokiniams suvokti savo mokymąsi ir apgalvoti sąryšį tarp mokymosi veiklos ir pasiektų rezultatų.

Išmaniosios industrinės revoliucijos kontekste, nuolat tobulėjančios ir vis daugiau galimybių siūlančios skaitmeninės ir informacinės komunikacinės technologijos (toliau – IKT) vis labiau veikia mokymo ir mokymosi metodus, daro įtaką mokymo turiniui ir visam ugdymo procesui. Jos puikiai pasitarnauja ir greitam grįžtamajam ryšiui gauti.

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokinio ir mokytojo sąveika pamokoje: motyvuojantis ir greitas grįžtamasis ryšys“ aktuali, nes diskusijos ir gilus pagrindinių programos temų – motyvuojantis ir greitas grįžtamasis ryšys, asmeninė mokinių pažanga – išmanymas labai svarbus ugdant atsakingą ir kūrybingą asmenybę, siekiančią nuolatinės asmeninės pažangos.

Seminare bus aptariama grįžtamojo ryšio samprata, mokinio ir mokytojo, mokinių tarpusavio sąveika (kaip teikti greitą, motyvuojantį, asmeninę pažangą skatinantį grįžtamąjį ryšį), kuriama ir bendrinama įvairaus skaitmeninio formato mokomoji medžiaga. Bus pristatomi skirtingi IKT įrankiai ir programos, tinkančios pažangos vertinimui (Quizelize, Socrative, Quizizz, Kahoot!, Plickers), planavimui bei greitam grįžtamajam ryšiui gauti (SurveyMonkey, Doodle, Mentimeter, Tricider).

Numatomas rezultatas – seminaro dalyvių patobulėję  intelektualūs/mąstymo, praktinio pobūdžio, perkeliamieji gebėjimai: gebėjimas tobulėti ir keistis, kūrybiškai reaguojant į šiuolaikinio pasaulio pokyčius; naudoti IKT grįžtamam ryšiui gauti, mokinių pasiekimų vertinimui; įgytos nuostatos bendradarbiauti su mokiniais, atliekant jų mokymosi patarėjo, konsultanto vaidmenį.

Programoje taikomos darbo formos: paskaita – diskusija, demonstracija, individualus praktinis darbas, bendradarbiaujančios grupės.

Tikslinė grupė – įvairių dalykų mokytojai, siekiantys pozityvaus dialogo, ugdymo kokybės, besidomintys inovatyviais ugdymo metodais, IKT taikymo galimybėmis.

Turinys

Grįžtamas ryšys. Ką apie jį žinome? 0,5 akad. val., teorija, praktika.

Grįžtamojo ryšio tikslas ir etapai. 0,5 akad. val., teorija, praktika.

Grįžtamojo ryšio žingsniai. 0,5 akad. val. teorija.

Priešiškas ir bendradarbiaujantis požiūris. 0,5 akad. val., teorija, praktika.

Kaip pasiekti geresnių rezultatų? Sąveika pamokoje: motyvuojantis ir greitas grįžtamasis ryšys. 0,5 akad. val., teorija, praktika.

Grįžtamasis ryšys ir vertinimas. Kas bendro? 0,5 akad. val., teorija, praktika.

Duomenys, kuriuos galime/turime rinkti ir kuriais galime/turime  remtis. 1 akad. val., teorija, praktika.

Įrankiai duomenims rinkti / kaupti. 0,5 akad. val., teorija

Asmeninė mokinių pažanga bei jos skatinimo, fiksavimo ir vertinimo būdai naudojant IKT. 1 akad. val. teorija, savarankiškas darbas.

Praktinis darbas naudojant pasirinktas IKT įrankiu/programas pažangos vertinimui (Quizelize, Socrative, Quizizz, Kahoot!, Plickers). 2 akad. val. praktika, savarankiškas darbas.

Refleksija. 0,5 akad. val.

Savarankiškas darbas ir konsultacijos internetu 10 akad. val.

Iš viso 18 akad. val.

Parašykite komentarą