Anotacija

Švietimo sistema orientuojama padėti vaikams suvokti save, skatina siekti tapti visaverčiu visuomenės nariu, įsisavinti visuomenės normas ir jos patirtį. Aplinka yra kūrybiško žmogaus ugdymo veiksnys, nes žmogaus kūrybinė saviraiška įmanoma tik tam tikroje edukacinėje aplinkoje. Kūrybiškumui palanki edukacinė aplinka – sudėtingas ir daugiamatis fenomenas. Ją sudaro gamtinių, geografinių, klimatinių, socialinių, kultūrinių sąlygų visuma, kurioje dirba ir ugdosi individas ar žmonių grupė.

Ugdytojai kaip edukacinių aplinkų kūrėjai turi labai dėmesingai stebėti kaip besimokantieji veikia savosiose aplinkose. Edukacinės aplinkos, užtikrinančios mokymosi sėkmę, vadinamos konstruktyviomis aplinkomis. Jas apibūdina tokios charakteristikos: refleksija, motyvacija, kontekstas, savireguliacija ir savikontrolė, bendradarbiavimas ir partnerystė. Vadinasi, edukacinė aplinka turi būti kuriama taip, kad besimokantysis galėtų ja pasinaudoti. Tokį požiūrį atitinka besimokantįjį įgalinančios edukacinės aplinkos samprata: tai tokios edukacinės aplinkos sukūrimas, kurios kompetencinės, psichologinės, materialiosios – organizacinės sąlygos suteikia kiekvienam besimokančiajam mokymosi galios ir turi įtakos sėkmingam mokymuisi. Įgalinanti aplinka yra organizuota taip, kad individas šioje aplinkoje jaustųsi pajėgus efektyviam asmeniniam tobulėjimui, realizuojamam per mokymosi pastangas (Jucevičienė, 2008).

Esminiai klausimai, į kuriuos bus atsakoma seminaro metu:

  • Kas yra edukacinė aplinka?
  • Kaip edukacinė aplinka įtakoja mokyklos kultūrą?
  • Kas yra edukacinių aplinkų kūrėjas?
  • Ar visos edukacinės aplinkos yra „perkamos“?
  • Kokias galias turi mokykla kuriant edukacines aplinkas?

Turinys

Susipažinimas, lūkesčių nustatymas

Pranešimas „Edukacinė aplinka ir ją nusakantys kriterijai“. Praktinė užduotis: moderni edukacinė aplinka: „už“ ir „prieš“. Konkretūs argumentai į replikas „Kam to reikia?“ ir kt.

Pranešimas „Kas „atsakingas“ už edukacinių aplinkų kūrimą mokykloje“. Organizacijų pavyzdžiai.

Pranešimas-praktinis užsiėmimas „Motyvuojanti aplinka, kriterijų išskyrimas, išteklių paieška“.

Refleksija-pranešimas „Kaip edukacinė aplinka įtakoja mokyklos kultūrą“.  Organizacijų gerosios patirties pavyzdžiai.