Formuojamasis vertinimas mokinių pasiekimams ir pažangai

Home > Formuojamasis vertinimas mokinių pasiekimams ir pažangai

Formuojamasis vertinimas mokinių pasiekimams ir pažangai

Anotacija

Siekiant padėti mokiniams geriau mokytis ir pasiekti norimų mokymosi rezultatų, švietimo sistemoje vis didesnis dėmesys skiriamas mokinių, mokytojų ir mokyklų vertinimui bei jo gerinimui (OECD, 2013). Mokinių pasiekimų ir pažangos paieškos yra daugelio šalių strateginių švietimo dokumentų pagrindas. Vienas iš veiksnių, kuris turi poveikį mokinių pasiekimams ir pažangai yra formuojamasis vertinimas (Wiliam, Lee, Harrison, Black, 2004; Hattie, 2012; Wiliam, 2014). Lietuvos Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tyrimas (Quality of general education activities, 2015) parodė, kad didžioji dalis Lietuvos mokyklų nėra greitai prisitaikančios, o ugdymo turinys jose orientuotas į žinias ir mokinių akademinių gebėjimų ugdymą. Vienas iš problemiškiausių pamokos komponentų išlieka mokinių pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas. Tyrėjai (Rabinowitz, 2010; Umar, 2018; Black, William, 1998; Hopfenbeck et al., 2013) jau seniai siūlo išplėsti vertinimo sritį, kuri apimtų ne tik mokinių mokymosi rezultatus (konkretaus laikotarpio pabaigoje), bet ir galima būtų tobulinti mokymąsi eigoje (taikyti formuojamąjį vertinimą). Taip siekiama panaikinti atotrūkį tarp besimokančiųjų dabartinės būklės ir numatomų mokymosi tikslų (Heritage, 2013). Tokį siekį sąlygoja tai, kad apibendrinamasis vertinimas iš esmės yra pasyvus ir paprastai neturi tiesioginio poveikio mokymuisi (Sadler, 1989), o formuojantis vertinimas ženkliai pagerina mokymąsi (Black, William, 1998; Lee, Harrison, Black, 2004; Hattie, 2012).

Programos tikslas – plėtoti mokytojų gebėjimus pamokoje taikyti formuojamąjį vertinimą mokinių pasiekimams ir pažangai.

Turinys

Veiksnių, darančių poveikį mokymosi rezultatams, analizė (0,5 val.)

Vertinimo paskirties esmė ir dermė su diagnostiniu bei apibendrinamuoju vertinimu (1 val.)

Kaip formuojamasi vertinimas padeda siekti pažangos? (0,5 val.)

Kokiomis strategijomis įgyvendinamas formuojamasis vertinimas? (sutarti dėl ugdymosi lūkesčių, tikslų, siekių ir sėkmės kriterijų; sudaryti sąlygas mokiniams parodyti tai, ką išmoko; teikti grįžtamąjį ryšį (atsaką, reakciją, atsiliepimą), kuris skatina tolesnį mokymąsi; skatinti mokinius mokytis vieniems iš kitų; skatinti mokinius prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi) (3,5 val) Kaip susitarimai mokykloje gali padėti siekti individualios pažangos? (0,5 val).

Parašykite komentarą