Sąveikos paradigmos pamoka: nuo mokymo prie mokymosi

Home > Sąveikos paradigmos pamoka: nuo mokymo prie mokymosi

Sąveikos paradigmos pamoka: nuo mokymo prie mokymosi

Anotacija

Programa skiriama įvairių dalykų mokytojams suteikti naujų žinių ir plėtoti savo profesines ir bendrąsias kompetencijas: ugdymo turinio atrankos, planavimo, tobulinimo ir pateikimo kompetenciją, mokymosi proceso valdymo, pamokos planavimo ir organizavimo, struktūravimo kompetenciją, lygiavertės ugdymosi aplinkos kūrimo įvairių poreikių ir polinkių mokiniams (diferencijavimas ir individualizavimas), mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetenciją. Šios programos metu mokytojams bus pateiktos rekomendacijos, kaip įgyvendinti bendruosius ugdymo tikslus, įtraukiant į pamokos planavimą mokinius, ugdant jų bendrąsias ir dalykines kompetencijas.  Praktinių užsiėmimų metu, dirbdami mažose aktyviose grupėse, tobulins savo gebėjimus planuoti ir organizuoti pamoką. Mokytojai įgys aktyvios patirties, planuojant pamoką. Dalyvavimas mokymuose skatins kūrybiškumą ir suteiks galimybę programos dalyviams savarankiškai suvokti, kokia pamoka atitinka sąveikos paradigmos sąlygas ir kodėl. Pamoka – pagrindinis šiandienio ugdymo elementas. Planuoti pamoką – tai greičiau menas, o ne mokslas, tačiau menas, paremtas mokslinėmis rekomendacijomis. Šiandien mokytojams dar vis sudėtinga susiplanuoti pamokas taip, kad jos atitiktų šiuolaikinės pamokos reikalavimus. Programos metu įgytos ir patobulintos kompetencijos padės mokytojams sėkmingai planuoti pamoką, kūrybiškai pasirinkti veiklą, kuri atliepia pamokos tikslams, padės ugdymosi rezultatą susieti su konkrečia gyvenimiška patirtim. Naujai kokybei reikia mokytojų kompetencijos proveržio.

Programos tikslas – padėti mokytojams užtikrinti pamokos struktūros kokybę, siekiant orientuoti ugdymo turinį į bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymą, pereinant nuo mokymo prie mokymosi, papildyti mokymo(si) sampratą naujais akcentais – sąveikos ir mokymosi paradigmos elementais, išsiaiškinant mokytojų ir mokinių vaidmenis pamokoje. Aptarti šiuolaikinio mokymosi būdų, mokymosi organizavimo ir aplinkų įvairovės, mokymosi ir gyvenimo mokykloje susiliejimo, kitokios pamokos vadybos kultūros pavyzdžius.

Programos turinys

Demonstracinė paskaita ,,Sąveikos pamokos ypatumai. Mokytojo veiksniai, užtikrinantys pamokos kokybę. 1,5 val.

Bendrųjų gebėjimų vertinimo sėkmės kriterijai ir jų požymiai.1,5 val.

Pamokos planavimas: mokymo  ir mokymosi veiklų pamokoje dermė. 1 val.

Mokinių motyvacijos lygis ir savivaldis mokymasis.1,5 val.

Įsivertinimas.   Seminaro refleksija 0,5 val.

Parašykite komentarą