Mokome šiuolaikiškai

Home > Mokome šiuolaikiškai

Mokome šiuolaikiškai

Anotacija

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, pedagogai nuolat susiduria su dideliu iššūkiu – siekti kiekvieno mokinio asmeninės ūgties. Tai akcentuoja visi strateginiai Lietuvos švietimo dokumentai, nubrėždami svarbiausią tikslą, atsižvelgiant į esminius visuomenės pokyčius –  sudaryti sąlygas formuotis kūrybingai, atsakingai ir atvirai asmenybei. „Geros mokyklos koncepcijoje“ (2015), akcentuojama, jog nuo švietimo visiems pereinama prie švietimo kiekvienam, o svarbiausiu sėkmingos mokyklos veiklos požymiu laikomas tinkamas mokyklos misijos įgyvendinimas, t. y. geri (pageidaujami, priimtini) ugdymo(si) rezultatai“. Išlaužo pagrindinės  mokyklos pedagogai taiko savo atrastus ir praktiškai pasiteisinusius šiuolaikiškus mokymo(si), būdus, gilinančius mokinių mokymosi motyvaciją ir gerinančius mokinių mokymosi pasiekimus.           Kvalifikacijos tobulinimo programa padės mokyklų pedagogų komandoms tobulinti savo kompetencijas, aptariant individualią mokinių mokymo(si) sėkmę ir numatant tolesnį mokymą(si). Dalyvavę programoje pedagogai susipažins su įvairiomis grįžtamojo ryšio ir savivaldaus ugdymo(si) darbo strategijomis, metodais (mokinių darbo refleksija pamokoje, savarankiško mokymosi dienų organizavimu, individualiais pokalbiais, vadybinėmis strategijomis), juos praktiškai išbandys pratybose, analizuodami pristatytus programoje dokumentų/darbų pavyzdžius ir kūrybiškai taikys naujas kompetencijas savo darbe.

Programos tikslas – Padėti  pedagogams  tobulinti savo kompetencijas, aptariant individualią mokinių mokymosi sėkmę, sudarant galimybę jiems patiems save  vertinti ir  nusimatyti tolesnį mokymąsi.

Turinys

Vadybinės strategijos,  sudarančios sąlygas mokykloje taikyti šiuolaikiškus mokinių mokymo(si) metodus ir būdus. 0,5 val.

Grįžtamojo ryšio  reikšmė ir efektyvumas, jį taikant ugdymo procese ir siekiant mokinių mokymosi pažangos. 1,5 val.

Individualių pokalbių vedimo patirtis: paruošiamieji darbai, aplinka, pokalbių etapai, rūšys, kalbinančiojo vaidmuo, klausymosi ir bendravimo principai, pokalbių fiksavimas. Individualių pokalbių su mokiniais, tėvais patirtys. Dokumentų, fiksuojančių mokinių asmeninę pažangą, pavyzdžiai. 2 val.

Refleksijų dienų organizavimas. 0,5 val.

Netradiciniai šiuolaikiški  mokinių veiklos metodai pamokose, klasės valandėlėse, popamokinėje veikloje (savarankiškas mokymasis, klasės vadovo, VGK veiklos, ateities seminarai). 1 val.

Savivaldaus mokymo(si) įgyvendinimo patirtis. 0,5 val.

Parašykite komentarą