Mokinių įsivertinimas, asmeninės pažangos stebėjimas, vertinimas, fiksavimas

Home > Mokinių įsivertinimas, asmeninės pažangos stebėjimas, vertinimas, fiksavimas

Mokinių įsivertinimas, asmeninės pažangos stebėjimas, vertinimas, fiksavimas

Anotacija

Programa grindžiama Geros mokyklos koncepcija (2015), 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-413, 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio  ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-417, Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, įsivertinimo metodika (ŠMM ministro patvirtinta). Ugdymo sėkmė priklauso ir nuo mokytojo gebėjimų tinkamai taikyti mokytis padedantį vertinimą. Ugdymo turinį ir mokytojų kvalifikaciją bei jos tobulinimą reglamentuojantys dokumentai kreipia mokytojų pastangas tobulinti savo gebėjimus ugdyti mokinių kompetencijas, vertinti jų gebėjimus, matuoti asmeninę pažangą kiekvienoje pamokoje. Ši programa turėtų padėti mokytojams įgyti žinių apie mokytis padedantį vertinimą, formuojamojo vertinimo būdus ir formas bei asmeninės mokinių pasiekimų ir pažangos matavimo praktines procedūras. Seminare, remiantis praktiniais pavyzdžiais, bus aptariamas pamokos uždavinyje numatyto rezultato vertinimo galimybės, išmokimo stebėjimo formos, asmeninės pažangos matavimo instrumentai, mokinių pasiekimo ir pažangos vertinimo galimybės  mokymuisi ir mokymui stiprinti. Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, mokyklų komandoms.

Programos tikslas – pagrįsti mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, naudojimosi vertinimo informacija poveikį kiekvieno mokinio pasiekimams.

Turinys

Pagrįsti mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, naudojimosi vertinimo informacija poveikį kiekvieno mokinio pasiekimams. Mini paskaita, 1 akad. val.

Mokytojo veiklos (mokinių vertinimo) ir ugdymo turinio planavimas. Ugdomasis konsultavimas remiantis pamokų planais, 1 akad. val.

Veiklų pamokose vertinimo kriterijai. Darbas su šaltiniu (kriterijų išskyrimas), 0,5 akad. val.

Mokinių pasiekimų ir asmeninės pažangos vertinimas  ir įsivertinimas (formuojamojo vertinimo strategijos, vertinimo informacijos kupimas ir panaudojimas). Individualus darbas ir darbas grupėse, 2 akad. val.

Pamokos efektyvinimo galimybės taikant mokymuisi padedantį vertinimą. Diskusija, 0,5 akad. val.

Mokinių asmeninės pažangos matavimo instrumentai, asmeninės pažangos fiksavimas. Gerųjų patirčių vertinimas „Flamingo“ metodu, 1 akad. val.

Parašykite komentarą