Mokinių pasiekimų, asmeninės pažangos matavimas, fiksavimas ir vertinimas

Home > Mokinių pasiekimų, asmeninės pažangos matavimas, fiksavimas ir vertinimas

Mokinių pasiekimų, asmeninės pažangos matavimas, fiksavimas ir vertinimas

Anotacija

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose1 (skirsnis ,,Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas“) nurodoma ,,…ugdymo programoje daugiau dėmesio negu iki šiol turi būti skiriama mokytis padedančiam formuojamajam vertinimui, t. y. mokinio mokymosi stebėjimui, laiku teikiamam atsakui (grįžtamajam ryšiui) ir ugdymo turinio pritaikymui. Diagnostinis vertinimas turi padėti nustatyti mokinio pasiekimus ir pažangą tam tikro mokymosi etapo pradžioje ir pabaigoje, kad būtų galima numatyti tolesnio mokymosi žingsnius, suteikti mokymosi pagalbą sunkumams įveikti“. NŠA išorinio vertinimo duomenimis (2018 m.), 87 proc. vertintų mokyklų rekomenduota tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo (vertinimo ugdant, formuojamojo vertinimo strategijų taikymo: įsivertinimo, išmokimo stebėjimo, grįžtamojo ryšio, asmeninės pažangos matavimo kt.) procedūras. Koreliacinė pamokų stebėjimo duomenų analizė rodo mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ir mokinių pasiekimų stiprų statistinį ryšį. Taigi ugdymo sėkmė priklauso ir nuo mokytojo gebėjimų tinkamai taikyti mokytis padedantį vertinimą. Ugdymo turinį ir mokytojų kvalifikaciją bei jos tobulinimą reglamentuojantys dokumentai kreipia mokytojų pastangas tobulinti savo gebėjimus ugdyti mokinių kompetencijas, vertinti jų gebėjimus, matuoti pažangą kiekvienoje pamokoje.

Ši programa skirta konkrečios mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemai sudaryti/tobulinti ir turėtų padėti mokytojams įgyti žinių apie mokytis padedantį vertinimą, formuojamojo vertinimo būdus ir formas bei mokinių pasiekimų ir pažangos matavimo praktines procedūras, vertinimo duomenų fiksavimą ir naudojimą. 40 valandų kvalifikacijos tobulinimo programa sudėliota iš atskirų tęstinių seminarų – praktikumų, kuriuose derinama teorinė, praktinė (reflektyvus nuotolinis mokymasis, išvyka(-os) į mokyklą(-as), grupių darbas, dalijimasis naujomis patirtimis) veiklos bei refleksijos. Seminare, remiantis praktiniais pavyzdžiais, bus aptariamas pamokos uždavinyje numatyto rezultato vertinimo galimybės, išmokimo stebėjimo formos, pažangos matavimo instrumentai, mokinių pasiekimo ir pažangos vertinimo galimybės mokymuisi ir mokymui stiprinti.

Programos turinys gali būti lanksčiai pritaikytas (pakoreguotas, papildytas) pagal mokyklos poreikius. Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, mokyklų komandoms.

Parašykite komentarą