Search for:

Anotacija

Savivaldaus mokymosi pradžia laikomas tas etapas, kai suaugusieji leidžia vaikui pačiam būti atsakingam už savo mokymosi procesą ir jo valdymą, t.y. leidžia būti savivaldžiai besimokančia asmenybe, kuri geba mokytis, suvokti savo, kaip besimokančiojo, unikalumą, pasirinkti šį unikalumą atitinkančias mokymosi strategijas, kelti mokymosi tikslus ir vertinti jų pasiekimo lygmenį – mokytis gyvenimui.

Remiantis mokyklų išorinio vertinimo duomenimis, konstatuota, kad dauguma vertintų mokyklų mokinių mokymosi patirtį įgyja mokymo paradigmos sąlygomis. Besimokančiųjų dalyvavimas dažniausiai apsiriboja atėjimu į pamokas, pateiktų užduočių atlikimu, atitinkamos mokytojo ar vadovėlyje pateiktos medžiagos išmokimu. Tai reiškia, kad tokią mokymosi patirtį turinčiam besimokančiajam yra sunku mokytis savivaldžiai, dažnai mokytojas turi organizuoti ir kontroliuoti kiekvieną jo mokymosi etapą ar net žingsnį. Kitaip sakant, dauguma besimokančiųjų nemoka valdyti savo mokymosi proceso arba yra šioje srityje savamoksliai. Taigi, šiandien mokytojas, siekdamas padėti vaikui mokytis, turėtų pasiūlyti jam veikti pagal savivaldaus mokymosi principus.

Stažuotės metu dalyviai susipažins su Prienų rajono savivaldybės ugdymo įstaigų patirtimi, organizuojant savivaldų mokymą/si, bus analizuojami svarbūs savivaldaus mokymosi organizavimo aspektai: metodai, mokymosi strategijos, mokymosi šaltiniai ir priemonės, veiklos rezultatų pristatymo būdai ir kt.

Turinys

Prienų rajono savivaldybės lyderystės plėtros modelio pristatymas. Prienų r. savivaldybės pedagoginės bendruomenės telkimas ugdymo tikslams pasiekti. Švietimo skyriaus patirtis, 2 akad. val.

Mokyklos bendruomenės susitarimai siekiant individualios mokinio pažangos ir bendrųjų kompetencijų ugdymo: įrankiai ir patirtys. Patirtinio mokymo(si) idėjos ir sėkmės. Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos patirtis, 3 akad. val.

Savivaldus mokymasis pamokoje.

Savivaldus mokymasis ir mokymasis bendradarbiaujant.

Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldų ir personalizuotą mokymąsi. Prienų „Žiburio“ gimnazijos patirtis, 3 akad. val.

Šiuolaikinės pamokos svarba ugdant mokinio savivaldaus mokymosi  įgūdžius. Skriaudžių pagrindinės mokyklos patirtis, 4 akad. val.

Vadybinės strategijos, sudarančios sąlygas mokykloje taikyti šiuolaikiškus mokinių mokymo(si) metodus ir būdus.

Netradiciniai šiuolaikiški mokinių veiklos metodai pamokose, klasės valandėlėse, popamokinėje veikloje (savarankiškas mokymasis, klasės vadovo, VGK veiklos, ateities seminarai). Išlaužo pagrindinės mokyklos patirtis (4 akad. val.)