Socialinio ir emocinio ugdymo stiprinimas ir bendradarbiavimas vaiko sėkmei

Home > Socialinio ir emocinio ugdymo stiprinimas ir bendradarbiavimas vaiko sėkmei

Socialinio ir emocinio ugdymo stiprinimas ir bendradarbiavimas vaiko sėkmei

Anotacija

Žmogaus mintis ir elgesį lemia emocijos, kylančios iš išgyvenimų ir prisiminimų, kurie suformuoja vidines nuostatas, įsitikinimus ir vertybes. Emociškai intelektualus žmogus – tas, kuris išmoksta stebėti save. Savistaba, refleksija ir savęs keitimas norima linkme – emociškai intelektualaus žmogaus pranašumai ir įrankiai, sudarantys sąlygas kurtis vidinę „laimės“ būseną, norimą santykį su savimi ir kitais žmonėmis.

Stažuotės metu programos dalyviai, lankydamiesi ugdymo įstaigose, susipažins su Prienų rajono savivaldybės ilgosios gimnazijos bei progimnazijos, taip pat Švietimo pagalbos tarnybos socialinio emocinio ugdymo patirtimis, taikomais metodais, priemonėmis bei sėkmės istorijomis.  

Programos dalyviai gilinsis į Birštono savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigų bendradarbiavimą, siekiant mokymosi sėkmės, domėsis mokinių ugdymo netradicinėse erdvėse patirtimis.

Turinys

Įgyvendinto Erasmus+ KA3 programos projekto „Mokymasis būti: socialinių, emocinių ir sveikos gyvensenos įgūdžių vertinimo praktikos bei metodikų plėtojimas švietimo sistemose“ pristatymas. Mokymosi socialumas pamokoje ir kt. veiklose. Susitarimai ir patirtys dėl mokinio ugdymosi vietos pakeitimo. Socialinio emocinio ugdymo (SEU) metodai, priemonės. Jiezno gimnazijos patirtis. Pristatymas, diskusija, pamokų stebėjimas, aptarimas, praktinis metodų išbandymas – 3 akad. val.

Socialinio emocinio ugdymo stiprinimas įgyvendinant prevencines programas. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos patirtis. Patirčių pristatymas, užsiėmimų stebėjimas ir aptarimas – 2 akad. val.

Socialinių ir emocinių gebėjimų ir įgūdžių ugdymas – reikšmingas aktyvaus pilietiškumo, darbo, mokymosi motyvacijos, gerų mokymosi pasiekimų ir sveikos gyvensenos veiksnys. Prienų švietimo pagalbos tarnybos patirtis. Pristatymas, diskusija – 1 akad. val.

Prienų rajono savivaldybės lyderystės plėtros modelio pristatymas. Prienų r. savivaldybės pedagoginės bendruomenės telkimas ugdymo tikslams pasiekti. Švietimo skyriaus patirtis – 2 akad. val.

Veiksmingas bendradarbiavimas vaiko sėkmei – reflektuojančių komandų telkimas Birštono gimnazijos patirtis. Pranešimas, diskusija – 3 akad. val.

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais įtaka mokinių pasiekimų rezultatams Birštono gimnazijos, Nemuno kilpų regioninio parko patirtis. Patirties pristatymas, darbas grupėse, individualios konsultacijos, refleksija – 2 akad. val.

Įvairių įstaigų partnerystė ir bendradarbiavimas siekiant geresnių mokymosi rezultatų Birštono viešosios bibliotekos patirties pristatymas – 3 akad. val.

Parašykite komentarą