Mokinio individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas

Home > Mokinio individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas

Mokinio individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas

Anotacija

Geros mokyklos koncepcijoje teigiama, kad pagrindiniai ir pageidaujami mokyklos veiklos rezultatai – mokinių asmenybinė branda, individualias galimybes atitinkantys mokymosi pasiekimai ir nuolatinė mokymosi pažanga. Mokiniai suvokia save kaip asmenybes, džiaugiasi savo pasiekimais ir kantriai įveikia nesėkmes, neprarasdami tikėjimo, kad jiems pavyks. Jie priima naujus iššūkius kaip kelią į tobulėjimą, sveikai pasitiki savo jėgomis, tačiau adekvačiai ir kritiškai vertina realybę. Mokykloje dėmesys skiriamas tiek bendrųjų asmens kompetencijų, tiek dalykinių pasiekimų ugdymui. Įgyjami pagrindiniai gebėjimai, įgalinantys sėkmingai planuoti asmeninį ir profesinį gyvenimą bei tapti pilietiškais visuomenės nariais. Mokinių pasiekimai vertinami atsižvelgiant ne vien į apibrėžtus, programinius ugdymo tikslus, bet ir į individualias kiekvieno mokinio ypatybes bei išgales, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos mokiniui tinkamu tempu, netrikdomos mokinio pasiekimų lygio klasėje ar mokinių grupėje įvertinimų. Todėl svarbu, kokie susitarimai mokyklos bendruomenėje dėl mokinių asmenybės ūgties matavimo: asmeninės brandos (savivokos, savivertės, vertybinio kryptingumo); mokymosi pasiekimų (bendrųjų pasiekimų (bendrųjų kompetencijų) ir dalykinių pasiekimų (dalykinės kompetencijos); mokymosi pažangos (per tam tikrą laiką pasiekto lygio, atsižvelgiant į bendrosiose ugdymo programose numatytus reikalavimus, mokymosi startą bei asmenines raidos galimybes, mokiniui optimalų tempą). Stažuotės metu programos dalyviai susipažins su Prienų rajono savivaldybės ugdymo įstaigų mokinio individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo patirtimi, taip pat kokie susitarimai šioje srityje yra priimti savivaldybės lygmeniu, kaip jie padeda siekti pažangos.

Turinys

Prienų rajono savivaldybės lyderystės plėtros modelio pristatymas. Prienų r. savivaldybės pedagoginės bendruomenės telkimas ugdymo tikslams pasiekti: patirties pristatymas, diskusija. Švietimo skyriaus, Švietimo pagalbos tarnybos patirtis – 2 akad. val.

Mokyklos bendruomenės susitarimai siekiant individualios mokinio pažangos ir bendrųjų kompetencijų ugdymo: įrankiai ir patirtys. Patirtinio mokymo(si) idėjos ir sėkmės: patirties pristatymas, praktinių veiklų fragmentų stebėjimas ir aptarimas, dokumentų ir tyrimų pristatymas, diskusija. Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos patirtis – 3 akad. val.

MAP (Mokinio asmeninės pažangos) modelio įgyvendinimas:
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos gerosios patirties pristatymas – 3 akad. val.

Refleksijos įrankiai mokinio pasiekimams ir pažangai fiksuoti: praktiniai veiklos pavyzdžiai, diskusijos. Skriaudžių pagrindinės mokyklos patirtis – 4 akad. val.

Mokinio individualios pažangos stebėjimas, vertinimas, įsivertinimas įvairiais lygmenimis (klasės vadovo, dalyko mokytojo, mokyklos lygmenimis: pristatymas, praktiniai pavyzdžiai, veiklų stebėjimas, diskusija. Šilavoto pagrindinės mokyklos patirtis – 4 akad. val.

Parašykite komentarą