Bendradarbiavimo visais lygmenimis galimybės

Home > Bendradarbiavimo visais lygmenimis galimybės

Bendradarbiavimo visais lygmenimis galimybės

Anotacija

Šiandieninė mokykla išgyvena nuolatinius pokyčius, reaguojant į kuriuos visuomenė kelia vis daugiau reikalavimų mokytojams, mokyklų bendruomenėms. Siekiama, kad mokytojai greitai reaguotų ir prisitaikytų prie pokyčių, būtų aktyvūs, iniciatyvūs. Dalijimasis gerąja patirtimi, darnus bendradarbiavimas įvairiais lygmenimis spartina švietimo siekių įgyvendinimą, jo kokybės augimą ir plėtrą. Užsienio mokslininkų (Kouzes, Posner, 2003) atlikti tyrimai vadybos srityje parodė, kad organizacijose neeilinių rezultatų buvo pasiekta ne dėl geros asmeninės vadovavimo patirties ar ypač talentingų darbuotojų veiklos, bet tik dėl to, kad visi darbuotojai aktyviai dalyvavo organizacijos veikloje ir dirbo drauge (R. Kontautienė, 2010).

Siekiant kokybiškos ugdymo kaitos, mokyklos bendruomenei svarbu plėtoti mokymosi kartu ir vieniems iš kitų bendradarbiavimo kultūrą, tobulinti bendradarbiavimo formas ne tik tarp savo bendruomenės narių, bet ir inicijuoti socialinę partnerystę tarp įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklų, kultūros institucijų, karjeros ugdymo institucijų, savivaldybės administracijos, verslo organizacijų ir kt.

Didžiausi teigiami pokyčiai mokykloje, vyksta tada, kai mokosi visa bendruomenė, o besimokydama planuoja, kaip tobulinti mokymąsi. Mokyklos tobulinimas yra ypatingas požiūris į švietimo kaitą, kai mokiniai pasiekia geresnių rezultatų ir stipėja mokyklos gebėjimas valdyti kaitą.

Mokytojas yra pagrindinis nokyklos, kaip besimokančios organizacijos, veikėjas ir kaitos iniciatorius. Pokyčiai mokykloje prasideda nuo mokytojo suvokimo, kad prieš norint ką nors pakeisti, reikia keistis pačiam. Priklausomai nuo bendrdarbiavimo kultūros, mokytojas gali (arba ne) mokytis darbo vietoje, tobulėti ir taip keisti mokyklos kultūrą. Stažuotės metu bus pristatyta Prienų rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybių ugdymo įstaigų patirtis stiprinant bendradarbiavimą visais lygmenimis: Savivaldybės–mokyklų–mokytojų–mokinių–tėvų.

Turinys

Prienų rajono savivaldybės lyderystės plėtros modelio pristatymas. Prienų r. savivaldybės pedagoginės bendruomenės telkimas ugdymo tikslams pasiekti: Švietimo skyriaus, Švietimo pagalbos tarnybos patirties pristatymas, diskusija. – 2 akad. val.

Gimnazijoje veikiančių savivaldos grupių bendradarbiavimo galimybių visais lygmenimis pristatymas: pranešimai, diskusija (Prienų „Žiburio“ gimnazijos patirtis) – 3 akad. val.

Bendradarbiavimo kultūros formavimas – sėkmingos kaitos veiksnys: patirčių pristatymas (Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos patirtis) – 3 akad. val.

Bendradarbiavimas, bendravimo kultūra lemia ugdytinių sėkmę ir asmeninę pažangą. Kazlų Rūdos savivaldybės pokyčio projekto „Lyderių laikas 3“ rezultatai: patirties pristatymas, diskusija – 2 akad. val.

Sėkmingo mokymo(-si) link. Mokymosi bendradarbiaujant metodų įvairovė: patirties pristatymas, atvirų pamokų stebėjimas, aptarimas (Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos patirtis) – 3 akad. val.

Asmeninė ir kolektyvinė refleksija – kiekvieno mokinio/ mokytojo mokymo(si) sėkmė. Refleksija panaudojant mokinių kompetencijų vertinimo aplanką: darbo patirties pristatymas, atvirų veiklų stebėjimas, aptarimas (Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio patirtis) – 3 akad. val.

Parašykite komentarą