Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymo išrašas

Home > Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymo išrašas

Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymo išrašas

2. Organizuoja Tarnybos veiklą, telkia Tarnybos bendruomenę valstybinės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimui, tinkamam funkcijų atlikimui, užtikrina demokratinį Tarnybos valdymą, bendruomenės narių informavimą.

3. Vadovauja Tarnybos strateginio plano, metų veiklos plano rengimui ir jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Tarnybos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, analizuoja ir vertina Tarnybos veiklą, atsako už Tarnybos veiklos rezultatus.

4. Konsultuoja Tarnybos darbuotojus Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktų, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais.

5. Priima į darbą ir atleidžia iš jo Tarnybos darbuotojus, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, pareiginius atlyginimus, atlygius, premijavimo sąlygas, priedus ir priemokas (koeficientus) prie darbo užmokesčio, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas; pasirašo kolektyvinę sutartį.

6. Kaupia informaciją apie Tarnybos būklę ir pokyčius, skelbia viešą informaciją apie Tarnybos veiklą ir teikiamas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Rūpinasi palankaus mikroklimato darbui kūrimu, puoselėja demokratinius Tarnybos bendruomenės santykius, užtikrina etikos normų laikymąsi.

8. Tvirtina Tarnybos vidaus struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.

9. Paskirsto funkcijas Tarnybos darbuotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, įpareigoja periodiškai atsiskaityti už nuveiktą darbą.

10. Tvirtina darbuotojų suvestinius darbo laiko  apskaitos žiniaraščius.

11. Rengia Tarnybos darbo tvarkos taisykles, organizuoja jų projekto svarstymą, jas tvirtina.

12. Sudaro Tarnybos vardu sutartis Tarnybos funkcijoms atlikti.

13. Rūpinasi specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos mokiniams teikimu.

14. Organizuoja mokyklų bendruomenių ir jų komandų kvalifikacijos tobulinimą, konsultacijas.

15. Organizuoja konsultacinę pagalbą 0–6 metų nelankantiems ugdymo įstaigos vaikams, vadovaujantis steigėjo patvirtinta tvarka.

16. Nustato Tarnybos specialistų darbo laiką mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui, gautų duomenų apibendrinimui ir rekomendacijų dėl tolesnio mokinio (vaiko) ugdymosi rengimui, prevencinių programų vykdymui, konsultacinės pagalbos teikimui, profesinės kvalifikacijos tobulinimui ir kitoms funkcijoms atlikti.

17. Bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), rajono ir šalies švietimo ugdymo įstaigomis, švietimo pagalbą teikiančiomis institucijomis ir kitais socialiniais partneriais.

18. Sudaro metinę Tarnybos pajamų ir išlaidų sąmatą ir teikia Finansų skyriui.

19. Teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Tarnybos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą.

20. Sudaro darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais, rūpinasi sauga darbe, priešgaisrine sauga, turto ir aplinkos apsauga, darbo tvarkos reikalavimų vykdymu.

21. Atstovauja Tarnybai valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, teisme, santykiuose su kitais asmenimis, derybose su šalies ir užsienio veiklos partneriais, sudaro Tarnybos vardu sutartis Tarnybos funkcijoms atlikti.

22. Leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą.

23. Sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes.

24. Rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, galimybes atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

25. Tiria piliečių ir Tarnybos bendruomenės narių prašymus, pareiškimus ir skundus Tarnybos veiklos klausimais.

26. Kontroliuoja Lietuvos respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, steigėjo priimtų bei kitų teisės aktų vykdymą Tarnyboje, steigėjo nurodymų įgyvendinimą.

27. Vykdo finansų kontrolę, prekių, paslaugų ir darbų pirkimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu.

28. Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

29.  Direktorius yra įstaigos asignavimų valdytojas, kuris:

29.1. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo plane nurodytais terminais parengtą įstaigos veiklos planą, suvestinę išlaidų sąmatą bei kitus biudžeto projekto rengimo plane nurodytus skaičiavimus;

29.2. užtikrina pateiktų išlaidų sąmatų tikslingumą;

29.3. pagrindžia lėšų poreikio skaičiavimus, pateikia įstaigos etatų skaičių, kitus duomenis, susijusius su išlaidų planavimu;

29.4. rajono savivaldybės Tarybai patvirtinus savivaldybės biudžetą, per 10 darbo dienų pateikia rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui patvirtintų programų sąmatas su ketvirtiniu paskirstymu bei visus skaičiavimus ir rodiklius, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintose formose;

29.5. patvirtina biudžeto asignavimus naudoti pagal tikslinę paskirtį programoms vykdyti ir jų sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti;

29.6. tvirtina vadovaujamos įstaigos programų išlaidų sąmatas, neviršijant šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti;

29.7. parengia tvirtinti įstaigos numatomas gauti pajamas iki rajono savivaldybės Tarybai patvirtinant rajono savivaldybės biudžetą;

29.8. kaupia gautas pajamas už teikiamas paslaugas atskiroje sąskaitoje, sumas iš šių sąskaitų įmokėti į rajono savivaldybės biudžeto sąskaitą rajono savivaldybės nustatyta tvarka;

29.9. kasmet sudaro metines  pajamų ir išlaidų sąmatas;

29.10. laikosi rajono savivaldybės Tarybos patvirtintų teikiamų paslaugų įkainių;

29.11. grąžina metų pabaigoje įstaigos sąskaitose esančias biudžeto lėšas, išskyrus nepanaudotus įstaigos pajamų asignavimus, į rajono savivaldybės biudžetą iki sausio  10 d.

29.12. užtikrina finansinę, statistinę ir kitą atskaitomybę Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, užtikrina jos teisingumą.

Parašykite komentarą