Prienų švietimo pagalbos tarnybos buhalterio pareigybės aprašymo išrašas

Home > Prienų švietimo pagalbos tarnybos buhalterio pareigybės aprašymo išrašas

Prienų švietimo pagalbos tarnybos buhalterio pareigybės aprašymo išrašas

6. Tarnybos buhalteris privalo vykdyti šias funkcijos:

          6.1. Tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus.

          6.2. Teikti buhalterinės apskaitos informaciją ir rengti ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus Tarnybos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybės institucijoms.

          6.3. Vykdyti išankstinę ir einamąją finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis..

          6.4. Rengti finansinę atskaitomybę ir pasirašius direktoriui, ją teikti savivaldybės administracijai jos nustatyta tvarka ir terminais.

          6.5. Užtikrinti, kad būtų vykdomi šie reikalavimai:

          6.5.1. apskaityti visas pinigines lėšas, trumpalaikį bei materialųjį ir nematerialųjį ilgalaikį turtą, įstaigos skolas bei skolas įstaigai, laiku ir tinkamai užregistruotų visas buhalterinės apskaitos operacijas;

6.5.2. teisingai tvarkyti įstaigos uždirbtų pajamų, padarytų išlaidų ir gautų bei gautinų įplaukų vidinę apskaitą;

6.5.3. teisingai apskaičiuoti ir laiku pervesti mokesčius ir įmokas į valstybės biudžetą socialinio draudimo fondą ir kt.;

6.5.4. teisingai apskaičiuoti ir  laiku deklaruoti mokesčius;

6.5.5. esant reikalui, ekonomiškai pagrįsti įstaigos daromų išlaidų būtinybę bei atlikti kitus Tarnybos direktoriaus reikalaujamus apskaičiavimus;

6.5.6. vykdyti racionalią ir tikslią įstaigos turto apskaitą;

6.5.7. užtikrinti teisingų inventorizacijos rezultatų bei  neišieškomų trūkumų ir pertekliaus
įtraukimą į apskaitą;

6.5.8. užtikrinti specialiųjų   apskaitos   dokumentų   įsigijimo   bei   naudojimo   tvarkos
laikymąsi;

6.5.9. tinkamai saugoti apskaitos dokumentus ir registrus, pagal reikalavimus įforminti jų bylas ir nustatyta tvarka perduoti į archyvą.

6.6. Pagal pirminius dokumentus apskaičiuoti darbuotojų darbo užmokestį, kitus išmokėjimus.

6.7. Paaiškinti Tarnybos inventorizacijos  komisijų  nariams  inventorizacijos atlikimo ir inventorizavimo aprašų įforminimo tvarką.

6.8. Vykdyti bankines operacijas.

6.9. Užtikrinti visų buhalterinių įrašų teisingumą.

6.10. Užtikrinti, kad visos finansinės ir mokestinės atskaitomybės formos būtų parengtos tiksliai ir laiku.

6.11. Kontroliuoti, kad racionaliai būtų naudojami Tarnybos darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai.

6.12. Teikti visiems Tarnybos darbuotojams privalomus vykdyti nurodymus dokumentų įforminimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais.

6.13. Savo veikloje laikytis Tarnybos apskaitos vadovo nuostatų, kontroliuoti, kad šių nuostatų laikytųsi kiti darbuotojai.

6.14. Vykdyti kitus Tarnybos direktoriaus nurodymus, tiesiogiai susijusius su Tarnybos finansine veikla.

6.15. Nutraukus su Tarnyba darbo santykius, Tarnybai perduoti visą turimą dokumentaciją, pinigines bei materialines vertybes, perdavimo faktą įforminant buhalterinės apskaitos duomenų
(buhalterijos) ir dokumentų perdavimo-priėmimo aktu.

Parašykite komentarą