Prienų švietimo pagalbos tarnybos logopedo pareigybės aprašymo išrašas

Home > Prienų švietimo pagalbos tarnybos logopedo pareigybės aprašymo išrašas

Prienų švietimo pagalbos tarnybos logopedo pareigybės aprašymo išrašas

6. Įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus Tarnyboje, mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio (vaiko) mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės – mokinio (vaiko) namuose, prireikus skiria specialųjį ugdymą.

7. Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), kuriems nustatyti kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai, rekomenduoja vaikui mokyklą.

8. Konsultuoja kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės (logopedo) pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.

9. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo klausimais, skleidžia ir diegia logopedijos naujoves.

10. Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

11. Analizuoja mokyklos dokumentus, susijusius su kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių ugdymu.

12. Teikia informaciją apie kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) kalbos raidos vertinimo išvadas ir rezultatus, specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

13. Teikia logopedinę pagalbą vaikams nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, kurie nelanko ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, bei švietimo pagalbos specialistų neturinčių ugdymo įstaigų mokiniams.

14. Rengia metodines rekomendacijas apie darbą su kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčiais mokiniais bei šių sutrikimų šalinimą.

15. Rengia ir įgyvendina projektus bei programas ir/ar juose dalyvauja.

16. Dalyvauja rengiant kalbos raidos vertinimo metodikas.

17. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

18. Vykdo kitus Tarnybos vadovo pavedimus, susijusius su Tarnybos logopedo funkcijomis.

19. Telkia specialistus Tarnybos veiklos uždaviniams ir funkcijoms vykdyti bei numatytoms programoms įgyvendinti.

20. Užtikrina, kad laiku ir kokybiškai būtų atlikti asmens mokymosi sunkumų, sutrikimų, pedagoginių, psichologinių asmenybės ir ugdymosi problemų, specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimai pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais.

21. Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus), mokytojus, švietimo pagalbos specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais.

22. Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymąsi kartu su bendraamžiais.

23. Teikia informaciją apie mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, susijusiems su mokinio (vaiko) ugdymu.

24. Kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie Tarnybos aptarnaujamojoje teritorijoje gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimo, aplinkos pritaikymą bei švietimo pagalbos veiksmingumą.

25. Rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis.

26. Rengia raštus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais.

27. Tarnybos direktoriaus komandiruotės, nedarbingumo, atostogų ir pan. metu atlieka jo funkcijas.

Parašykite komentarą