Prienų švietimo pagalbos tarnybos specialiojo pedagogo pareigybės aprašymo išrašas

Home > Prienų švietimo pagalbos tarnybos specialiojo pedagogo pareigybės aprašymo išrašas

Prienų švietimo pagalbos tarnybos specialiojo pedagogo pareigybės aprašymo išrašas

 1. Atlieka mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą, įvertina jų specialiuosius ugdymosi poreikius Tarnyboje, prireikus – artimiausioje mokinio (vaiko) gyvenimo ar ugdymosi aplinkoje, prireikus skiria specialųjį ugdymą.
 2. Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, rekomenduoja vaikui mokyklą.
 3. Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais.
 4. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo klausimais, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo naujoves.
 5. Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių turinčius mokinius (vaikus) ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
 6. Analizuoja mokyklos dokumentus, susijusius su specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymu.
 7. Teikia informaciją apie mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
 8. Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą švietimo įstaigose, kuriose nėra pagalbos mokiniui specialistų.
 9. Rengia metodines rekomendacijas apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymą, darbą su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais bei šių poreikių tenkinimą.
 10. Rengia ir įgyvendina projektus bei programas ir/ar juose dalyvauja.
 11. Dalyvauja išbandant naujas pedagoginio vertinimo metodikas, įvertinant jų tinkamumą naudoti.
 12. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 13. Vykdo kitus tarnybos vadovo pavedimus, susijusius su Tarnybos specialiojo pedagogo funkcijomis.

Parašykite komentarą