Prienų švietimo pagalbos tarnybos administratoriaus pareigybės aprašymo išrašas

Home > Prienų švietimo pagalbos tarnybos administratoriaus pareigybės aprašymo išrašas

Prienų švietimo pagalbos tarnybos administratoriaus pareigybės aprašymo išrašas

8. Administratorius privalo:

8.1. dirbti sąžiningai;

8.2. rengti ir įforminti dokumentus pagal Dokumentų rengimo ir įforminimo bei Raštvedybos taisykles;

8.3. sudaryti Tarnybos bylų nomenklatūrą, formuoti bylas pagal nustatytus bylų nomenklatūros indeksus, tvarkyti archyvą, atrinkti dokumentus naikinimui;

8.4. kontroliuoti dokumentų, perduodamų pasirašyti Tarnybos direktoriui, parengimą, įforminimo kokybę;

8.5. tvarkyti Tarnybos darbuotojų dokumentus (įforminti įsakymus, tvarkyti asmens bylas, tvarkyti darbo sutartis, pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius);

8.6. atlikti dokumentų spausdinimo, kopijavimo ir dauginimo darbus;

8.7. rengti įsakymų projektus, pateikti juos Tarnybos direktoriui;

8.8. informuoti Tarnybos direktorių apie gautus pranešimus;

8.9. informuoti ir kviesti Tarnybos darbuotojus į posėdžius, pasitarimus;

8.10. atsakyti į lankytojų klausimus;

8.11. priimti ir teikti informaciją telefonu;

8.12. registruoti gaunamus ir siunčiamus raštus;

8.13. sisteminti gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoti vykdytojams;

8.14. teikti pagalbą darbuotojams veiklos dokumentavimo klausimais;

8.15. priimti į Tarnybą atvykstančius tėvus ir vaikus, kuriems atliekamas pedagoginis – psichologinis vertinimas, informuoti tėvus apie atliekamus vertinimus ir paruoštus vertinimo dokumentus;

8.16. suvesti vaikų, kuriems atliekamas pedagoginis-psichologinis vertinimas, pirminius duomenis į sistemą (SPPC-IS), tvarkyti įvertintų vaikų asmens bylas; 

8.17. informuoti mokyklas ir vaikų darželius apie nustatytas pedagoginių-psichologinių vertinimų datas, skubiai susisiekti su švietimo įstaigomis, vaikui neatvykus paskirtą dieną į vertinimą;

8.18. vykdyti mažos vertės viešuosius pirkimus, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu; 

8.19. atlikti kitus Tarnybos direktoriaus pavestus darbus.

Parašykite komentarą