Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininko pareigybės aprašymo išrašas

Home > Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininko pareigybės aprašymo išrašas

Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininko pareigybės aprašymo išrašas

7. Organizuoja, vykdo ir veda direktoriaus įsakymu priskirtų švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo kursus, konferencijas, seminarus, paskaitas, konkursus, parodas, metodines išvykas, gerosios patirties sklaidos ir kito pobūdžio renginius.

8. Formuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių klausytojų grupes.

9.  Organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, susijusius su lektorių paslaugų pirkimu.

 10. Atsižvelgiant į vietos pedagoginės bendruomenės, suaugusiųjų švietimo poreikius, rūpinasi kvalifikacinių programų rengimu arba jų paieška.

11. Registruoja AIKOS sistemoje Prienų švietimo centro prilygintas akredituotoms kvalifikacijos tobulinimo programas.

12. Tiesiogiai koordinuoja Centro direktoriaus įsakymu priskirtų metodinių būrelių veiklą.

13. Kaupia duomenis apie metodinio darbo pasiekimus ir inicijuoja gerosios patirties sklaidą rajone bei šalyje.

14. Bendradarbiauja su švietimo įstaigų mokytojais, inicijuoja jų gerosios patirties sklaidą.

15. Kaupia kuruojamų dalykų konsultantų/ lektorių duomenų banką.

      16. Informuoja švietimo įstaigas apie galimybes dalyvauti tarptautiniuose, šalies ir rajono projektuose bei programose.

17. Kaupia ir pateikia švietimo įstaigoms informaciją apie organizuojamus kvalifikacinius renginius rajone ir šalyje.

18. Tiria ir analizuoja kvalifikacinių programų ir renginių poreikį ir kokybę.

19. Rengia regioninius projektus bei organizuoja ir dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose.

20. Konsultuoja švietimo įstaigų darbuotojus kvalifikacijos tobulinimo programų, projektų rengimo ir metodinės veiklos klausimais.

21. Bendradarbiauja su kolegomis, Prienų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus  ir kitų skyrių specialistais, mokyklų ir rajono metodinėmis tarybomis (grupėmis), kitais asmenimis ir institucijomis, susijusiomis su kvalifikacijos tobulinimu, gerosios patirties sklaida bei mokinių ugdymu.

22. Teikia informaciją apie kuruojamus renginius ir veiklą Centro interneto svetainėje.

23. Prireikus pavaduoja Centro direktorių jo atostogų, laikinojo nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių metu.

24. Vykdo kartą per metus savo veiklos įsivertinimą.

25. Teikia siūlymus Centro veiklai tobulinti.

26.  Analizuoja ir kaupia duomenis apie savo veiklą, Centro direktoriaus nustatyta tvarka teikia savo veiklos ataskaitas Centro direktoriui.

27. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį yra įtrauktas, veikloje darbo vadovo ar nario teisėmis.

28. Koordinuoja edukacinės patirties banko veiklą (kaupimą, apskaitą, informacijos sklaidą).

29. Koordinuoja Prienų rajono savivaldybės Mokyklų metodinės tarybos, Prienų švietimo centro Patarėjų tarybos veiklą.

30. Organizuoja, vykdo ir veda direktoriaus įsakymu priskirtų mokomųjų dalykų rajonines mokinių olimpiadas, konkursus, šventes, festivalius ir kitus renginius.

    31. Kaupia priskirtų Centro veiklų dokumentus ir pagal taisykles sutvarko bei perduoda Centro archyvui.

32.  Koordinuoja Prienų rajono savivaldybės mokyklose veikiančių vaikų ir jaunimo organizacijų veiklą.

33.  Koordinuoja neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi.

Parašykite komentarą