Prienų švietimo pagalbos tarnybos gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro pareigybės aprašymo išrašas

Home > Prienų švietimo pagalbos tarnybos gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro pareigybės aprašymo išrašas

Prienų švietimo pagalbos tarnybos gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro pareigybės aprašymo išrašas

1.Tarnybos gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras atlieka šias funkcijas:

1.1.  įvertina mokinio (vaiko) medicinines galias ir sunkumus, specialiuosius ugdymosi poreikius;

1.2. konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus medicininės pagalbos teikimo klausimais;

1.3. šviečia mokyklų bendruomenes ir visuomenę vaiko raidos, psichinės sveikatos, psichologinių problemų prevencijos klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus) ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

1.4. kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti;

1.5. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

1.6. nepriskirtais jo kompetencijai atvejais siunčia pacientą konsultuotis ir gydytis pas atitinkamos srities specialistą;

1.7. bendradarbiauja su Tarnybos specialistais;

1.8. laikosi gydytojo profesinės etikos principų, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia;

1.9. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus, susijusius su gydytojo vaikų psichiatro  funkcijomis.

Parašykite komentarą