Prienų švietimo pagalbos tarnybos psichologo pareigybės aprašymo išrašas

Home > Prienų švietimo pagalbos tarnybos psichologo pareigybės aprašymo išrašas

Prienų švietimo pagalbos tarnybos psichologo pareigybės aprašymo išrašas

13. Tarnybos psichologas vykdo šias funkcijas:

13.1. Įvertinimas: psichologinis mokinio (vaiko) įvertinimas siekiant nustatyti jo galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, bendradarbiaujant su kitais Tarnybos specialistais.

13.2. Konsultavimas:

13.2.1. mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas individualiai ar / ir grupėje, dirbant su mokiniais (vaikais), turinčiais bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, priklausomybių, patyrusiais traumą (išgyvenusiais netektį, tėvų skyrybas ir kitais atvejais), patyrusiais smurtą ar smurtavusiais (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie smurto faktą momento), bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ar kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;

13.2.2. mokytojų ar kitų švietimo įstaigos darbuotojų, smurtavusių ar smurtą patyrusių mokykloje, psichologinis konsultavimas.

13.3. Švietimas: mokyklų bendruomenių švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais.

13.4. Psichologinių problemų prevencija: prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas, pagalba mokyklos vaiko gerovės komisijai (toliau – komisija) krizės mokykloje metu (psichologinių krizių mokykloje intervencija ir postvencija (įvykus savižudybei, smurto atvejui ar kt.).

13.5. Metodinių rekomendacijų rengimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais.

13.6. Naujai parengtų psichologinio vertinimo metodikų išbandymas, siekiant išsiaiškinti jų tinkamumą naudoti.

13.7. Darbo dokumentų tvarkymas ir pildymas, direktoriaus įsakymais nustatytas vidaus administravimo funkcijų vykdymas ir konkrečių sričių bei veiklų kuravimas, jų dokumentacijos vedimas ir kt.

  13.8. Projektų bei programų rengimas ir įgyvendinimas ir/ar dalyvavimas juose.

  13.9. Kitų Tarnybos vadovo pavedimų, susijusių su Tarnybos psichologo funkcijomis vykdymas.

Parašykite komentarą