Prienų švietimo pagalbos tarnybos socialinio pedagogo pareigybės aprašymo išrašas

Home > Prienų švietimo pagalbos tarnybos socialinio pedagogo pareigybės aprašymo išrašas

Prienų švietimo pagalbos tarnybos socialinio pedagogo pareigybės aprašymo išrašas

6. Tarnybos socialinis pedagogas, bendradarbiaudamas su kitais Tarnybos specialistais, vertina mokinių (vaikų) socialines pedagogines problemas bei poreikius:

6.1. kartu su kitais Tarnybos specialistais dalyvauja vaiko pedagoginio psichologinio vertinimo procese (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);

6.2. dalyvauja rekomenduojant ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniui (vaikui) ir jo šeimai, rekomenduoja mokiniui (vaikui) mokyklą;

6.3. atlieka socialinių pedagoginių problemų prevencijos poreikio įvertinimą ugdymo įstaigose, kartu su ugdymo įstaigų socialiniais pedagogais organizuoja ir įgyvendina prevencines priemones bei programas, konsultuoja mokyklos Vaiko gerovės komisijas;

6.4. pagal poreikį suderinęs su mokyklos administracija atlieka mokyklose socialines apklausas, skirtas nustatyti mokinių (vaikų) socialinėms problemoms bei poreikiams.

7. Tarnybos socialinis pedagogas, bendradarbiaudamas su mokinio (vaiko) tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis, padeda spręsti mokinių (vaikų) socialines, pedagogines problemas:

7.1. bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis, kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių (vaikų) problemoms spręsti;

7.2. individualiai ar/ir grupėje konsultuoja mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, socialinių pedagoginių problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais;

7.3. veda grupinius ir individualius užsiėmimus mokiniams (vaikams) ir tėvams (globėjams, rūpintojams).

7.4. Atlieka socialinio ugdymo ir šviečiamąjį informacinį darbą:

7.4.1. formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus) ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

7.4.2. teikia metodinę pagalbą mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) socialinio pažinimo, socialinių aplinkos veiksnių gerinimo ir organizavimo klausimais;

7.4.3. skleidžia ir diegia socialinio pedagoginio ugdymo naujoves mokyklų bendruomenėse;

7.4.4. dalyvauja rengiant metodines rekomendacijas socialinių pedagoginių problemų prevencijos, rizikos grupės mokinių ugdymo, bei socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

7.4.5. esant poreikiui, vykdo savivaldybės socialinių pedagogų metodinę ir koordinacinę veiklą;

7.4.6. bendradarbiauja su žiniasklaida šviečiant miesto (rajono) bendruomenę ir teikia informaciją apie socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams (vaikams).

 8. Tarnybos socialinis pedagogas taip pat atlieka šias bendrąsias funkcijas, susijusias su Tarnybos nuostatuose numatyta veikla:

8.1. bendradarbiauja su savivaldybės administracijos ir mokyklos Vaiko gerovės komisija, kitomis įstaigomis, teikiančiomis socialinę pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą bei įgyvendinančiomis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą

8.2. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko savo veiklos dokumentus;

8.3. vykdo kitus Tarnybos vadovo pavedimus, susijusius su Tarnybos veikla Tarnybos socialinio pedagogo veiklos turinio apibrėžtomis sritimis įgyvendinti;

8.4. rengia ir įgyvendina projektus bei programas ir/ar juose dalyvauja.

Parašykite komentarą