Anotacija

Savivaldus mokymasis – tai struktūruotas ir suplanuotas mokymosi procesas, kai pats besimokantysis valdo savo veiklą bei pats yra atsakingas už tai, kodėl, kaip, kada ir kur mokysis.

Savivaldus mokymasis reikšmingas vaikui, nes: – siejamas su besimokančiojo vaiko poreikiu prisiimti atsakomybę dėl mokymosi ir jo rezultatų ar pasiekimų. Kad ir kaip atrodytų keista, bet vaikai nori būti savarankiški ir atsakingi už savo gyvenimą ir veiklą. – grindžiamas vaiko iniciatyvumo mokymo(si) procese skatinimu. Iniciatyvumas – tai besimokančiojo veikimo laisvė, siejama su asmeninio tobulėjimo siekiu. Išmokęs veikti savarankiškai, įgijęs pasitikėjimo savo jėgomis, suvokęs, kad nesėkmė nėra neįveikiama kliūtis, o tik galimybė bandyti dar kartą, vaikas nebijos imtis iniciatyvos ir mokymo(si) procese. – skatinamas besimokančiojo gebėjimas atpažinti mokymosi poreikius. Vaikas gebės suvokti save kaip mokinį, t.y., „kaip man lengviau mokytis“, „kas gali paskatinti mane mokytis“, „kodėl aš mokausi“, „kokios pagalbos man reikia mokantis“ ir t.t.

Svarbus vaidmuo mokant mokinius savivaldžiai mokytis tenka ir tėvams. Tėvai, laikydamiesi savivaldaus mokymosi sistemos namie, turėtų būti ne „mokytojai“ (atliekantys tokį pat vaidmenį, kaip mokytojai mokykloje) ar „mokiniai“ (rengiantys dalį namų užduočių už vaiką), o vaiko mokymosi pagalbininkai bei partneriai, padedantys jam pačiam atlikti užduotis, išmokti mokytis, gebėti valdyti savo mokymosi procesą ir pan. Užtikrinant mokymosi tęstinumą namų aplinkoje, svarbu sudaryti sąlygas vaikui laisvai rinktis mokymosi būdus ir strategijas, mokymosi veiklos eiliškumą, leisti savo pasirinkimą derinti su individualiais poreikiais ir galimybėmis.

Šioje srityje atlikti tyrimai, duomenų analizė bei pamokų / praktinių veiklų stebėjimas rodo, kad pedagogai ugdyme taiko tik kai kuriuos savivadaus mokymosi aspektus, tuo tarpu gero rezultato galima tikėtis tik tada, kai visa bendruomenė susitelkia savivaldaus mokymosi tikslams pasiekti.

Ši programa yra parengta konkrečiai mokyklos bendruomenei, išanalizavus situaciją, atsižvelgiant į mokyklos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo, išorinio vertinimo išvadas, mokyklos veiklos bei pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, išsakytus pedagogų poreikius, nukreipta į ugdymo(-si) praktikos keitimą ir tobulinimą, siekiant gerinti mokinių pasiekimus.

Programa skirta pedagogų didaktinėms kompetencijoms tobulinti: mokinių / ugdytinių skirtybių ir galimybių pažinimo, pagalbos  teikimo mokantis ir mokinių / ugdytinių motyvavimo.

Temos

I modulis. Mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas, taikant universalaus dizaino metodą (16 val., iš jų 4 val. teorija, 12 val. praktinė ir savarankiška veikla)

Naujausi atradimai apie mokymosi tinklus ir jų sąsajos su MMK elementais; Universalaus dizaino metodas (UDM): metodo esmė ir jo taikymo principai; emocinių, pažinimo ir strateguojančių (operatyvinių) mokymosi tinklų dalyvavimas mokymosi procese; mokinio savireguliacijos gebėjimų ugdymas: grįžtamojo ryšio mokiniams teikimo lygmenys; susitarimai dėl UDM elementų išbandymo.

Savarankiško mokymosi dienos. UDM elementų išbandymas, aptarimas, grįžtamasis ryšys. (12 val.)

Šio modulio metu pedagogai gilins žinias apie universalaus dizaino metodo taikymą ugdant mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją, tobulins vadovavimo ugdymui ir mokymuisi gebėjimus ir įgūdžius.

II modulis. Tėvų vaidmuo stiprinant savivaldaus mokymosi įgūdžius. (4 val.)

Konferencija „Tėvai – tėvams“: amžiaus tarpsnių mokymosi specifika; mokinių skirtybės, atpažinimas, mokymosi sunkumų nustatymas, pagalba mokiniams.

Šio modulio metu pedagogai gilins žinias apie tėvų vaidmenį stiprinant mokinių savivaldaus mokymosi įgūdžius.

III modulis. Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas (16 val., iš jų 4 val. teorija, 12 val. praktinė ir savarankiška veikla).

Savivaldaus mokymosi būdai ir metodai. Tinkamų užduočių parinkimas, jų atlikimo būdai, priemonės, atsakomybės už savo mokymąsi stiprinimas. Mokymosi pagalbos teikimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Susitarimai, padedantys stiprinti mokymosi motyvaciją (savarankiškas pedagogų darbas pamokose, pamokų stebėjimas ir aptarimas, grįžtamojo ryšio teikimas, refleksija metodinėse grupėse). (12 val.)

Pedagogai plėtos mokinių / ugdytinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo), pagalbos  teikimo mokantis ir mokinių / ugdytinių motyvavimo kompetenciją.

IV modulis. Metodinė diena „Savivaldus mokymasis – mokymasis gyvenimui“ 4 val.

Pasidalijimas savivaldaus mokymosi strategijos taikymo patirtimi. Metodinių grupių gerosios patirties pristatymai.