Veikla

Home > Veikla

Veikla

Švietimo pagalbos specialistai nustato mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemas, įvertina specialiuosius ugdymosi poreikius ir nustato jų lygį, skiria specialųjį ugdymąsi, teikia švietimo pagalbą mokiniams (vaikams), ją koordinuoja.

Specialioji pedagoginė, psichologinė, socialinė pedagoginė ir švietimo informacinė pagalba teikiama Prienų rajono vaikams (mokiniams) 18 metų (turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21). Tarnybos specialistai teikia informacinę ir konsultacinę pagalbą vaikų (mokinių) tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, ugdymo įstaigoms.

Į tarnybą gali kreiptis vaikai, mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Būtina registruotis iš anksto.
Tarnyba užtikrina informacijos konfidencialumą, atliekamų tyrimų ir naudojamų metodų korektiškumą, kokybę.

Parašykite komentarą