PATYRIMAIS, TYRIMAIS IR ATRADIMAIS GRĮSTAS MOKYMAS(IS)

Home > PATYRIMAIS, TYRIMAIS IR ATRADIMAIS GRĮSTAS MOKYMAS(IS)

PATYRIMAIS, TYRIMAIS IR ATRADIMAIS GRĮSTAS MOKYMAS(IS)

Kintant ugdymo tikslams, technologijoms, aplinkai, patyriminis ugdymas ir tiriamoji veikla tampa mokytojų profesijos pagrindu, leidžiančiu ugdymo procesą ir kasdienę praktinę veiklą susieti su mokymu ir mokymusi, analizuoti konkrečias mokymosi situacijas, įsitikinti taikomų mokymo metodų veiksmingumu. Remiantis Geros mokyklos koncepcija, ugdymo turinys turi būti įdomus, provokuojantis, pakankamai platus ir gilus, kuriantis iššūkius. Patyriminis ugdymas turi begalę pliusų. Vienas svarbiausių – mokymasis tampa įdomus ir prasmingas pačiam besimokančiajam, nes sava patirtis kiekvienam svarbiausia. Be to, savos patirties refleksija, analizė labai naudinga mokymosi kokybės prasme, nes suteikia galimybę turimą patirtį peržiūrėti, atnaujinti, sisteminti, plėtoti, o prireikus net ir keisti. Be kita ko, patirtinis mokymas ar mokymasis atitinka svarbiausius didaktinius principus. Šiuolaikinis mokinys turi būti mokomas spręsti gyvenimiškas problemas bei ugdomos šiuolaikiniam gyvenimui aktualios kompetencijos, todėl mokymasis vyksta tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, kuriant, bendraujant.

       40 val. programą sudaro 5 moduliai (po 8 val.). Įgyvendinant šią programą numatoma, kad ją sudarys:

       –             20 valandų teorijos perteikimui ir praktinių įgūdžių formavimui;

       –             20 valandų savarankiškam darbui.

       Numatoma, kad įgyvendinant šios programos modulius, mokymas gali būti organizuojamas tiek kontaktinių užsiėmimų metu, tiek nuotoliu arba šiuos mokymo organizavimo būdus derinant tarpusavyje.

        Moduliai:

        I modulis „Patyriminis ugdymas, kad veiklos mokykloje taptų didžiais mokinių atradimais“;

        II modulis „Praktinių – tiriamųjų veiklų organizavimo „ABC“;

        III modulis „Mokytojų bendradarbiavimo stiprinimas – mokymo(si) sėkmės garantas“;

        IV modulis  „STEAM tarpdalykinė integracija. Integruoti tiriamieji ir projektiniai darbai“;        

V modulis „Aukštesniųjų mokinių  gebėjimų ugdymas pamokų, tiriamosios ar  projektinės veiklos metu“.

Parašykite komentarą