Mokymosi poreikių įvairovė ir asmeninė pažanga įtraukiojo ugdymo kontekste

Home > Mokymosi poreikių įvairovė ir asmeninė pažanga įtraukiojo ugdymo kontekste

Mokymosi poreikių įvairovė ir asmeninė pažanga įtraukiojo ugdymo kontekste

Nuo 2024 metų  rugsėjo mėnesio įsigalios Švietimo įstatymo pakeitimai, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais. Įtraukusis ugdymas įpareigoja mokyklas pasirengti priimti visus besimokančiuosius, nepaisant individualių ypatybių, kliūčių ar sunkumų, ir užtikrinti efektyvų ugdymąsi. Sėkmingai mokinių įtraukčiai mokykloms reikės  priimti sprendimus įvairiais lygmenimis: organizacijos, klasės, individualiu.        Svarbus tampa mokyklos bendruomenės nuostatų formavimas, aplinkos pritaikymas, aprūpinimas reikiamomis priemonėmis, mokytojų ir specialistų pasirengimas bendradarbiauti bei ugdymo organizavimas atsižvelgiant į visų mokinių poreikius. Dar aktualesnis tampa diferencijuoto, individualizuoto ir suasmeninto mokymosi planavimas, užtikrinantis kiekvieno besimokančiojo įsitraukimą ir dalyvavimą, skirtingų metodų ir priemonių parinkimą, leidžiantis kiekvienam mokiniui siekti geriausio asmeninio rezultato bendrame mokymosi kontekste. Programa padės dalyviams pasirengti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui,  plėsti žinias apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų poreikius, leis gilintis į poreikių tenkinimo galimybes, kiekvienam įvertinti savo vaidmenį įgyvendinant įtraukiojo ugdymo keliamus tikslus. 

Programos apimtis – 40 akad. val., iš jų 22 kontaktinių val., 18 val. savarankiško darbo.  Programa sudaryta iš 5 modulių. Kiekvienam moduliui yra numatytos kontaktinių ir savarankiško darbo valandų skaičius. 

I modulis. Vaiko raida: ką gali vaikas pagal amžiaus tarpsnius (4 kontaktinės val.).

II modulis. Pasirengimas įtraukiajam ugdymui. Kas lemia sėkmę? (4 kontaktinės val.).

III modulis. Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas įvairiais lygmenimis. (6 val., iš jų 4 kontaktinės, 2 savarankiško darbo).

IV modulis. Savalaikis  pagalbos teikimas siekiant asmeninės vaiko pažangos (10 val., iš jų 6 kontaktinės, 4 savarankiško darbo).

V modulis. Mokinių, turinčių negalių, sutrikimų ar mokymosi sunkumų, individualūs ugdymo(si) poreikiai (16 val., iš jų 12 kontaktinės,  4 savarankiško darbo).

Parašykite komentarą