Ugdymo kokybės gerinimas pamokoje, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius

Home > Ugdymo kokybės gerinimas pamokoje, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius

Ugdymo kokybės gerinimas pamokoje, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius

Prienų r. Stakliškių gimnazija veikianti pagal integruoto ugdymo modelį, skatinanti mąstymo kultūrą, atvira bendruomenei, inovatyvi, nuolat besimokanti ir siekianti kiekvieno bendruomenės nario pažangos gimnazija. Prioritetas yra gerinti mokymosi kokybę. Strateginiame plane mokymosi perspektyvoje išskirta 2.2.2. Ugdymo organizavimas. Diferencijavimas, individualizavimas. 2.4.1. Vertinimas ugdymui. Vertinimo įvairovė ir pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys ir 4.2.1. Veikimas kartu. Bendradarbiavimo kultūra.

       Ši programa skirta padėti gimnazijos bendruomenei įgyvendinti nusimatytus prioritetus. Tai  yra pagilinti žinias apie mokytis padedantį vertinimą, formuojamojo vertinimo būdus ir formas bei asmeninės mokinių pasiekimų ir pažangos matavimo praktines procedūras, apie pamokos uždavinyje numatyto rezultato vertinimo galimybes, išmokimo stebėjimo formas, asmeninės pažangos matavimo instrumentus, mokinių pasiekimo ir pažangos vertinimo galimybes  mokymuisi ir mokymui stiprinti. Taip pat bus gilinamasi į teorinius ir praktinius diferencijuoto ir individualizuoto modelių privalumus ir trūkumus, išbandoma praktiškai. Kadangi dažnoje klasėje mokosi vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, kurie patiria tam tikrų ugdymo(si) sunkumų,  mokymų metu bus aptariami būdai, metodai, priemonės,  padedantys patirti ugdymosi sėkmę. Be to, norima atkreipti dėmesį, kad vis dažniau akcentuojama emocinio intelekto svarba ugdymo procese. Programos įgyvendinimo metu dalyviai bus supažindinti su emocinio intelekto koncepcija, kuri padeda geriau pažinti mokinius. Bus kalbama ir pateikiamos įžvalgos apie emocinio intelekto svarbą ugdymo procese, analizuojama, ko labiausiai reikia ugdytiniams, kad jie jaustųsi saugūs mokykloje, lavintų teigiamą mąstyseną, išmoktų geriau pažinti save ir kitus, valdytų savo emocijas, mokėtų mokytis ir stengtųsi racionaliai siekti kuo geresnių mokymo(si) rezultatų. Bus nagrinėjamos ir analizuojamos praktinės situacijos, užduočių pagalba programos dalyviai pabus vaikų kailyje.

Parašykite komentarą