Į mokymąsi orientuotas mokymas

Home > Į mokymąsi orientuotas mokymas

Į mokymąsi orientuotas mokymas

Šiandienos mokyklai turėtų rūpėti ne tik perteikti mokiniui žinias, bet ugdyti visapusišką asmenybę. Svarbiausiuose Lietuvos švietimo dokumentuose – Švietimo koncepcijoje, Bendrosiose ugdymo programose, Geros mokyklos koncepcijoje – akcentuojamas ugdymo organizavimas remiantis mokymosi paradigma, kūrybiškas mokymo ir mokymosi efektyvinimas, taikant naujus mąstymo ir veiklos būdus. Mokiniai bręsta, tampa savarankiški ir atsakingi ne kartodami išmoktas vadovėlines tiesas, vykdydami nurodymus, bet kritiškai mąstydami, išmokdami spręsti problemas, todėl mokymosi procesą reikia organizuoti taip, kad žinias ir gebėjimus mokiniai įgytų patys aktyviai veikdami, bendradarbiaudami, mokydamiesi vieni iš kitų, diskutuodami, prisiimdami atsakomybę už savo mokymąsi. Ieškodamas savarankiško sprendimo mokinys susikaupia, svarsto, sieja įgytas žinias su patirtimi, gyvenimo praktika, įsimena sąmoningai, patiria pažinimo, atradimo, sėkmės džiaugsmą. Šioje 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programoje tęstinių seminarų- praktikumų, nuotolinio mokymosi, išvykos(-ų) į mokyklą(-as) veiklose bus nagrinėjamos savivaldaus mokymosi praktinės galimybės, aiškinamasi, kaip turėtų būti teikiama mokiniams pagalba, pristatomas aktyvuoto ugdymo modelis bei praktiškai išbandomi probleminio, patirtinio mokymo, kritinio mąstymo, mokymą aktyvinantys metodai. Mokyklai pageidaujant, lektorės moderuojamose diskusijose gali būti priimami bendri susitarimai dėl ugdymo organizavimo principų ir praktikos, ugdymo kokybės įsivertinimo kriterijų (pvz., parengiant mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo susijusių rodiklių detaliuosius aprašymus (iliustracijas), veiklos planų ir kt.

Programos turinys gali būti lanksčiai pritaikytas (pakoreguotas, papildytas) pagal mokyklos poreikius.

Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, mokyklų komandoms.

Parašykite komentarą