Stažuotė „Susitarimų kultūros formavimas siekiant mokinio atsakomybės mokytis“

Home > Stažuotė „Susitarimų kultūros formavimas siekiant mokinio atsakomybės mokytis“

Stažuotė „Susitarimų kultūros formavimas siekiant mokinio atsakomybės mokytis“

Bendradarbiavimo, atsakomybės ir dialogo kultūra grįsti santykiai padeda pažinti ir suprasti mokinį kaip besimokantįjį, įžvelgti jo stiprybes, perprasti jo savijautą, lūkesčius, paskatinti siekti individualios pažangos, drauge pasidžiaugti sėkme. Svarbu, kad kiekviena mokyklos bendruomenė susikurtų aiškią mokinio individualios pažangos vertinimo sistemą, apimančią ankstyvą mokymosi sunkumų nustatymą ir laiku teikiamą pagalbą mokiniui, jį mokantiems mokytojams bei tėvams (globėjams). Mokytojo sėkmė priklauso nuo jo prisiimtos atsakomybės užtikrinti kiekvieno vaiko mokymą(si) ir reikiamos pagalbos telkimą kylančioms problemoms įveikti mažinant socialinę atskirtį.

Atsakomybės suteikimas skatina mokinius klausti ir prašyti pagalbos, domėtis. Nuoširdūs santykiai, pasitikėjimu ir kiekvieno mokinio pripažinimu grįsta mokymo ir mokymosi aplinka skatina mokinius būti atsakingus už savo mokymąsi, siekti geresnių mokymosi rezultatų, o mokytojus – realizuoti savo profesinius tikslus. Mokytojas, numatydamas tolesnio ugdymo uždavinius, remiasi mokinio ar mokinių grupės pasiekimais, polinkiais, interesais bei poreikiais. Visa tai skatina mokymosi motyvaciją– kelia mokinių pasitikėjimą savo jėgomis ir norą siekti daugiau. Stažuotės metu pedagogai susipažins su Prienų rajono savivaldybės pedagoginės bendruomenės susitarimų kultūros formavimo politika, praktiškai stebės, kaip šie principai įgyvendinami savivaldybės gimnazijose, pagrindinėse mokyklose, kaip ugdomas mokinių atsakomybės prisiėmimas už savo mokymąsi bei kokią įtaka tai daro mokymosi rezultatams.

Parašykite komentarą