Savivaldus mokymasis – savarankiškos, inovatyvius sprendimus priimančios asmenybės ugdymui

Home > Savivaldus mokymasis – savarankiškos, inovatyvius sprendimus priimančios asmenybės ugdymui

Savivaldus mokymasis – savarankiškos, inovatyvius sprendimus priimančios asmenybės ugdymui

Savivaldus mokymasis – tai struktūruotas ir suplanuotas mokymosi procesas, kai pats besimokantysis valdo savo veiklą bei pats yra atsakingas už tai, kodėl, kaip, kada ir kur mokysis.

Savivaldus mokymasis reikšmingas vaikui, nes:

– siejamas su besimokančiojo vaiko poreikiu prisiimti atsakomybę dėl mokymosi ir jo rezultatų ar pasiekimų. Kad ir kaip atrodytų keista, bet vaikai nori būti savarankiški ir atsakingi už savo gyvenimą ir veiklą.

– grindžiamas vaiko iniciatyvumo mokymo(si) procese skatinimu. Iniciatyvumas – tai besimokančiojo veikimo laisvė, siejama su asmeninio tobulėjimo siekiu. Išmokęs veikti savarankiškai, įgijęs pasitikėjimo savo jėgomis, suvokęs, kad nesėkmė nėra neįveikiama kliūtis, o tik galimybė bandyti dar kartą, vaikas nebijos imtis iniciatyvos ir mokymo(si) procese.

– skatinamas besimokančiojo gebėjimas atpažinti mokymosi poreikius. Vaikas gebės suvokti save kaip mokinį, t.y., „kaip man lengviau mokytis“, „kas gali paskatinti mane mokytis“, „kodėl aš mokausi“, „kokios pagalbos man reikia mokantis“ ir t.t.

Šioje srityje atlikti tyrimai, duomenų analizė bei pamokų / praktinių veiklų stebėjimas rodo, kad pedagogai ugdyme taiko tik kai kuriuos savivadaus mokymosi aspektus, tuo tarpu gero rezultato galima tikėtis tik tada, kai sistemiškai taikoma savivaldaus mokymosi sistema, metodai, tikslui pasiekti susitelkia visa bendruomenė.

Ne paskutinis vaidmuo mokant mokinius savivaldžiai mokytis tenka ir tėvams.

Tėvai, laikydamiesi savivaldaus mokymosi sistemos namie, turėtų būti ne „mokytojai“ (atliekantys tokį pat vaidmenį, kaip mokytojai mokykloje) ar „mokiniai“ (rengiantys dalį namų užduočių už vaiką), o vaiko mokymosi pagalbininkai bei partneriai, padedantys jam pačiam atlikti užduotis, išmokti mokytis, gebėti valdyti savo mokymosi procesą ir pan. Užtikrinant mokymosi tęstinumą namų aplinkoje, svarbu sudaryti sąlygas vaikui laisvai rinktis mokymosi būdus ir strategijas, mokymosi veiklos eiliškumą, leisti savo pasirinkimą derinti su individualiais poreikiais ir galimybėmis.

Ši programa skirta pedagogų didaktinėms kompetencijoms tobulinti: mokinių / ugdytinių skirtybių ir galimybių pažinimo, pagalbos  teikimo mokantis ir mokinių / ugdytinių motyvavimo. 40 val. programa susideda iš 4 modulių bei sudaryta iš 16 val. kontaktinių seminarų, paskaitų bei 14 val. savarankiško darbo.

Parašykite komentarą