Search for:

Kintantys visuomenės poreikiai koreguoja socialinio pedagogo profesijai būtinus reikalavimus. Kartu su didėjančiais pedagogo profesijos reikalavimais kyla būtinybė dar labiau tobulinti socialinių pedagogų gebėjimus, veiksmingai taikyti žinias nuolat kintančioje aplinkoje. Tam, kad jo veikla atitiktų šiuolaikinius visuomenės reikalavimus, socialinis pedagogas privalo nuolat tobulėti kaip savo profesijos atstovas, tai yra turėti galimybę kokybiškai tenkinti kylančius profesinio tobulėjimo poreikius. Socialinio pedagogo profesijos apraše, be socialiniam pedagogui būtinų psichologijos žinių yra išskiriama būtinybė socialinio darbo metodų, sociologijos, specialiosios pedagogikos, pedagogikos, teisės, socialinių tyrimo metodų žinios ir gebėjimų, etikos kodekso išmanymas (www.aikos.smm.lt). Socialiniai pedagogai stokoja konsultacinių, krizių valdymo, relaksacinių, veiklos taikymo metodų gebėjimų ir teisinių žinių. Veiksmingiausiu profesinio tobulėjimo būdu dažniausiai pedagogai įvardija praktinius užsiėmimus, kadangi juose įžvelgia pritaikomumo galimybę.

Šios programos dalyviai galės susipažinti ir praktiškai išbandyti  mediacijos technikas. Mediacija yra plačiai pasaulyje taikomas ginčių sprendimo metodas, suteikiantis galimybę abiems ginčo šalims dalyvauti sprendimo paieškos procese dalyvaujant nešališkam, trečiajam asmeniui – mediatoriui. Šiandien mediacija vis stipriau įsitvirtina daugelyje sričių: šeimos ir verslo ginčuose, mokykla  –  ne išimtis, kadangi čia ypač ryškiai atsiskleidžia skirtingi mokinių, jų tėvų, pedagogų, administracijos ir kt. interesai, poreikiai, nuostatos ir kt. Svarbu, kad mokykloje dirbantys specialistai gebėtų taikyti skirtingas mediacijos technikas kasdienėje mokyklos veikloje, taip išvengiant destrukcinių konfliktų pasekmių.  Taip pat programos dalyviai galės praktiškai išbandyti  meno terapijos bei kūrybiškumo ugdymo metodus ir technikas. Kadangi meno terapijos elementų taikymas ir kūrybiškumo ugdymas padeda patenkinti emocionalius norus, sukurti savipritarimą, padidinti savivertę,  sumažinti susirūpinimą,  patenkinti pažintinius norus ir išvystyti socialinius įgūdžius. Meninė jausmų kalba gali padėti įveikti kalbos, bendravimo ir saviraiškos barjerus, o kūrybiškumo ugdymo vaidmuo ypatingai svarbus atskleidžiant intelekto pažintines galias, tai vienas iš svarbiausių veiksnių individo raidoje. Pedagogai, įtraukdami meno terapijos elementus bei kūrybiškumo ugdymo metodus į kasdienes veiklas su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, suteiks šiems galimybę pažinti ir realizuoti save, patirti sėkmę, įveikti baimes, įgyti savarankiškumo ir socializacijos įgūdžių. Viena iš pagrindinių socialinio pedagogo veiklos krypčių mokykloje yra individualus / grupinis darbas su mokiniais, padedantis mokiniams adaptuotis mokykloje, sprendžiantis mokinių elgesio ir socialines problemas ir kt. Todėl yra labai svarbu socialiniam pedagogui tinkamai parinkti ir pritaikyti metodus, kurie padėtų išspręsti esamas problemas.  Programos dalyviams mokymų ir savarankiško darbo metu bus siūloma išbandyti individualaus ir grupinio konsultavimo praktinius metodus,  padedančius specialiųjų poreikių turinčiam vaikui geriau jaustis bendruomenėje, pažinti save ir socializuotis. Be to, reikia nepamiršti, kad didelis dėmesys turi būti skiriamas mokymosi stiliaus atpažinimui, o mokymosi veiklos turi būti pritaikytos, atsižvelgiant į mokinio skirtybes.

Programos turinys gali būti lanksčiai pritaikytas (pakoreguotas, papildytas) pagal dalyvių poreikius.

 Programos apimtis – 44 val., iš jų 28 kontaktinės val., 16 val. savarankiško darbo.     Programa sudaryta iš 4 modulių. Kiekvienam moduliui yra numatytos kontaktinių ir savarankiško darbo valandų skaičius.

I modulis. Mediacija kaip komunikavimas mokymos(si) procese: mediacijos technikų taikymas mokykloje (12 val., iš jų 8 kontaktinės, 4 val. savarankiško darbo).

II modulis. Kūrybiškumo ir terapinių elementų taikymas ugdant vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių (16 val., iš jų 12 kontaktinių (teorinės ir praktinės dalys), 4 val. savarankiškas metodų išbandymas).

III modulis. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių nuoseklaus konsultavimo praktika (8 val., iš jų 4 val. kontaktinės, 4 val. savarankiškas metodų išbandymas su mokiniais).

IV modulis. Konsultavimo grupėje patirtys ir metodai (8 val., iš jų 4 val. kontaktinės,  4 val. savarankiškas metodų išbandymas).