Mokytojų profesijos kompetencijų tobulinimas, siekiant ugdytinių pažangos gerinimo

Home > Mokytojų profesijos kompetencijų tobulinimas, siekiant ugdytinių pažangos gerinimo

Mokytojų profesijos kompetencijų tobulinimas, siekiant ugdytinių pažangos gerinimo

Šiandien mūsų visuomenė ir mokykla labai keičiasi, ieškoma naujų kelių įgyvendinti  pagrindinį tikslą – išugdyti savarankišką, jau mokykloje save kūrybiškai atskleidžiančią asmenybę.  COVID-19 pandemija išryškino silpnąsias pedagogų puses: trūksta bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, nepakankamos IT žinios, taip pat pablogėjusi  psichologinė emocinė pedagogų savijauta. Veiklos daugiau persikelia iš ugdymo įstaigos į lauko erdves, naudojamos IT aplinkos ir įrankiai. Todėl kiekvienam mokytojui keliami nauji ir vis didesni reikalavimai. Mūsų mokytojui būtina tobulėti, mokytis, dirbti naujomis sąlygomis. Svarbiausia mokytojo paskirtis – atskleisti žmogaus prigimtyje glūdintį kūrybinį nusiteikimą. Mokytojas turėtų padėti vaikams pažinti save, įgyti bendravimo įgūdžių, plėtoti savo kūrybiškumą, priimti ir įtvirtinti save, kaip unikalią ir originalią asmenybę. Darbo su mokiniais metodai suteikia laisvę mokinių mintims, veiksmams, provokuoja įvairius, individualius atsakymus, moko gerbti draugų idėjas, skatina savarankišką požiūrį. Naujų metodų pristatymas dalyvaujant programos eTwinning veikloje, leis pedagogui pasijusti svarbesniu, labiau gebančiu taikyti IT įrankius. Vienas iš svarbiausių programos „eTwinning“ principų yra mokytojų bendradarbiavimas. Dalyvavimas eTwinning skatina mokytojus imtis aktyvaus vaidmens, bendrauti, priimti sprendimus, gerbti vienas kitą ir lavinti 21 amžiui reikalingus įgūdžius. Pedagogo savivertės gerėjimas padės siekti emocinės ir psichologinės sveikatos balanso.

Programos apimtis – 40 val., iš jų 32 kontaktinės,  8 savarankiško darbo val.

Programa orientuota į praktinį gebėjimų ugdymą ir susideda iš trijų tarpusavyje susijusių modulių, kurie gali būti pasirenkami ir kaip atskiri mokymai. 

Programos turinys gali būti lanksčiai pritaikytas (pakoreguotas, papildytas) pagal dalyvių poreikius.

I modulis. Praktinės kūrybinės dirbtuvės „Nuo eTwinning  projektų idėjų sugeneravimo iki mokytojų skaitmeninių pedagoginių kompetencijų gerinimo“ (24 val., iš jų 12  teorijos, 12  praktinio darbo val.):

1 dalis „eTwinning programos platformos įrankiai“ 12 val.

Teorinė dalis (6 val.):

        1. Programos „eTwinning“ galimybės – nuo Europos iki Lietuvos.

        2. Programa „eTwinning“, siekiant inovatyvaus ugdymo gerinimui.

        3. Mokyklos komandos vaidmuo kuriant bendradarbiavimu grįstą „eTwinning“

projektą.

        4 „eTwinning“ projektų geroji patirtis.

        5. Dalyvių registracija „eTwinning“ programoje (pedagogų individulus darbas).

Praktinė dalis (6 val.):

         1 Programos  „eTwinnin“  IT įrankių (erdvių) pristatymas:

         1.1.  „eTwinning“ Live internetinis įrankis;

         1.2. „Twinspace“ erdvė bendravimui ir bendradarbiavimui;

         1.3. „eTwinning“ projektų partnerių paieška, prisijungimas prie projektų;

         1.4  virtualių konferencijų kūrimas ir vykdymas.

         2.  Gerosios patirties projektų analizė: 

         2.1. programos  „eTwinning“ projektų analizė;

         2.2. projekto struktūros dalys;

         2.3. metodo „Minčių lietus“ pristatymas, projekto įdėjos išsigryninimas (lauko erdvėse);

         2.4. projekto kūrimas nuo A iki Z (lauko erdvėse).

2 dalis. „Sveikos gyvensenos puoselėjimas pagal S. Kneipo metodiką“ 12 val.

Teorinė dalis (6 val.):

         1. S. Kneipo biografija ir filosofijos pristatymas.

         2. Aktyvus ir sveikas su S. Kneipu. Sėkmės istorijos.

         3. Penki S. Kneipo sveikatingumo elementai. Šalto vandens nauda.

         4. Suaugusiųjų ir vaikų grūdinimosi taisyklės.

         5. „eTwinning“ projektinė sklaida apie S. Kneipo sveikatinimo projektus.

         6. Lietuvos ir užsienio S. Kneipo draugijų veikla ir jos sklaida.

Praktinė dalis 6 val. :

         1. Vaikščiojimas basomis (po žolę). Pėdų mankšta. Sveikatinimo prevencijos žaidybiniai elementai.

         2. Švelnios S. Kneipo grūdinimosi prevencinės procedūros  – masažas su šepečiu, drėgni

apsitrynimai. Procedūrų indikacijos ir kontraindikacijos.

          3. Rankų vonelė – Kneipo kava ir kontrastinės rankų vonelės su vaistažolėmis.

          4. Linksma rankų mankšta su skaičiais.

          5. S. Kneipo relaksacinis takas.

          6. Braidymas vandenyje.

          7. S. Kneipo filosofijos kūrybinių įdėjų sisteminimas.

II modulis. Seminaras „STEAM ugdymas darželyje, įgyvendinant eTwinning projektus“ (8 val., iš jų 4  teorijos, 4  savarankiško darbo val.):

           1. STEAM ugdymo svarba ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme.

           2. „eTwinning“ projektinė veikla taikant STEAM metodo elementus.

           3. Bendravimo ir bendradarbiavimo svarba vykdant eTwinning projektus.

           4. „ eTwinning“ programos nauda ugdymo įstaigos bendruomenei.

           5. Gerosios patirties projektų pavyzdžiai.

III modulis. Seminaras „IKT įrankiai žaismingam ir kūrybiškam ugdymui, įgyvendinant eTwinning projektus“ (8 val., iš jų 4  teorijos, 4  savarankiško darbo val.):

            1. Book creator, Storyjumper – interaktyvių skaitmeninių knygų kūrimo programos.

            2. Nuotraukų koliažų kūrimo programa fotor.com.

            3. Kahoot,  Mentimeter, Colorillo programos žaismingam ir kūrybiškam ugdymui organizuoti.             4. Nuotolinės platformos bendravimui su ugdytiniais ir jų tėvais.

Parašykite komentarą