Laisvos darbo vietos

Home > Kairysis meniu > Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos

Skelbiama atranka į laisvas Prienų švietimo pagalbos tarnybos karjeros specialistų pareigas – 2,4 laisvos pareigybės

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Pareigybės lygis: A2.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

 Darbo užmokestis: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,4–7,98  baziniais dydžiais (nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema).

Darbo laiko norma: 1 pareigybė – 36 val. per savaitę.

 

Pareigybės paskirtis – planuoti ir teikti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas mokiniams.

 

Kvalifikacijos, išsilavinimo ir kiti reikalavimai:

 • bakalauro arba profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis;
 • pedagogo kvalifikacija arba išklausytas pedagoginių ir psichologinių žinių kursas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministro nustatyta tvarka iki 2024 rugsėjo 1 d.
 • ne vėliau kaip per vienerius metus nuo įsidarbinimo karjeros specialistu pradžios išklausyta kvalifikacijos tobulinimo programa, įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 25  d. įsakymu Nr.  V-617 patvirtinto Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo priedą, jeigu iki darbo karjeros specialistu pradžios turi trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su ugdymu karjerai, profesiniu informavimu ir konsultavimu, arba studijų metu nėra išklausęs ne mažiau nei 15 studijų kreditų apimties modulio (-ių), susijusio (-ių) su karjeros valdymu, konsultavimu, vystymu;
 • būti susipažinus su profesinį orientavimą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • gebėjimas naudotis įvairiomis karjeros valdymo informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis bei elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su karjeros valdymo paslaugų teikimu;
 • gebėjimas analizuoti ir tvarkyti duomenis ir informaciją apie teikiamas profesinio orientavimo paslaugas;
 • geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • prašymas dalyvauti atrankoje;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos (originalai pateikiami atrankos dieną);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (originalas pateikiamas atrankos dieną);
 • gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos (jeigu turi);
 • galima pateikti buvusių darbdavių ir kitas rekomendacijas.

 

Prašymus dalyvauti atrankoje ir dokumentų kopijas prašytume pateikti el. paštu  direktore.svietimocentras@gmail.com arba pristatyti į Prienų švietimo pagalbos tarnybą

(Kauno g. 1A, Prienai) su nuoroda „Karjeros specialistas“.

Informacija teikiama telefonu: (8 319) 52081; +370 698 24769.

Atrankos paskelbimo data: 2022 m. rugsėjo 30 d.

Prašymai ir dokumentai pateikiami iki 2022 m. spalio 18 d. 17.00 val.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis.

Atrankos data: spalio 21 d. ir 24 d.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms kiekvienam kvalifikacinius reikalavimus atitinkančiam pretendentui jo pateiktu telefonu ir/ar elektroniniu paštu bus praneštas individualus laikas atvykti į atrankos pokalbį, tiksli atrankos vieta ir numatoma pokalbio trukmė.

 

Skelbiamas konkursas Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms

Prienų rajono savivaldybė skelbia konkursą švietimo įstaigos vadovo – Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms. Konkurso paskelbimo data 2022 m. rugpjūčio 12 d. Atrankos data 2022 m. gruodžio 15 d. 10.00 val. Išsami informacija pateikiama pagrindiniame skelbime interneto svetainėje adresu:

https://www.prienai.lt/savivaldybe/laisvos-darbo-vietos/

Parašykite komentarą