Seminaras „Mini mokymų kvalifikacijos tobulinimo programos „Vertinimas ugdant“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Vadyba > Seminaras „Mini mokymų kvalifikacijos tobulinimo programos „Vertinimas ugdant“

Seminaras „Mini mokymų kvalifikacijos tobulinimo programos „Vertinimas ugdant“

Lektorė


Reda Valančienė (Balbieriškio pagrindinė mokykla)

Anotacija


Bendrosiose programose iškelti ugdymo tikslai ir apibrėžti laukiami rezultatai reikalauja keisti ugdy mo praktiką. Šiandien jau nebepakanka, kad mokytojas išaiškintų pamokos turinį ir patikrintų, kaip mokiniai įsiminė. Ugdymo sėkmė priklauso nuo mokytojo gebėjimų tinkamai suplanuoti ugdymo proceso eigą, kurti palankią mokymuisi aplinką, naudoti aktyvaus mokymosi būdus, taikyti mokytis padedantį vertinimą. Ugdymo turinį ir mokytojų kvalifikaciją bei jos tobulinimą reglamentuojantys dokumentai kreipia mokytojų pastangas tobulinti savo gebėjimus ugdyti mokinių kompetencijas.Todėl labai aktualu dar kartą susipažinti su atnaujintomis BP bei parengtomis metodinėmis rekomendacijomis, susitarti dėl turinio ugdymo atrinkimo ir BP išdėstytų gebėjimų bei nuostatų padengimo mokomąja medžiaga. Mokytojas turi žinoti, kad: kurdamas prielaidas ir tinkamą aplinką sėkmingo mokymosi veiksniams formuotis, mokytojas turi pažinti ir suprasti mokinių mokymosi stilių, atsižvelgti į jų poreikius ir polinkius, planuodamas veiklą ir keldamas pamokos uždavinius, mokytojas kartu su mokiniais aptaria ir jų vertinimo kriterijus bei pa(si)renka tinkamas mokymo, mokymosi ir vertinimo strategijas, ieško būdų, kaip tinkamai panaudoti gautą grįžtamąją informaciją, toliau planuojant mokomąsias veiklas.

Programos tikslas


Pamoka – tai planingai organizuota, reglamentuota tam tikrų dokumentų (UP,BP) mokytojo ir ugdytinių veikla, kurioje konkretinimas ugdymo turinys, vyksta mokytojo ir mokinių kūryba per mokymo(si) procesą. Keičiantis ugdymo turiniui, BP, keičiasi pamokos struktūra, uždaviniai. Reikia susitarti, kokia pamoka yra kokybiška, kokie yra jos kokybės parametrai,ypatumai. Todėl šio seminaro metu bus atskleista perteikiamų žinių, veiklos ir pasiektų rezultatų sąveika bei nusakyti pamokos kokybės matavimo parametrai.

Programos uždaviniai


  • Išsiaiškinti veiksmingos pamokos kriterijus.
  • Pagilinti mokytojų žinias apie mokinių kompetencijų ugdymą, ugdymo individualizavimą ir diferencijavimą, ugdymo turinio konkretinimo etapus, vertinimo ugdymo procese strategijas.
  • Padėti mokytojams susirasti reikiamą instrumentą nusistatyti mokinių mokymosi stilius
  • Stebėti mokymąsi aktyvinančių metodų taikymą pamokoje ir atlikti stebėtos pamokos analizę

Parašykite komentarą