Seminaras „Vidaus įsivertinimo veiklos organizavimas ir tyrimo instrumentų panaudojimas“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Vadyba > Seminaras „Vidaus įsivertinimo veiklos organizavimas ir tyrimo instrumentų panaudojimas“

Seminaras „Vidaus įsivertinimo veiklos organizavimas ir tyrimo instrumentų panaudojimas“

Lektorės


Renata Liagienė, Aidutė Jurešienė (Skriaudžių pagrindinė mokykla).

Anotacija


Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimo ir diegimo Koncepcijos rengėjai pripažįsta mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą kaip mokyklos bendruomenę įgalinantį sėkmingai veiklai ir emancipuojantį procesą. Tačiau šis procesas turi būti nuolatinis, kasmetinis, nes kitaip jis praranda prasmę, – duomenimis grįstos informacijos pagrindu gerinama mokyklos veiklos kokybė tobulintinose srityse.
Išorės vertinimo metu, buvo nustatyta, kad Skriaudžių pagrindinės mokyklos veiklos įsivertinimas yra veiksmingas, sukauptą patirtį verta skleisti respublikoje (5.2. tema įvertinta 4 lygiu). Mokykloje sukurta bendra, deranti visų grandžių veiklos planavimo sistema, kuri remiasi veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis. Su mokyklos veiklos įsivertinimo metodika mokytojų bendruomenė supažindinta, įsivertinimo procedūros vykdomos pagal metodiką. Mokykla dalyvavo NMVA projekte ,,Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“, išbandė parengtus savęs vertinimo instrumentus. Veikla planuojama pagal principą ,,iš apačios į viršų“, kai kiekvienų metų veiklos programos tikslai, uždaviniai ir priemonės jiems pasiekti gimsta mokytojų ir įvairių darbo grupių iniciatyva, išklausius įsivertinimo išvadų. Veiklos kokybės įsivertinimas tapo svarbus kiekvienam mokytojui.
Mokymų dalyviai bus apmokyti sudaryti „problemų krepšelį“ iš įvairių sričių rodiklių, organizuoti įsivertinimo procesą mokykloje, įtraukiant į ji daugumą mokyklos mokytojų. Bus pristatyti įvairūs duomenų rinkimo metodai: stebėjimas, pokalbis, interviu, dokumentų analizė, klausimynas ir kt. Aptartos galimybės vidaus įsivertinimui ir mokyklos veiklos tobulinimui panaudoti pamokų stebėjimo metu gautus duomenis. Dalis seminaro bus skirta darbui su IQES platforma, jos teikiamų privalumų ir sunkumų, su kuriais susidūrė mokykla, aptarimui. Seminaro metu bus pateikiami galimi gautų duomenų panaudojimo būdai, planuojant tolesnę mokyklos veiklą, akcentuojama, kaip organizuoti veiklą, kad . galutinis rezultatas būtų kokybiškesnė pamoka. Su mokyklų vadovais bus pasidalinta patirtimi, kaip motyvuoti mokytojus dalyvauti įsivertinimo procese.
Išklausę programą ir sėkmingai atlikę praktines užduotis, seminaro dalyviai gebės veiksmingai atlikti įsivertinimą mokykloje greitai ir tiksliai, naudojantis patikimais duomenimis, įvertinti ugdymo kokybę bei priimti sprendimus dėl veiklos gerinimo.

Programos tikslas


Motyvuoti seminaro dalyvius vykdyti įsivertinimą. Pristatyti mokyklos sukauptą patirtį įsivertinimo proceso organizavime.

Programos uždaviniai


  1. Pristatyti kokybės vadybos principus.
  1. Mokytis sudaryti „problemų krepšelį“ giluminiam įsivertinimui iš įvairių sričių rodiklių.
  1. Mokytis organizuoti vidaus įsivertinimo veiklą mokykloje: kurti iliustracijas, parinkti ir vykdyti įvairius duomenų rinkimo metodus.
  1. Susipažinti su IQES online panaudojimo galimybėmis, instrumentais ir metodų portfeliais.
  1. Gebėti atlikti tiesioginę internetinę (online) apklausą.
  1. Mokytis apibendrinti gautus duomenis, pateikti pasiūlymus ir išvadas.
 1. Gautus duomenis panaudoti pamokos ir mokyklos veiklos tobulinimui.

Parašykite komentarą